BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisławski Robert (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Analiza uwarunkowań i ocena realizacji polityki innowacyjnej (instrumentów wsparcia) wobec MSP w świetle badań własnych
Analyze of the Conditions and the Estimation of the Realization Innovation Policy Towards to SME Sector in the Light of the Own Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 70, s. 291-363, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovation policy, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie wyników prowadzonych badań można stwierdzić z całą stanowczością, że istnieje duże zróżnicowanie wykorzystywanego wsparcia publicznego przez MSP i co więcej - obejmuje ono tylko określone jego formy. Jednakże rodzaj najchętniej wykorzystywanej pomocy jest uzależniony najczęściej od typów badanych przedsiębiorstw. I tak, wśród pomocy fi nansowej najchętniej wykorzystywanym typem wsparcia przez MSP były fundusze unijne. Korzystało z nich średnio ok. 30% badanych, z czego w największym stopniu benefi cjentami były podmioty o podwyższonej innowacyjności (ok. 33-37%), w mniejszym stopniu przedsiębiorstwa o obniżonej innowacyjności (25-31%). Dotyczyło to najbardziej popularnych programów: PO IG oraz RPO. W znacznie mniejszym stopniu przedsiębiorstwa zainteresowane były pomocą rządową (mniej niż 10% badanych). Na tym rodzaju pomocy koncentrowały się podmioty o obniżonej innowacyjności (większa liczba wykorzystywanych programów).(fragment tekstu)

In this chapter, the analyze deals with the internal and external condition of the realization of the Polish innovation Policy towards to the SME sector, on the base of the own research. It has been done by creation two essential groups: fi nancial support instrument and non fi nancial instruments (institution surround the business). In each of this group there are included such elements as: estimation of the using instruments by enterprises,estimation of the knowledge of these instruments, estimation of the adaptation of these instruments and expectation of the entrepreneurs devoted to support policy in the nearest future. In spite of these, there is statistic analyze in the context of correlations between the internal an external development innovation conditions of the SME sector.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners, (ed.) J.S. Armstrong, Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers 2001.
  2. Badania własne na podstawie projektu fi nansowanego przez MNiSW, projekt badawczy "Polityka wspierania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji", 2008-2010.
  3. Eurostat Statistics Datebase [Inn_cis6_pub], .
  4. Łapiński J., Finansowanie działalności innowacyjnej, (w:) Źródła pochodzenia innowacji. Innowacyjność 2010, (red.) A. Wilmańska, J. Łapiński, PARP, Warszawa 2010.
  5. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  6. Stanisławski R., Innovativity as a target product of actions of small and medium enterprises, Monographs, Wydawnictwo PŁ [w druku].
  7. Statystyka w zarządzaniu, (red.) D. Witkowska, AND, Łodź 2004, s. 204-208.
  8. Supernat J., Zarządzanie, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu