BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabryś Bartłomiej J. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Dyskurs organizacyjny : możliwości i ograniczenia wykorzystania w badaniach
Organizational Discourse : possibilities and limits in research performance
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 1, s. 119-130, rys., tab., bibliogr. 16 poz
Organization and Management
Słowa kluczowe
Nauki ekonomiczne, Metodologia ekonomii, Zarządzanie, Metody zarządzania
Economic sciences, Economic methodology, Management, Methods of management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba zaprezentowania dyskursu organizacyjnego jako metody badania fenomenów współczesnych organizacji na drodze ich przedsiębiorczej odnowy strategicznej stanowiącej tło rozważań. Identyfikuje on istotę teorii dyskursu i analizy dyskursu, wskazując ich konstytuanty, przykładowe praktyki czy potencjalne obszary pytań badawczych z ich wykorzystaniem. Następnie odnosi dyskurs organizacyjny do teorii organizacji i zarządzania, uszczegóławiając najczęściej wykorzystywane podejścia badawcze w analizie dyskursu. Całość poparta jest egzemplifikacją w oparciu o wybrane przedsiębiorstwo sektora energetycznego.(abstrakt oryginalny)

The basic goal of the paper is to presents organizational discourse as a method for researching phenomena's of contemporary organizations on theirs road to strategic entrepreneurial renewal as a background of considerations. It identify essence of theory of discourse and discourse analysis, examples of practices and potential questions to be answered in this vein. Next, it relates organizational discourse to theory of organization and management, depicting most common research approaches to it. Theoretical considerations, than, are supported with research example of organization from electro energy sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cyfert S., Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 2. Gabryś B.J., Metodologiczne problemy ujęcia narracyjnego w badaniach nad organizacjami: dyskurs organizacyjny, [w]: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wydanie II zmienione, praca zbiorowa pod red. W. Czakona, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 3. Gabryś B.J., Terapeuta czy kontroler, czyli dominujący dyskurs w organizacji i przykład jego analizy, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. H. Jagody, J. Lichtarskiego, S. Nowosielskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014 (w druku).
 4. Gabryś B.J., Wybrane dylematy uczenia się i wiedzy w narracjach zarządzających, [w:] Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 310, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 5. Gee J.P., An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, Routledge, London 2011
 6. Jaworski A., Coupland N., The discourse reader, 2nd ed., Routledge, London 2006
 7. Keller R., Entering Discourse: A New agenda for Qualitative Research and Sociology of Knowledge, "Qualitative Sociology Review" 2012, Vol. 8, No. 2
 8. Keller R., Doing Discourse Research. An Introduction for Social Scientists, Sage, London 2013.
 9. Mead G.H., Mind, Self, and Society, The University of Chicago, Chicago 1934.
 10. Oleksyn T., Granice zarządzania, [w:] Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, praca zbiorowa pod red. W. Kowalewskiego, Difin, Warszawa 2008.
 11. Sudoł S., Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2012, nr 1A (149).
 12. Van Dijk T.A., Discourse as structure and process. Discourse Studies, Sage, London 1997.
 13. Wood L.A., Kroger R.O., Doing Discourse Analysis: Methods for studying action in talk and text, Sage, Thousand Oaks 2000.
 14. Western S., Leadership: a critical text, Sage, Thousand Oaks 2008.
 15. Wetherell M., Positioning and interpretative repertoires: conversation analysis and post-structuralism in dialogue, "Discourse and Society" 1996, Vol. 9, No. 3.
 16. http://www.tauron-pe.pl/tauron/grupa-tauron/ Strony/o-grupie-tauron. aspx
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu