BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtczuk-Turek Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Psychologiczne i organizacyjne aspekty rozwoju kompetencji przywódcy
Psychological and Organizational Aspects of Leader's Competence Development
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2008, nr 2 (9), s. 33-56, bibliogr. poz. 44
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Przywództwo, Kompetencje kierownicze, Rozwój kompetencji menedżerskich, Psychologia zarządzania, Osobowość lidera
Leadership, Managerial competencies, Manager competencies development, Psychology of management, Leader's personality
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article presents the psychological and organizational aspects of leader's competence development. Leadership is treated as a element of social competence. The author pointed out that there is the difference between phrases: "leaders' competence" and "leadership competence". The author focused attention on a determinant of gaining and developing leadership competence and methods which are used for it. Competence is determined by personality, so the process of gaining it depends of many individual (motivation, style of learning) and objective factors (methods and forms, social environment). The most popular of the methods are trainings, particularly psychological workshops, which help to develop "soft" skills. More and more often coaching and mentoring are used. The programs of developing leaders' competence should take into account three main elements: knowledges skills and attitudes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1991.
 2. Bandura A., Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective, "Annual Review of Psychology" 2001, 52.
 3. Blake R.R., Mouton J.S., The New Managerial Grid, Gulf, Houston, TX 1978;
 4. D. P. Slevin, The Whole Manager, Amacom, New York 1989.
 5. Bolt J., Kształtowanie trójwymiarowych przywódców, w: Lider przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1997.
 6. Boyatzis R., The Competent Manager - A Model for Effective Performance, Wiley&Sons, New York 1982.
 7. Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E., Positive Organizational Scholarship -Foundation of a New Discipline, Barrett-Koehler Publisher, Inc, San Francisco 2003.
 8. Domachowski W., Przewodnik po psychologii społecznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. Dulewicz V., Assessment Centers as the Route to Competence, "Personnel Management" 1989, November.
 10. Dulewicz V., Higgs M. J., Design of a New Instrument to Assess Leadership Dimensions and Styles, Henley Working Paper Series HWP, 0311, Hanley-on- -Thames, Hanley Management College, UK 2003.
 11. Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999.
 12. Goleman D., Boyatzis R., McKee A., Naturalne przywództwo, Jacek Santorski, Wydawnictwa Biznesowe, Wrocław - Warszawa 2002.
 13. Hersey P., Blanchard K. H., Management of Organizational Behavior, (5th ed.), Englewood Cliffs Prentice Hall, New York 1988.
 14. Hetmański M., Kiedy informacja staje się wiedzą w społeczeństwie. Analiza epistemo- logiczno-socjologiczna, w: Informacja w społeczeństwie XXI w., red. A. Łapińska, UWM, Olsztyn 2003.
 15. Higgs M., How Can We Make Sense of Leadership in the 21st Century, "Leadership and Organization Development Journal" 2003, 24(5).
 16. Hogan R., Curphy G. J., What we Know About Leadership: Effectiveness and Personality, "American Psychologist" 1994, Vol. 49.
 17. House R.J., A Path-goal Theory of Leader Effectiveness, "Administrative Science Quartely" 1971, Vol. 16.
 18. Januszek H., Sylwetka i rola współczesnego menedżera, w: Umiejętności kierownicze, red. G. Bartkowiak, H. Januszek, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 19. Kolb D., The process of experiential learning, w: M. Thorpe, R. Edwards, A. Hanson, red. Culture and process of adult learning, Routlege, Londyn 1997.
 20. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 21. Kucharska B., Cechy przywódcy a stereotyp społeczny. Badania międzykulturowe, "Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" 2007, 6(2).
 22. Kwiatkowski M., Symela K., Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia, projekty, Instytut badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.
 23. Lord, R. G., De Vader Ch. L., Alliger G. M., A Meta-analysis of the Relation Between Personality Traits and Leadership Perceptions: an Application of Validity Generalization Procedures, "Journal of Applied Psychology" 1986, Vol. 71.
 24. Lofstedt U., Competence Development and Learning Organizations: A Critical Analysis of Practical Guidelines and Methods, "Systems Research and Behavioral Science" 2001, 18.
 25. Mansfield R., What Competence is Really About, "Competency" 1999, Vol. 6, No. 4.
 26. McClelland D.C., Testing for Competence Rather than for "Intelligence", "American Psychologist" 1973, 28.
 27. Medley D.M., Teacher Competency Testing and the Teacher Educator, Association of Teacher Educators and Bureau of Educational Research, University of Virginia, Charlottesville VA 1982.
 28. Niedzielski E., Walkowiak R., Kompetencje menedżerskie w dobie globalizacji (kontekst terminologiczno-metodyczny), w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 29. Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 30. Obuchowski K., Adaptacja twórcza, Książka i Wiedza, Warszawa 1985.
 31. Parks S.D., Przywództwa można się nauczyć, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
 32. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" 1990, May-June, Vol. 68.
 33. Rostkowski T., Przywództwo w organizacji opartej na wiedzy, "Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" 2007, 6(2).
 34. Rotter J.B., Some Problems and Misconceptions Related to the Construct of Internal vs. External Control of Reinforcement, "Journal of Consulting and Clinical Psychology" 1975, 48.
 35. Sitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, UMCS, Lublin 2004, s. 198.
 36. Sitko-Lutek A., Międzynarodowe aspekty doskonalenia menedżerów, w: Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, red. P. Wachowiak, SGH, Warszawa 2008.
 37. Tokarz A., Dynamika procesu twórczego, Wyd. UJ, Kraków 2005.
 38. Tucholska K., Zagadnienie kompetencji w psychologii, "Roczniki psychologiczne" 2005, 2.
 39. Hirek D., Wojtczuk-Turek A., Metody rozwijania kompetencji przywódczych, "Edukacja ekonomistów i menedżerów" 2007, 2(6).
 40. Wachowiak P., Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa 2001.
 41. Wojtczuk-Turek A., Turek D., Kompetencje społeczno-psychologiczne a przywództwo. Badania nad obrazem skutecznego przywódcy, w: Wodzowie, uwodziciele, liderzy? Współczesne koncepcje przywództwa, Materiały pokonferencyjne, Collegium Civitas, Warszawa 2007.
 42. Wojtczuk-Turek A., Problematyka postaw i ich zmiany w kontekście oddziaływań koedukacyjnych z wykorzystaniem metod aktywizujących, w: Postawy społeczne wobec idei elastycznego zatrudnienia. Międzykulturowe badana interdyscyplinarne, red. B. Mazurek-Kucharska, Raport badawczy SGH, Warszawa 2007 (materiał niepublikowany).
 43. Vroom V.H., Yetton P., Leadership and Decision-making, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1973.
 44. Yukl G., Leadership in Organizations, Prentice Hall, Englewood, New York 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu