BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiryluk Halina (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Współpraca międzynarodowa w turystyce
International cooperation in tourism
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 310-328, tab., bibliogr. 22 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Współpraca międzynarodowa, Turystyka, Organizacje turystyczne, Polityka turystyczna, Globalizacja usług
International cooperation, Tourism, Tourism organisation, Tourism policy, Globalization of services
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Złożoność i dynamika procesów zachodzących we współczesnym świecie, w tym narastanie problemów o zasięgu globalnym powoduje, że rozwijają się różne formy współpracy międzynarodowej w wielu dziedzinach i obszarach. Taką dziedziną jest również turystyka, której duża dynamika rozwoju w ostatnich latach powoduje, że coraz częściej postrzega się ją jako ważny instrument rozwiązywania różnych problemów gospodarczych, ekologicznych, społecznych i kulturowych. Celem artykułu jest analiza znaczenia współpracy międzynarodowej w turystyce i identyfikacja jej podstawowych form, wskazanie głównych podmiotów międzynarodowej polityki turystycznej i ich inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. W artykule skoncentrowano się na współpracy organizacji rządowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że wzrasta znaczenie różnych form współpracy międzynarodowej w turystyce, wciąż rozszerza się jej zakres i rola w kształtowaniu współczesnej polityki turystycznej. Tendencja ta będzie się nasilać, między innymi jako odpowiedź na postępującą globalizację gospodarki turystycznej. Międzynarodowe organizacje rządowe stanowią przede wszystkim ważny system regulujący, wspomagający i koordynujący rozwój turystyki na świecie. (abstrakt oryginalny)

The complexity and dynamics of the processes taking place in the modern world, including the growth of global problems causes the development of various forms of international cooperation in various fields and areas. Tourism is also such an area, the high growth dynamics of which in recent years makes it an increasingly important instrument for solving a variety of economic, environmental, social and cultural issues. The aim of the article is to analyse the importance of international cooperation in tourism and the identification of its basic forms, identification of the main actors of the international tourism policy and their initiatives undertaken for the development of tourism, with particular emphasis on the European Union. Against this background, Polish international cooperation in the field of tourism was also analysed. The article focuses on the cooperation between government organizations. The analysis showed that the increasing importance of various forms of international cooperation in tourism continues to expand its scope and role in the development of modern tourism policy. This trend will escalate, among other things, as a response to the progressive globalization of the tourism economy. International Governmental Organisations primarily constitute an important regulatory system, supporting and coordinating the development of tourism in the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W. (2005), Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu globalnej (?) polityki turystycznej, w: A. Panasiuk (red.), Polityka turystyczna, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga, s. 13-21
 2. Alejziak W., Marciniec T. (2003), Międzynarodowe organizacje turystyczne, Wydawnictwo ALBIS, Kraków
 3. Czubik P., Kuźniak B. (2002), Organizacje międzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 4. Dąbrowska B.J. (2008), Rynek turystyczny Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk
 5. Dąbrowska B.J. (2011), Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 6. Dąbrowska B.J. (2014), Międzynarodowy biznes turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 7. European Commission (2014a), European Tourism Indicator System, For the Sustainable Management of Destinations, http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm [21.11.2014]
 8. European Commission (2014b), Guide on EU Funding 2014-2020, For The Tourism Sector, http://www.mint.hr/UserDocsImages/EC-Guide-EU-funding-for-tourism-Oct-2014.pdf [21.11.2014]
 9. Globalny kodeks etyki w turystyce (1999), http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/poland_0.pdf [20.11.2014]
 10. Kołodziejski M., Szmigiel K. (2004), Międzynarodowa współpraca transgraniczna i międzyregionalna w kontekście polityki regionalnej państwa na lata 2007-2013, Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej w MGiP, Centrum Rozwoju Lokalnego, Centrum Rozwoju Lokalnego, Warszawa
 11. Komunikat Komisji (2010a), EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu z dnia 3.3.2010, KOM(2010) 2020, Bruksela
 12. Komunikat Komisji (2010b), Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego z dnia 30.6.2010, KOM(2010) 352, Bruksela
 13. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego (2006), EU - Chiny: bliższe partnerstwo, większa odpowiedzialność z dnia 24.10.2006 r., COM(2006) 631, Bruksela
 14. Konieczna-Domańska A. (2007), Gospodarka turystyczna. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo KANON, Warszawa
 15. Ministerstwo Sportu i Turystyki, http://www.msport.gov.pl [22.11.2014]
 16. Turystyka w strukturach Unii Europejskiej. Programy Unii Europejskiej dotyczące rozwoju turystyki. Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej (2011), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa
 17. UNWTO (2014), Measuring Employment in the Tourism Industries - Guide with Best Practices
 18. Walasek J. (2014), Turystyka w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa
 19. Walasek. J. (2009), Turystyka w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, Lublin
 20. World Tourism Organization UNWTO (2014a), http://www2.unwto.org [21.11.2014]
 21. World Tourism Organization UNWTO (2014b), http://wtd.unwto.org/content/previous-wtd-celebrations-wtd2014 [20.11.2014]
 22. Zawistowska H., Dębski M., Górska-Warsewicz H. (2014), Polityka turystyczna. Powstanie - rozwój-główne obszary, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu