BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sudoł Stanisław (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Podstawowe problemy metodoliczne nauk o zarządzaniu
The fundamental methodological problems of management science.
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 1, s. 11-36, rys., bibliogr. 61 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Metodologia organizacji i zarządzania, Nauki o zarządzaniu, Teoria organizacji i zarządzania
Organisation and management methodology, Management sciences, Theory of organization and management
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Polska Akademia Nauk. - Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
Abstrakt
W artykule przedstawia się informację o wynikach pracy Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN nad zwiększeniem porządku w zakresie podstawowych pojęć, kategorii i terminów w naukach o zarządzaniu. Po uwagach wstępnych, w których uzasadnia się potrzebę podjętej pracy oraz skład osobowy zespołu powołanego przez Komitet, analizuje się następujące problemy: nazwa nauki dotyczącej zarządzania, pojęcie zarządzania, miejsce nauk o zarządzaniu w klasyfikacji nauk i ich granice, funkcje nauk o zarządzaniu, ich słabości, twierdzenia nauk o zarządzaniu, ich paradygmaty, teorie w naukach o zarządzaniu oraz ich subdyscypliny(abstrakt oryginalny)

The study presents results of work undertaken by The Committee on Organizational and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences to tidy up the basic concepts, categories and terms in management sciences. After opening remarks, where the need for the above-mentioned work and the team personnel are justified, the following problems are discussed: the name of the science about management, the concept of management, place of management sciences in the classification of the sciences, limits of management sciences, their functions, weaknesses, theorems, paradigms, theories in management sciences, and subdisciplines of management sciences(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, Etyka nikomachejska, tom I, PWN, Warszawa 1956.
 2. E. Bendyk, Powrót przyszłości, "Polityka" 2013, nr 1.
 3. Bielski M., Organizacje - istota - struktury - procesy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1996.
 4. Bogdanienko J., W pogoni za nowoczesnością. Wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2008.
 5. Burrel G., Morgan G., Sociological paradigms and organizational elments of the sociology of corporate life, Heineman, London 1979.
 6. Chełpa S., Metodologia nauk o zarządzaniu - problemy dyskusyjne, [w:] Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, praca zbiorowa pod red Trockiego M. i Gregorczyka S., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 7. Chołaj H., Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 8. Czech A., Karol Adamiecki - Polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania (biografia i dokonania), Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009
 9. Dolby R.G.A., Niepewność wiedzy. Obraz nauki w końcu XX wieku, AMBER, Warszawa 1998
 10. Drucker P.F., W kierunku organizacji nowego typu, [w:] Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 11. Drucker P.T., Zarządzanie XXI wieku - Wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2009.
 12. Dworzecki Z., Mody w zarządzaniu, [w:] Nowoczesne instrumenty zarządzania, pod red. Marciniaka S. i Ostaszewskiego J., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 13. Globler A., Metodologie nauk, Aurelius/Znak, Kraków 2006
 14. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainnability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 15. Guide to Management ideas and Gurus, Wiley, New York 2008.
 16. Hatch M., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 17. Hamel G., Future of Management, Harvard Business School Press, 2006.
 18. Hensel P., Przyczyny popularności Nowego Zarządzania Publicznego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2010, nr 4 (17).
 19. Hirszowicz M., Wstęp do socjologii organizacji, PWN, Warszawa 1967.
 20. Jamali D,. Changing management paradigms; implications for educationall institutions, "Journal of Management Development" 2005, Vol. 24, No. 2.
 21. Jodkowski K., Wspólnoty uczonych. Paradygmaty i rewolucje naukowe, UMCS, Lublin 1990.
 22. Jokiel, J., O celach nauki organizacji i zarządzania, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Celowość, skuteczność, efektywność, pod red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 23. Kemeny J.G., Nauka w oczach filozofa, PWN, Warszawa 1967.
 24. Kieżun W., Krytyczna Teoria Organizacji, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 1997
 25. Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008.
 26. Klarke T., Clegg S., Changing paradigms.The Transformation of mangement for The 21 Century, Harper Collins Business, London 1998.
 27. Kowalewski S., Nauka o administracji, KiW, Warszawa 1975.
 28. Koźmiński A.K., Reaktywacja, Poltext, Warszawa 2011.
 29. Koźmiński A.K., Tożsamość nauki o zarządzaniu, [w:] Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, redakcja naukowa W. Kieżun, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
 30. Krzyżanowski L., Podstawy nauki o zarządzaniu, PWN, Warszawa 1985
 31. Kuhn T., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa 1985.
 32. Kuhn, Struktura rewolucji naukowej, PWN, Warszawa 1968.
 33. Lichtarski J., O endogenicznych barierach rozwoju nauk o zarządzaniu, [w:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania: księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Jerzego Rokity, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007.
 34. Lichtarski J (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 35. Lisak J., Ekonomia jednostkowa. Nauka o przedsiębiorstwie, Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych, Katowice 1946.
 36. March J.G., Simon H.A., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 1964.
 37. Masłyk-Musiał E., Badawcze wyzwania w naukach o zarządzaniu, [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, praca zbiorowa pod red. Lechowicza S. i Nogalskiego B., Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 38. Micklethwait J., Wooldridge A., Szamani zarządzania, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2000.
 39. Morawski W., Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001.
 40. Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności [40] i złożoności zmian, praca zbiorowa pod red. Rokity J., Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2011.
 41. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 42. Oleksyn T., Granice zarządzania, [w:] Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, praca zbiorowa pod red. W. Kowalewskiego, Difin, Warszawa 2008.
 43. Płoszajski P., Między refleksją a działaniem, Dylematy praktycznej teorii zarządzania, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1985.
 44. Romanowska M., Podstawy organizacji i zarządzania, praca zbiorowa pod red. Romanowskiej M., Difin, Warszawa 2001
 45. R. Rutka, Kierowanie, [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001.
 46. Sobczyk J.R., Przełomy w naukach o zarządzaniu i rozwój naukowej wiedzy organizacyjnej, [w:] Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, red. nauk. Dworzecki Z., Nogalski B., Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2011.
 47. Sudoł S., Nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2012.
 48. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
 49. Stabryła A., Przedmiot i zakres nauki organizacji i zarządzania, [w:] Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, pod red. A. Stabryły i J. Trzcienieckiego, PWN, Warszawa 1986.
 50. Stachowicz J., W kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego. Perspektywy rozwoju zarządzania strategicznego, [w:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania: księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Jerzego Rokity, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007
 51. Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 52. Sułkowski Ł., Etos nauk o zarządzaniu, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauk i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. Jagody H. i Lichtarskiego J., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 53. Szpaderski A., Koncepcja paradygmatu i jej znaczenie dla nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2009, nr 4.
 54. Szpaderski A., Postulat prakseologii jako teorii podstawowej dla nauk organizacji i zarządzania. Przykłady zastosowań, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 2.
 55. Szpaderski A., Problem dezintegracji nauk o zarządzaniu. Refleksje i sugestie prakseologiczne, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.
 56. Tatarkiewicz W., O szczęściu, PWN, Warszawa 1962
 57. Trzcieniecki J., Wykład doktoranta: nauka organizacji i zarządzania. Garść refleksji, "Organizacja i Kierowanie" 2005, nr 3.
 58. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 59. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
 60. Ziman J., Społeczeństwo nauki, PIW, Warszawa 1972.
 61. Zimniewicz K., Hipotezy i ich sprawdzalność w naukach o zarządzaniu, [w:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania: księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Jerzego Rokity, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu