BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzisz Rafał (Uniwersytet Łódzki), Jaworska-Dębska Barbara (Uniwersytet Łódzki), Wlaźlak Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (część pierwsza)
The Role of Territorial Self-government in the Sphere of Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism (Part One)
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2009, t. 79, s. 53-103
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zadania samorządu terytorialnego, Alkoholizm, Prawo administracyjne, Patologie społeczne, Gmina, Powiat
Local government, Local government task, Alcoholism, Administrative law, Social pathologies, District, County
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule oprócz zagadnień wprowadzających, zawarte zostały rozważania dotyczące roli samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi realizującego zadania reglamentacyjne w sferze gospodarczej.(fragment tekstu)

The analysis of the rationing tasks performed by territorial self-government in the economic sphere of counteracting alcoholism points to some conclusions. Various legal means applied to the rationing of trading in alcoholic beverages determining access to alcohol, indicate a considerable role of the gmina self-government and regional self-government in the discussed sphere. This role is not assigned to the poviat self-government in anyway, but to a large extent is related to gminas. On the one hand, there is a positive aspect of the process of passing on the wide competence to the territorial self-government as consistent with the principles of subsidiarity and decentralization that guarantee an important influence on one of the most important branches of social life. On the other hand, we should remember that in this case the trading in alcohol beverages is a special kind of economic activity. In the doctrine there is an opinion that the issue of alcoholism is the nationwide problem, not only the local one. Therefore one should consider whether solving alcohol problems should be assigned to local authorities often remaining under local influence and financial needs of a local pressure group, whose interests may not be consistent with the needs of restrictions on access to alcohol. This contradiction is deepened by imprecise legal expressions and doubts coming from currently binding legal regulations concerning upbringing in sobriety and counteracting alcoholism.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, K. Wlaźlak, Rola samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2007 t. LXXVI, s. 43-44.
 2. B. Jaworska-Dębska, Prawo administracyjne wobec uzależnień - kierunki przemian, [w:] L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca (red.), Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa 2008, s. 133.
 3. M. Kacki, A. Adamczak, Haron w izbie wytrzeźwień, "Gazeta Wyborcza"z 20 maja 2008.
 4. M. Kacki, A. Adamczak, Prokurator w izbie, "Gazeta Wyborcza"z 21-22 maja 2008.
 5. R. Sawuła, Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, Rzeszów 2003, s. 373.
 6. T. Kulisiewicz, Uzależnienie alkoholowe, Warszawa 1982, s. 22 i nast.
 7. E. M. Jedlinek, The disease koncept of alcoholism, New Brunswick 1960.
 8. I. Skrzydło-Niżnik [w:] I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Zakamycze 2002, s.46-47.
 9. B. Jaworska-Dębska, O zasadzie ograniczania dostępności alkoholu w ustawodawstwie polskim, "Acta Universitatis Lodziensis" 1992, Folia Iuridica 52.
 10. B. Jaworska-Dębska, Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa w walce z alkoholizmem, "Samorząd Terytorialny" 1991/4.
 11. B. Jaworska-Dębska,Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w świetle nowych regulacji prawnych, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, Opole 1998.
 12. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2005, s. 20.
 13. A. Bierć, O projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (projekt ustawy z marca 2004 r). Opinia Rady Legislacyjnej, "Przegląd Legislacyjny" 2004, nr 3, s. 126.
 14. R. Sawuła, Administracyjnoprawne środki ograniczenia dostępności do alkoholu. Uwagi na tle nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 3, s. 47.
 15. J. Lang, Administracja spraw zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych, [w:] Prawo administracyjne, pod redakcją M. Wierzbowskiego, Warszawa 2007, s. 433.
 16. B. Jaworska-Dębska, Rola prawa administracyjnego w walce z alkoholizmem, "Organizacja - Metody - Technika" 1990, nr 4, s. 13.
 17. B. Jaworska-Dębska, Spór wokół modelu polskiej regulacji alkoholowej. Zagadnienia administracyjnoprawne, Łódź 1995, s. 48-54.
 18. B. Jaworska-Dębska, Prawna regulacja problemów uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi, wyrobami tytoniowymi, [w:] M. Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa2005, s. 198.
 19. Z. Mańk: Zielone światło dla...alkoholu, "Jurysta" 1993, nr 2, s. 15.
 20. P. Chmielnicki, Ustalenie czasu sprzedaży alkoholu, "Wspólnota" 2004, nr 4, s. 5.
 21. B. Kołodziejczyk, Administracja spraw zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych,[w:] M. Chmaj (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2007, s. 286.
 22. R. Sawuła, Stosowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wybrane problemy, "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 10, s. 31.
 23. B. Jaworska-Dębska, Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Regulacje prawne w systemie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, Warszawa 1994, s. 14.
 24. I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas: Prawo dobrze nabyte, "Wspólnota" 1997, nr 5,s. 18.
 25. W. Bugajny, Opłaty za zezwolenia alkoholowe, "Problemy Alkoholizmu" 1998, nr 1, s. 10-11.
 26. S. Dudzik, Prawne konsekwencje naruszenia ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych (wybrane zagadnienia), "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 3, s. 67.
 27. M. Stahl, J. P. Tarno, Wóda z mózgu (2), "Wspólnota" 1997, nr 12, s. 19.
 28. L. Dzierżyńska-Bryl, Udzielanie przez organy gminy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 10, s. 38-41.
 29. A. Grysiński, Administrowanie sprawami alkoholowymi w gminach, "Wspólnota"1995, nr 36, s. 3.
 30. W. Bugajny, Opinia zarządu gminy, "Problemy Alkoholizmu" 1996, nr 5, s. 12.
 31. J. Morawski, Mały poradnik dla gminnych komisji rozwiązywania problemówalkoholowych, "Problemy Alkoholizmu" 2004, nr 3-4, s. 11.
 32. R. Suwaj, Wydawanie decyzji administracyjnych, Wrocław 2007, s. 111.
 33. P. P. Janikowski, Od kiedy opłaty, "Wspólnota" 1997, nr 11, s. 21.
 34. K. Milart-Szostak, Nowelizacja bez zasad, "Wspólnota" 2000, nr 51, s. 40-41.
 35. P. Walczak, Zwrot opłaty za zezwolenie, "Wspólnota" 2003, nr 25, s. 51.
 36. J. Grynfelder, Zezwolenie na alkohol, "Wspólnota" 2004, nr 2, s. 43.
 37. S. Bach, A. Makowski, Ustalanie i pobór opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, "Finanse Komunalne" 2005, nr 4, s. 31.
 38. M. Szalewska, Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - uwagi krytyczne, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, J. Filipek (red.), Bielsko-Biała 2003, s. 651.
 39. B. Jaworska-Dębska, Problemy stosowania przepisów dotyczących opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, "Studia Prawno-Ekonomiczne"1998, t. LVIII, s. 157.
 40. M. Stahl, J. P. Tarno, Wóda z mózgu (1), "Wspólnota" 1997, nr 11, s. 21.
 41. J.P. Tarno, Robienie gminom "wódy z mózgu", "Problemy Alkoholizmu" 1997, nr 5, s. 23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu