BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romaszewski Artur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Trąbka Wojciech (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Aspekty prawne przetwarzania danych medycznych w chmurach obliczeniowych
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2014, nr 33, s. 36-54, rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Przetwarzanie danych, Dane medyczne, Regulacje prawne
Cloud computing, Data processing, Medical data, Legal regulations
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W Polsce nie ma regulacji dotyczących przetwarzania danych, w tym danych o stanie zdrowia z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej. Jednak brak dedykowanych temu problemowi rozwiązań nie oznacza, że nie istnieją regulacje o charakterze ogólnym, które można wykorzystać do analizy dopuszczalności przetwarzania danych w chmurach obliczeniowych. Celem publikacji była próba wskazania obowiązujących oraz projektowanych regulacji prawnych pod kątem ich zastosowania do przetwarzania danych o stanie zdrowia oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności w chmurach obliczeniowych. Spośród szeregu regulacji możemy wyróżnić: regulacje, które dotyczą problematyki elektronicznej dokumentacji medycznej, regulacje dotyczące zasad postępowania z danymi o charakterze osobowym, regulacje dotyczące ochrony baz danych ze szczególnym uwzględnieniem baz zawierających dane o stanie zdrowia, szereg przepisów zawartych w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawie o informatyzacji podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, a także regulacje zapewniające odpowiedni poziom integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów przez operatorów (dostawców usług) świadczących usługi telekomunikacyjne. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego. "Chmura obliczeniowa - Ekspertyza", źródło internetowe http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475104/IPOL-IMCO_ET(2012)475104_PL.pdf, data dostępu: 30.10.2014
 2. D. Długosz, Microsoft HealthVault i Google Health, źródło internetowe: PC World http://www.pcworld.pl/artykuly/325790/Microsoft.HealthVault.i.Google.Health.html, data dostępu: 30.10.2014
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Warszawa, październik 2013 r. źródło internetowe http://www.hospicjum.waw.pl/phocadownload/Epidemiologia-Polityka_Zdrowotna/proj-ust-o-zm-ust-o-prawach-pacjenta-i-rzeczniku-praw-pacjenta.pdf, data dostępu: 30.10.2014
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, źródło internetowe https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-oswiadczeniach-pienieznych-z.html data dostępu: 30.10.2014
 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. 2013 poz. 1524)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych. Dz.U. 2013 poz. 1234
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz.U. 2008 nr 123 poz. 801
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1742
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej. Dz.U. 2013 poz. 463.
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych. Dz.U. 2014 poz. 1246.
 12. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych źródło internetowe: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Hb1wEq_broUJ:www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2621/j/pl/+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&client=aff-maxthon-newtab http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2621/j/pl/, data dostępu: 30.10.2014
 13. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411)
 14. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
 15. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
 16. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 17. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565
 18. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204
 19. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dz.U. 2014 poz. 998
 20. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402
 21. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657
 22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
 23. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152)
 24. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570
 25. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
 26. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417
 27. Ustawa z dnia27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2008.164.1027 z późn. zm.
 28. Internet Service Provider, źródło internetowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_Service_Provider, data dostępu: 30.10.2014
 29. Trybunał Konstytucyjny, System informacji w ochronie zdrowia; przyznanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kompetencji do tworzenia rejestrów danych na podstawie rozporządzenia, źródło internetowe: http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-przed/art/6947-system-informacji-w-ochronie-zdrowia-przyznanie-ministrowi-wlasciwemu-do-spraw-zdrowia-kompetencji/s/k-3313/, data dostępu 30.10.2014
 30. CPI przejęło od Comarchu zarządzanie ePUAP, źródło internetowe: http://www.reseller-news.pl/newsy/cpi-przejelo-od-comarchu-zarzadzanie-e-puap, data dostępu 30.10.2014
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu