BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuzior Aleksandra (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Development of Competences Key to Sustainable Development
Rozwój kompetencji kluczem do zrównoważonego rozwoju
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2014, z. 75, 71-81, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Rozwój, Etyka, Rozwój zrównoważony
Competences, Development, Ethics, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coraz częściej zarówno w literaturze naukowej, regulacjach prawnych, jak i w publicystyce używa się terminu "kompetencje" dla określenia specyficznych zdolności, cech osobowości, umiejętności, doświadczenia i wiedzy. Artykuł prezentuje autorską klasyfikację kompetencji w podziale na kompetencje ogólne [informacyjno-komunikacyjne, psychospołeczne, międzykulturowe, ekologiczne (sozologiczne), ekonomiczne, etyczne, genderowe] oraz kompetencje szczegółowe (zawodowe, np. informatyczne, lingwistyczne). Autorka dużą wagę przywiązuje do kształcenia kompetencji etycznych rozumianych jako: uczciwość i odpowiedzialność we wszystkich aspektach ludzkiej działalności, kierowanie się zasadami dobra i umiejętność znalezienia wspólnego mianownika między dobrem indywidualnym i wspólnotowym, nastawienie na pomocniczość, solidarność, poszanowanie godności własnej i innych, respektowanie podstawowych praw człowieka, tolerancja oraz szacunek do ludzi i środowiska naturalnego.(abstrakt oryginalny)

The concept "competences" is more often used both in the scientific literature, legal regulations and in the journalism to determine specific capacities, personal characteristics, skills, experience and knowledge. The article presents an original classification of competences divided into general competences (information and communication, psycho-social, cross-cultural, ecological (sozological), economical, ethical, gender), and specific competences (training, information, linguistic). The author pays particular attention to the education of ethical competences understood as honesty and responsibility in all aspects of human activity, heading to the principles of right and ability to find a common denominator between good of an individual and a community, focusing on subsidiarity, solidarity, respect for the dignity of self and others, respect for fundamental human rights, tolerance and respect for people and the environment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 2. Chrost M.: Kompetencje emocjonalne i społeczne młodzieży. Akademia Ignatianum, WAM Publishing House, Kraków 2012.
 3. Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy. Report from studies. Warsaw University of Technology. Office for Development, Warszawa 2012.
 4. Golleman D.: Inteligencja emocjonalna. "Media Rodzina", Poznań 2007.
 5. Górniak J. (edited by): Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. The Polish Agency for Enterprise Development, Warszawa 2014.
 6. Jaskuła S., Korporowicz L.: Kultura informacyjna w zarządzaniu międzykulturowym. Ujecie transgresyjne, in: Sobieraj I.: Kompetencje informacyjno-komunikacyjne i międzykulturowe w gospodarce. Od adaptacji do innowacji. Scholar, Warszawa 2012, p. 37-92.
 7. Key competences for lifelong learning. Annex to Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Journal of Laws of the European Union (2006/962/EC) - http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:pl:PDF
 8. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1991.
 9. Kubicka-Daab J.: Budowa modeli kompetencji, w: red. Ludwiczyński A.: Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Polish Foundation for Management Promotion, Warszawa 2002.
 10. Kuzior A.: About the philosophy teaching necessity, in: Adomaviciene G. and others. Siulaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos derme, volume I, Kowno 2007, p. 177-183.
 11. Kuzior A.: Człowiek jako racjonalny podmiot działań w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. "Problemy Ekorozwoju. Studia filozoficzno-sozologiczne", no. 2/2006, 2006, p. 67-72.
 12. Kuzior A.: Dekonštrukcia subjektu vo svete simulakier, w: Karul R., Porubjak M.: Realita a fikcia, SFZ pri SAV, Bratislava 2009, p. 246-251.
 13. Kuzior A.: Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Scientific Papers of Silesian University of Technology "Organization and Management" no. 72/2014, p. 87-100.
 14. Kuzior A.: Dialog międzykulturowy a koncepcja zrównoważonego rozwoju, in: St'ahel, R., Plasienkova, Z., Histiricke a sucasne podoby myslenia a komunikacie, editor Iris Publishing House, Bratysława 2008, p. 236-241.F
 15. Ochyra I.: Kompetencje psychospołeczne pełnomocnika i menedżera. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2012.
 16. Rostkowski T. and others: Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi. Difin Publishing House, Warszawa 2004.
 17. Ordinance of Minister of Science and Higher Education of 4th November 2011on the standard educational results.
 18. Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji (Dictionary of key concepts connected with the national qualifications system) 2011. The Educational Research Institute, Warsaw 2011. http://www.polsl.pl/Informacje/ProcesBolonski/Documents/slownik_krk.pdf
 19. Smółka P.: Kompetencje społeczne: metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 20. Śmieja M., Orzechowski J. (editor): Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje. PWN, Warszawa 2008.
 21. Regulation of 18th March 2011 concerning amendment of the Act - Law on higher education, the Act on the scientific degrees and scientific titles, and the degrees and titles related to art study as well as amendment of other acts; Minister of Science and Higher Education regulation of 2nd November 2011 concerning the National Qualifications Framework for higher education.
 22. Weisbach Ch., Dachs U.: Inteligencja emocjonalna: uczucia, intuicja, sukces, "bis", Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu