BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpilko Danuta (Bialystok University of Technology, Poland)
Tytuł
The use of Delphi method in the process of building a tourism development strategy in the region
Zastosowanie metody Delphi w procesie budowania strategii rozwoju turystki w regionie
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 329-346, rys., tab., bibliogr. 42 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie turystyką, Planowanie strategiczne, Metoda delficka
Tourism management, Strategic planning, Delphi method
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania metody Delphi w procesie budowania strategii rozwoju turystyki w regionie. Analiza regionalnych strategii rozwoju turystyki, jak i polskiego piśmiennictwa wskazuje, iż metoda Delphi dotychczas nie została zastosowana w badaniach w obszarze turystyki w Polsce. W literaturze zagranicznej natomiast można odnaleźć przykłady jej wykorzystania poczynając od latach osiemdziesiątych XX wieku. W artykule zaprezentowano założenia procesu badawczego metodą Delphi. Przedstawiono również tezy i kwestionariusz badawczy wypracowane przez ekspertów z branży turystycznej z województwa podlaskiego w ramach projektu badawczego "Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie". Zastosowanie metody Delphi w procesie formułowania strategii rozwoju turystyki w regionie, stanowi szansę na budowanie wizji przyszłości, opartej na doświadczeniach i kompetencjach ekspertów i interesariuszy ze sfery nauki, administracji, biznesu, instytucji kultury i obszarów chronionych, organizacji pozarządowych oraz mediów. Wsparcie procesu planowania strategicznego merytorycznym zaangażowaniem uczestników procesu umożliwi wspólne kształtowanie społecznej wizji przyszłości rozwoju turystyki poprzez zainteresowane strony oraz poczucie potrzeby jej wdrażania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to show the applicability of the Delphi method in the process of building a tourism development strategy in the region. The analysis of the regional tourism development strategies, as well as of the literature indicates that the Delphi method has not yet been used in research in the area of tourism in Poland. The foreign literature, however, contains the examples of its use, starting from the eighties of the twentieth century. The article presents the framework of the research process using the Delphi method. It also presents the theses and the research questionnaire developed by the experts from the tourism sector from the Podlaskie Voivodship within the framework of the research project "Foresight as a tool to improve tourism management in the region". Indication of the possibility of applying the Delphi method in the process of building a tourism development strategy in the region will be an opportunity to build a vision of the future, based on the experience and expertise of the stakeholders in the field of science, administration, business, non-governmental organizations, protected areas, cultural institutions and media. Supporting the strategic planning process through the substantial involvement of experts and stakeholders will enable the joint development of the social vision of the future of tourism development by the parties concerned and to uphold a sense of need for its implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler M., Ziglio E. (1996), Gazing into the oracle: The Delphi Method and its application to social policy and public health, Jessica Kingsley Publishers, London
 2. Asadi R., Daryaei M. (2011), Prioritization of Forms of Tourism in Iran to Formulate National Strategies, European Journal of Scientific Research 65 (1), pp.144-152
 3. Bowles N. (1999), The Delphi technique, Nurs Stand 13, pp. 32-36
 4. Briedenhann J., Butts S. (2006), The application of the Delphi technique to rural tourism project evaluation, Current Issues in Tourism 9 (2), pp. 171-190
 5. Brown C.A. (2007), The opt-in/opt-out feature in a multi-stage Delphi method study, International Journal of Social Research Methodology 10 (2), pp. 135-144
 6. Dalkey N.C., Helmer O. (1962), An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts, The Rand Corporation, Santa Monica, California
 7. Dębkowska K. (2013), Regionalny foresight gospodarczy: scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa
 8. Donohoe H.M., Needham R.D. (2009), Moving Best Practice Forward: Delphi Characteristics, Advantages, Potential Problems, and Solutions, International Journal of Tourism Research 11(5), pp. 415-437
 9. Edwards J.K. (2003), Beginning On-Line Delphi Ethnographic Research: The BOLDER Method, The Qualitative Report 8 (2), pp. 257-285
 10. Ejdys J. (2013), Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa
 11. Ejdys J., Szpilko D. (2013), Problems of the strategic tourism management in the regions of Poland, Actual Problems of Economics 8, pp. 284-294
 12. Facione P.A. (1990), Executive Summary The Delphi Report, The California Academic Press, Millbrae
 13. Fischer R.G. (1978), The Delphi Method: A Description, Review, and Criticism, Journal of Academic Librarianship 4 (2), pp. 64-70
 14. Garcia-Melon M., Gomez-Navarro T., Acuna-Dutra S. (2012), A combined ANP-delphi approach to evaluate sustainable tourism, Environmental Impact Assessment Review 34, pp. 41-50
 15. Gordon T.J., Helmer O. (1964), Report on a Long-Range Forecasting Study, The Rand Corporation, Santa Monica, California
 16. Grisham T. (2009), The Delphi technique: a method for testing complex and multifaceted topics, International Journal of Managing Projects in Business 2 (1), pp. 112-130
 17. Kaynak E., Cavlek N. (2006), Measurement of Tourism Market Potential of Croatia by Use of Delphi Qualitative Research Technique, Journal of East-West Business 12 (4), pp. 105-123
 18. Kaynak E., Macauley J.A. (1984), The Delphi technique in the measurement of tourism market potential: the case of Nova Scotia, Tourism Management 5 (2), pp. 87-101
 19. Kaynak E., Marandu E.E. (2006), Tourism market potential analysis in Botswana: a Delphi study, Journal of Travel Research 45, pp. 227-237
 20. Kiryluk H. (2009), Rola samorządu terytorialnego w zarządzaniu turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, in: W. Chiżniak, T. Ołdytowski, E. Szymańska (eds.), Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Biały-stok, pp. 53-68
 21. Kononiuk A., Nazarko J. (2014), Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, Wolters Kluwer, Warszawa
 22. Kowalewska A., Głuszyński J. (eds.), (2009), Zastosowanie metody Delphi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020. Główne wyniki, doświadczenia i wnioski, Warszawa
 23. Lee Ch.F., King B.E. (2008), Using the Delphi method to assess the potential of Taiwan's hot springs tourism sector, International Journal of Tourism Research 10 (4), pp. 341-352
 24. Linstone H.A., Turoff M. (1975), The Delphi Method: Techniques and Applications, Addison-Wesley Publishing Company, London
 25. Linstone H.A., Turoff M. (2002), Introduction, in: H.A. Linstone, M. Turoff (eds.), The Delphi Method. Techniques and Applications, Murray Turoff and Harold A. Linstone, pp. 3-5
 26. Liu J.C. (1988), Hawaii tourism to the year 2000: a Delphi forecast, Tourism Management 9 (4), pp. 279-290
 27. Lloyd J., la Lopa J.M., Braunlich C.G. (2000), Predicting changes in Hong Kong's hotel industry given the change in sovereignty from Britain to China in 1997, Journal of Travel Research 38, pp. 405-410
 28. Loo R. (2002), The Delphi method: a powerful tool for strategic management, Policing: An International Journal of Police Strategies Management 25 (4), pp. 762-769
 29. Nazarko J. (2013a), Regionalny Foresight Gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa
 30. Nazarko J. (2013b), Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa
 31. Nazarko J., Ejdys J., Dębkowska K. (2012a), Model oraz wyniki pilotażowego badania typu foresight w obszarach: wzrost gospodarczy, innowacyjność mazowieckich przedsiębiorstw, rozwój lokalny, Raport końcowy, Warszawa
 32. Nazarko J., Ejdys J., Kononiuk A., Gudanowska A., Magruk A., Nazarko Ł. (2012b), Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
 33. Plummer R., Armitage D.R. (2007), Charting the New Territory of Adaptive Co-management: A Delphi Study, Ecology and Society 12 (2), http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss2/art10/ [10.10.2014]
 34. Powell C. (2003), The Delphi technique: myths and realities, Journal of Advanced Nursing 41 (4), pp. 376-382
 35. Rio D., Nunes L.M. (2012), Monitoring and evaluation tool for tourism destinations, Tourism Management Perspectives 4, pp. 64-66
 36. Rogut A., Piasecki B. (2008), Delphi. Technologie przyszłości, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź
 37. Rowe G., Wright G. (1999), The Delphi technique as a forecasting tool: Issues and analysis, International Journal of Forecasting 15 (4), pp. 353-375
 38. Skulmoski G.J., Hartman F.T., Krahn J. (2007), The Delphi Method for Graduate Research, Journal of Information Technology Education 6, pp. 1-21
 39. Veal A.J. (1992), Research Methods for Leisure and Tourism: A Practical Guide, Longman Group UK Limited, Essex
 40. Weber K., Ladkin A. (2003), The convention industry in Australia and the United Kingdom: Key Issues and Competitive Forces, Journal of Travel Research 42 (2), pp. 125-132
 41. Yeong Y.W., Keng K.A., Leng T.L. (1989), A Delphi forecast for the Singapore tourism industry: future scenario and marketing implications, European Journal of Marketing 23(11), pp. 15-26
 42. Ziobrowski Z., Lachewicz W. (2000), Zadania i kompetencje samorządu powiatowego, in: Rola powiatu w gospodarce przestrzennej, komunalnej, wodnej, drogownictwie i ochronie środowiska, Brytyjski Fundusz Know-How, Fundusz Współpracy, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu