BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romaszewski Artur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Trąbka Wojciech (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Procedury przetwarzania danych medycznych w aspekcie wykorzystania chmury obliczeniowej
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2014, nr 33, s. 55-70, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, System ochrony zdrowia, Dane medyczne, Przetwarzanie danych, Chmura obliczeniowa
Health care protection, Health care system, Medical data, Data processing, Cloud computing
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione procedury związane z zasilaniem systemu informacji w ochronie zdrowia w dane i informacje ze świadczonych usług medycznych, z funkcjonowaniem baz danych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz rejestrów medycznych. Omówiono procedury zasilania systemu w dane i informacje, prowadzenia baz danych i rejestrów, przechowywanie danych o stanie zdrowia oraz instytucję powierzenia danych. Przedstawione procedury przetwarzania danych oraz istniejące w systemie opieki zdrowotnej rozwiązania muszą zostać uwzględnione przy wykorzystywaniu modelu chmury obliczeniowej do przetwarzania danych medycznych. Jak widać, w szczególności w przypadku instytucji powierzania danych, procedury te wymagają dostosowania i doprecyzowania w odniesieniu do danych o stanie zdrowia i możliwości ich zastosowania w modelu chmur obliczeniowych. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych, strona GIODO https://edugiodo.giodo.gov.pl/pluginfile.php/113/mod_resource/content/15/INF1/INF_R05.html#, data dostępu 30.10.2014
 2. Cloud Computing w Sektorze Finansowym, Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego, źródło internetowe, http://www.twobirds.com/~/media/PDFs/PolandPDFs/Cloud%20Computing%20w%20Sektorze%20Finansowym%20Regulacje%20i%20Standardy%202011.pdf, data dostępu 30.10.2014
 3. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Nr 86) z dnia 11 września 2013 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski, źródło internetowe http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=INT-86, data dostępu: 30.10.2014
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 maja 2011 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 maja 2011 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Dz.U. 2011 nr 125 poz. 712
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej, Dz.U. 2013 poz. 463
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1692 sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom
 9. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696; Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia Dz.U. 2014 poz. 122
 10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211
 11. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565
 12. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204
 13. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926
 15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83
 16. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw październik 2013, źródło internetowe http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/185992, data dostępu 30.10.2014
 17. Źródło internetowe - strona internetowa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl/1520143/j/pl/ data dostępu: 30.10.2014
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu