BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cioczek Marcin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant)
Tytuł
Zmiana kwalifikacji prawnej czynu na rozprawie (kwestie wybrane)
Alternation of the Legal Qualification of the Action at the Hearing (Selected Issues)
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2010, t. 14, s. 147-160
Słowa kluczowe
Postępowanie sądowe, Sądownictwo, Regulacje prawne
Legal proceedings, Judicature, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zwięzłe przedstawienie problemu zmiany kwalifikacji prawnej czynu zawartej obecnie w art. 399 Kodeksu Postępowania Karnego. Artykuł porusza problemy związane z koniecznością przestrzegania przepisów proceduralnych, takich jak prawo oskarżonego do rzetelnego procesu sądowego, gdy kwalifikacja prawna działania zmienia się na rozprawie. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu ma realny wpływ na sytuację procesową, w związku z tym istnieje wiele pytań dotyczących przestrzegania prawa do obrony oskarżonego w sytuacji wskazanej w tym rozporządzeniu. Intencją autora było zwrócenie uwagi na to, iż należy zachować ostrożność przy stosowaniu art. 399.

This article is a concise presentation of the evolution of legal standard contained currently in Article 399 of the Code of Criminal Proceedings. The article touches upon the problems associated with indispensability of complying with procedural rules such as the right of a defendant to be informed or the right to a fair trial when the legal qualification of the action is changed at the hearing. The alternation of the legal qualification of the action imputed to the defendant is not a formality and it has a real influence on the procedural situation, therefore there are many questions concerning the compliance with the rights of the accused to defence in the situation indicated in this regulation. The intention of the author was showing that much caution should be taken in applying Article 399 and how many procedural rules directly affect it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bafia J., Bednarzak J., Flemming M., Kalinowski S., Kempisty H., Siewierski M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1971, s. 415.
 2. Bafia J., Zmiana kwalifikacji prawnej czynu w procesie karnym, Warszawa 1964, s. 69-80, 81-87.
 3. Błachnio-Parzych A., Kosonoga J., Kuczyńska H., Nowak C., Wiliński P. (red.), Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, Warszawa 2009, s. 123.
 4. Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 47.
 5. Doda Z., Grajewski J., Przeglądy orzecznictwa SN. Węzłowe problemy postępowania karnego w świetle orzecznictwa SN za lata 1991-1994, cz. I, "Przegląd Sądowy" 1996, nr 5, s. 53.
 6. Grajewski J., Prawo karne procesowe - część ogólna, Warszawa 2007, s. 135.
 7. Grajewski J., Paprzycki L., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Kraków 2006, s. 1114.
 8. Grzegorczyk T., Tylman J., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 849.
 9. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009, s. 740.
 10. Grzegorczyk T., Kodeks Postępowania Karnego oraz ustawa o świadku koronnym 5, Warszawa 2008, s. 851.
 11. Hofmański P. (red.), Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297-467, t. II, Warszawa 2007, s. 496.
 12. Hofmański P., Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa karnego, Temida, Białystok 1993, s. 304.
 13. Hofmański P., Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 1995, s. 259-262.
 14. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297-467, t. II, Warszawa 2007, s. 497.
 15. Kalinowski S., Siewierski M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1960 s. 364.
 16. Kalinowski S., Polski proces karny, Warszawa 1971, s. 57.
 17. Kempisty H., Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 1986, s. 200.
 18. Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny, część ogólna, Warszawa 2009, s. 50-51.
 19. Kozioł T., O stosowaniu art. 399 k.p.k., "Przegląd Sądowy" 2004, nr 4, s. 35-38.
 20. Marszał K., Ingerencja prokuratora w ściganie przestępstw prywatnoskargowych w polskim procesie karnym, Warszawa 1980, s. 159.
 21. Marszał K., Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008, s. 64-65.
 22. Marszał K., Stachowiak S., Zgryzek K., Proces karny, Katowice 2005, s. 75-76.
 23. Mazur M., Podstawowe założenia nowego kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1969, s. 6.
 24. Olszewski R., Ujawnianie przez sąd i usuwanie istotnych braków dochodzenia lub śledztwa w polskim procesie karnym, Łódź 2007, s. 341.
 25. Pawela S., Względne przyczyny odwoławcze, Warszawa 1970, s. 86.
 26. Stachowiak S., Funkcje zasady skargowości w polskim procesie karnym, Poznań 1975, s. 203.
 27. Stachowiak S., Wiliński P., Janusz-Pohl B., Zmiana kwalifikacji prawnej w toku postępowania karnego. Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Warszawa 2009, s. 117.
 28. Śliwiński S., Proces karny. Zasady ogólne, Warszawa 1948, s. 206.
 29. Waltoś S., Akt oskarżenia w procesie karnym, Warszawa 1963, s. 431.
 30. Wiliński P., Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków 2006, s. 283-284.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu