BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balogová Beáta
Tytuł
Problemy rodziny zastępczej na Słowacji
Alternative Care in Slovakia and its Problems
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 1 (1), s. 17-35, bibliogr. 43 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Opieka nad dzieckiem, Dzieci, Polityka rodzinna, Rodzina, Prawo rodzinne, Rodzicielstwo
Childcare, Children, Family policy, Family, Family law, Parenthood
Uwagi
summ
Abstrakt
Dla większości ludzi słowo zastępczy oznacza coś niepełnowartościowego, nie oryginalnego czy mniej doskonałego. Sformułowania "rodzina zastępcza" nie można w żadnym wypadku rozumieć jako coś, co jest mało wartościowe, albo nie oryginalne. Rodzicielstwo zastępcze może być pod każdym względem pełnowartościowe, prawdziwe - wręcz doskonałe a nawet w większości przypadków trwalsze niż "więzi krwi", więc potrafi zaspokoić w pełnym wymiarze wszystkie potrzeby dziecka.(fragment tekstu)

The aim of this report is to point at surrogate care, its forms and thereto connected problems after legal arrangements that came into being after new Act of Family 36/2005 has been adopted. This is being emphasized as one of forms of abandoned children's social situation solution who have no chance at living in their own biologcal family nevertheless they can grow up in a new loving family and community.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Association of British Adoption Agencies, Explaining Adoption. 1972. A Guide for Adoptive. London : 60 s. ISBN 0903534126.
 2. Archerová, Caroline. 2001. Dítě v náhradní rodine. Praha : PORTÁL, 119 s. ISBN 80- 7178-578-4.
 3. Baker, Bill. 2004. Nechceme sa len pozerať, ako sa životy detí pomaly rozpadajú. In Nebyť sám, roč. I., č. 5, s. 3.
 4. Bubleová, Věduna - KOVAŘÍK, Jíří - PAZLAROVÁ, Hana et al. 2002. Mezinárodní srovnání přístupú a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounú při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny. Praha : Středisko náhradní rodinné péče VÚPSV, 63 s.
 5. Bubleová, Věduna. 2001. Predpoklady náhradného rodiča. In Náhradní rodinná péče, ISSN 1212-3765, roč. IV, č. 2, s. 34.
 6. Hartl, P.- Hartlová, H. 2004. Psychologický slovník. Praha: PORTÁL, 774 s. ISBN 80-7178-303-X
 7. Mikloško, František : Medzištátne osvojenie. 2005 [online]. Bratislava : Úsmev ako dar. Aktualizované 20. februára 2005. [cit. 2005-3-22]. Dostupné na WWW: http://www.nahradnarodina.sk/formy-nrs-/medzistatne-osvojenie.html.
 8. Koluchová, Jarmila. 1992. Psychický vývoj dětí v pěstounské péči. Praha : USI, 140 s. ISBN 80-85529-01-7.
 9. Kostelníková, Oľga. 1999. Čo sa deje a čo by sa mohlo diať v CPPS pri práci v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Bratislava : Odborno-metodické oddelenie riaditeľstva CPPS, 29 s.
 10. Kovařík, Jíří. 1991. Dětství jako sociální jev. Bratislava : VÚPSV, 73 s. ISBN 807138- 038-5.
 11. Kovařík, Jíří a et. 2004. Náhradní rodinná péče v praxi. Praha: STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE a PORTÁL, 167 s. ISBN 80-7178-957-7.
 12. Kubíčková, Gabriela. 1990. Náhradná rodinná výchova detí. Bratislava : PRÁCA, 41 s. ISBN 80-7094-201-0.
 13. Kusá, Jolana. 2001. Úvahy nad Správou o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu za rok 2001. In Práca a sociálna politika, roč. IX/2001. s. 15 - 17.
 14. Langmeier, Josef - MATĚJČEK, Zdeněk. 1968. Psychická deprivace v detství. Praha : STÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ NAKLADATELSTVÍ, 383 s. 08-063-68.
 15. LEVICKÁ, Jana - ZEMAN, Karol. 1999. Sociálnoprávna ochrana detí a mládeže. Trnava : SAP, 72 s. ISBN 80-88908-34-5.
 16. Litavská, Eva : Informácie o príprave. 2005 [online]. Košice : PhDr. Eva Litavská. Aktualizované 1. februára 2005. [cit. 2005-3-22]. Dostupné na WWW: http://www.pobox.sk.
 17. Mardiaková, Zuzana. 2001. Výstup z pracovného stretnutia zástupcov CPPS, OÚ, KÚ a detských domovov venovaného otázkam skvalitnenia spolupráce. In Práca a sociálna politika, roč. IX, 2001, č. 7-8, s. 29-36.
 18. Matej, Vladimír a i. 2000. Profesionálny rodič alebo guľatá kocka. Martin : ADVENT ORION, 78 s. ISBN 80-967908-1-1.
 19. Matějček, Zdeněk. 1994. Co děti nejvíc potřebují. Praha : PORTÁL, 108 s. ISBN 80- 7178-058-8.
 20. Matějček, Zdeněk. 1996. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha : PORTÁL, 143 s. ISBN 80-7178-085-5.
 21. Matějček, Zdeněk. 1994. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha : PORTÁL, 98 s. ISBN 80-85282-83-6.
 22. Matějček, Zdeněk. 1986. Rodiče a děti. Praha : AVICENUM, 335 s. 08-011-86.
 23. Matějček, Zdeněk. 1999. Náhradní rodinná péče. Praha : PORTÁL, 183 s. ISBN 80- 7178-304-8.
 24. Matějček, Zdeněk a kol. 2002. Osvojení a pěstounská péče. Praha : PORTÁL, 152 s. ISBN 80-7178-637-3.
 25. Matějček, Zdeněk. 2000. Škola rodičú. Praha : MAXDORF, 285 s. ISBN 80-85912-29-5.
 26. Matějček, Zdeněk - DYTRYCH, Zdeněk. 1997. Jak a proč nás trápí děti. Praha : GRADA PUBLISHING, 187 s. ISBN 80-7169-587-4.
 27. Matoušek, Oldřich. 1995. Ústavní péče. Praha : AZ SERVIS, 141 s. ISBN 80-85850-08- 7.
 28. Mikloško, František. Výcvikový program PRIDE. 2004 (online). Bratislava : Úsmev ako dar. Aktualizované 21. 1. 2005. [(cit. 2005-01-21). Dostupné na WWW: http://www.usmev.sk/main.php?m_uid=d_uid=43lang=1
 29. Mydlíková, Eva a i. 2001. Letom - svetom do sociálnej práce v treťom sektore . Bratislava : ASOCIÁCIA SUPERVÍZOROV A SOCIÁLNYCH PORADCOV, 79 s.
 30. Piovarčiová, Tatiana et al. 2003. Potreby, podmienky a perspektívy detí a mládeže na Slovensku. Štúdia. Bratislava : Nadácia pre deti Slovenska, 73 s.
 31. Roháček, Marek. 2004. Príprava záujemcov na náhradnú rodinnú starostlivosť v centrách Návrat. Bratislava : NÁVRAT, 4 s.
 32. Radvanová, Senta - KOLUCHOVÁ, Jarmila. - DUNOVSKÝ, Jíří: Výchova dětí v náhradné rodinné péči. Praha : SPN 1979, 132 s.
 33. Roháček, Marek a i. 1998. Zvykáme si jeden na druhého. Martin : ALFA PRINT, 28 s. ISBN 80-967908-0-3.
 34. Roháček, Marek - MATEJ, Vladimír. 1996. Hľadáme rodičov. Martin : ALFA PRINT, 22s. ISBN 80-968539-3-7.
 35. Schooler, Jayne Elliot. 1999. Adopcia. Bratislava : NÁVRAT DOMOV, 263 s. ISBN 80-967954-2-2.
 36. Schmidtová, Elena. 1990. Listy nielen o adopcii. Martin : OSVETA, 256 s.
 37. Sládeková, Elena. 2004. Pripútanie medzi rodičom a dieťaťom. In: Empatia, č. 3, september 2004, s. 48.
 38. Sobotková, Irena. 2001. Psychologie rodiny. Praha : PORTÁL, 176 s. ISBN 80-7178- 559-8.
 39. Sonet, Denis. 1995. Dobrý partnerský vztah. Praha : PORTÁL, 143 s. ISBN 80-7178-040- 5.
 40. Zákon o rodine č. 94/1963 Zb.
 41. Zákon o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti č. 265/1998 Z. z.
 42. Zákon o sociálnej pomoci č. 95/1998 Z. z.
 43. Zákon č. 104/1991 Zb - Dohovor o právach dieťaťa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu