BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Izabela (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
New Approaches to the World Of Values and Good. Proposed by Tischner
Nowe sposoby podejścia do świata wartości i dobra. Propozycja Józefa Tischnera
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2014, z. 75, 93-105, bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Wartości i normy etyczne, Filozofia, Energetyka, Wartości niematerialne
Value and ethical norms, Philosophy, Energetics, Intangible asset
Uwagi
streszcz., summ.
Tischner Józef
Abstrakt
W artykule zaproponowano pewne formy uprawiania filozofii i podejmowane przez nią zagadnienia jako innowacyjne w dziedzinie analiz relacji międzyludzkich. Przedstawiono oryginalną propozycję etyczną Józefa Tischnera analizującego wartości w perspektywie dobra. Rozważania te, stanowiące jądro artykułu, prezentują krótkie omówienia tradycyjnych koncepcji wartości, między innymi Schelera. Innowacyjność ujęcia Tischnera polega na tym, że właściwego dostępu do świata wartości poszukuje on poprzez wieloaspektową analizę relacji międzyludzkich. Takie podejście zdaje się istotnie pogłębiać rozważania pojęcia wartości i eksponuje ich etyczność.(abstrakt oryginalny)

The article proposes some form of practising philosophy and its related issues as an innovative analysis in the field of human relations. It presents an original proposal by Tischner who analyses ethical values in terms of good. These considerations constituting the core of the article present a brief discussion of the concept of traditional values, e.g. Scheler's. Tischner's innovation lies in the recognition that the proper access to the world of values should be sought through multi-faceted analysis of the relationships. Such an approach seems to significantly deepen the discussion of the concept of value and exposes their ethics.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1982.
 2. Bobko A.: Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera, Kraków-Rzeszów 2007.
 3. Bobko A.: Norma jako ważna nicość. O aktualności "Der Gegenstand der Erkenntnis" Heinricha Rickerta, in: Hernas A., Mech K., Zmuda D. (ed.): Pięknie myśleć. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Karola Tarnowskiego, Kraków 2007, p. 145-153.
 4. Bobko A.: Poszukiwanie prawdy o człowieku, "Znak" 53(2001) no. 3, p. 59-60.
 5. Bożejewicz W.: Tischner. Poglądy filozoficzno-antropologiczne. Szkice, Warszawa 2006.
 6. Dróżdż M.: Człowiek ma sumienie, in: Jagiełło J., Zuziak W. (ed.): Sumienie w świecie wolności, p. 251-272
 7. Dulieu P.J.: Aktualność Schelera, trans. J. Tischner, "Znak" 27(1975) no. 2, p. 209-218.
 8. Filek J.: Człowiek wobec wartości czy wobec człowieka? in: Jagiełło J., Zuziak W. (ed.): Człowiek wobec wartości, Kraków 2006, p. 25-34.
 9. Filek J.: Filozofia jako etyka. Eseje filozoficzno-etyczne, Kraków 2001.
 10. Gadacz T.: Myślenie z wnętrza nihilizmu, "Znak" 46(1994) no, 6, p. 4-14.
 11. Gadacz T.: The Problem of Evil in Tischner's Philosophy, Forum Philosophicum, vol. 12, Kraków 2007.
 12. Galarowicz J.: Odpowiedzialność i osoba. Próba analizy doświadczenia etycznego, "Znak" 42(1990) no. 12, p. 64-74.
 13. Ingarden R.: Książeczka o człowieku, Kraków 1972.
 14. Jagiełło J.: Wprowadzenie. Tischner wobec wartości, in: Jagiełło J., Zuziak W. (ed.): Człowiek wobec wartości, p. 9-21.
 15. Kant I.: Ugruntowanie metafizyki wolności, trans. P. Zarychta, Kraków 2005.
 16. Kant I.: Uzasadnienie metafizyki moralności, trans. M. Wartenberg, Warszawa 1984.
 17. Kłoczowski J.A.: Drogi człowieka mistycznego, Kraków 2001.
 18. Kłoczowski J.A.: Filozofia dialogu, Poznań 2005.
 19. Krasicki J.: Przeciw nicości. Eseje, Kraków 2002.
 20. Kuzior A.: About the philosophy teaching necessity, in: Adamowiciene G. et al.(ed): Siulaikinio specialist kompetencijos: teorijos ir praktikos derme, vol. 1, Kowno 2007, p. 177-183.
 21. Lévinas E.: Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, trans. M. Kowalska, Warszawa 1998.
 22. Lévinas E.: Etyka i nieskończony. Rozmowy z Philippe'em Nemo, trans. B. Opoplska- Kokoszka, Kraków 1982.
 23. Marszałek I.: Józef Tischner i filozoficzne koncepcje zła. Czy zło jest w nas czy między nami? Kraków 2014.
 24. Motycka A.: Czy nauczanie filozofii jest potrzebne, in: Piotrowska E., Wiśniewski J. (ed.): Dydaktyka filozofii u progu XXI wieku. Problemy ogólne i perspektywy, Poznań 2002, p. 35-44.
 25. Nietzsche F.: Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, trans. L. Staff, Kraków 2003.
 26. Otto R.: Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, trans. B. Kupis, Wrocław 1993.
 27. Podrez E.: Wstęp, in: Podrez E. (ed.): W kręgu dobra i zła. Wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Lévinasa, Warszawa 1994.
 28. Rickert H.: Der Gegendtand der Errkenntnis, Tübingen 1928.
 29. Rudnicki S.: Wstęp, in: Rudnicki S. (ed.: Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy, Kraków 2013.
 30. Schlick M.: Zagadnienia etyki, trans. M. i A. Kawczak, Warszawa 1960.
 31. Stróżewski W.: Istnienie i wartość, Kraków 1982.
 32. Stróżewski W.: O wielkości. Szkice z filozofii człowieka, Kraków 2002.
 33. Stróżewski W.: Trzy moralności. "Znak" 30(1978) no. 2, 155-161.
 34. Stróżewski W.: W poszukiwaniu istoty wartości, in: Hernas A., Mech K., Zmuda D. (ed.): Pięknie myśleć. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Karola Tarnowskiego, Kraków 2007, p. 273-274.
 35. Szary S.: Człowiek - podmiot dramatu. Antropologiczne aspekty filozofii dramatu Józefa Tischnera, Kęty 2005.
 36. Tischner J.: Etyka a historia. Wykłady, Kraków 2008.
 37. Tischner J.: Etyka wartości i nadziei, in: Tischner J., Kłoczowski J.A.: Wobec wartości, Poznań 2001.
 38. Tischner J.: Filozofia dramatu, Paris 1985.
 39. Tischner J.: Myślenie według wartości, Kraków 2002.
 40. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 2004, p. 159.
 41. Wojtyła K.: Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982.
 42. Zuziak W.: Jak przywrócić sumienie w życiu indywidualnym i społecznym, in: Jagiełło J., Zuziak W. (ed.): Sumienie w świecie wolności, Kraków 2007, p. 273-289.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu