BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Habrat Dorota (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rola proporcjonalności w procesie orzekania kary pieniężnej wobec podmiotów zbiorowych
The Role of Proportionality in Process of Judging for Collective Entities
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2012, t. 86, s. 49-66, bibliogr. 34 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Prawo karne, Regulacje prawne
Criminal Law, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnieniem o zasadniczym znaczeniu dla ustalenia roli proporcjonalności w procesie orzekania kary pieniężnej wobec podmiotu zbiorowego jest ustalenie charakteru odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Zadanie to nie jest proste z uwagi na wiele niejednoznaczności wynikających z tego, iż w ustawie przeplatają się instytucje znane już w różnych dziedzinach prawa.(fragment tekstu)

Setting the role of proportionality for punishing process of collective entities according to the acts prohibited under punishment act is major issue because of assignment of the type of liability and consequently legal guarantees. In principal, the article is attempt to answer for question how the legislature has met the requirements of the proportionality principle in relation to the process of punishment judging for collective entity. In the article, concepts of proportionality in terms of administrative and criminal law, the basis and main assumptions of proportionality rule and its reference to punishment a theory are presented. In the area of fine jurisdiction, limitations in the use of proportionality principle for collective entities taking account criminal justice are presented. Conclusions about the proportionality principle in fine judgment for collective entity referred to the Constitutional Court's judgment of 3 November 2004, with the part of act where is the conflict between the judgment of fines with the Constitution. Due to the fact, that the substantive approach to the proportionality principle in criminal law is related to the adequacy of the penalty to the degree of guilt issues of collective ability to assign guilt were discussed in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżak M., Karnoadministracyjne, karnoskarbowe i quasi-karne formy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, WPP 2004/1.
 2. Długosz J., Zasada proporcjonalności w prawie europejskim jako przesłanka kryminalizacji, [w:] T. Dukiet-Nagórska (red.), Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Warszawa 2010.
 3. Filar M., Podstawy odpowiedzialności karnej (?) podmiotów zbiorowych (na gruncie ustawy z 22 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), [w:] K. Indecki (red.), Aktualne problemy prawa karnego kryminologii i penitencjarystyki. Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej i dydaktycznej, Łódź 2004.
 4. Filar M. (red.), Kwaśniewski Z., Kala D., Komentarz do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Toruń 2003.
 5. Filar M. (red.), Kwaśniewski Z., Kala D., Komentarz do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Toruń 2006.
 6. Górniok O., Przestępczość przedsiębiorstw i karanie jej sprawców, Warszawa 1995.
 7. Habrat D., Materialnoprawne aspekty odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w polskim prawie karnym, Toruń 2008.
 8. Hirsch A. von, Uzasadnienie istnienia i wymiaru kary we współczesnym retrybutywizmie, Ius et Lex 2006/1.
 9. Hirsch H.J., Problem odpowiedzialności karnej związków osób, SP 1993/4.
 10. Janiszewski B., Dolegliwość jako element współczesnej kary kryminalnej, [w:] Przestępstwo- kara - polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Zakamycze 2006.^6 Janiszewski B., Ogólne zasady sądowego wymiaru kary w nowym kodeksie karnym, Cz. PKiNP 1999/2.
 11. Kiziukiewicz P., Problematyka zgodności z Konstytucją RP środka karnego obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu (cz. 2), Palestra 2010/1-2.
 12. Królikowski M., Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych. Zasada proporcjonalności, Warszawa 2005.
 13. Królikowski M., Zasada proporcjonalności kar w europejskim Corpus Iuris. Ujęcie filozoficznoprawne, Warszawa 2004.
 14. Łabno A., Ograniczenie wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.
 15. Majewski J., [w:] A. Zoll (red.) Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Kraków 2004.
 16. Majewski J., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Warszawa 2007.
 17. Maliszewska-Nienartowicz J., Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich, Toruń 2007.
 18. Małyniuk G., Proporcjonalność reakcji w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, [w:] T. Dukiet-Nagórska (red.), Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Warszawa 2010.
 19. Mik B., Charakter prawny odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w świetle ustawy z dnia 28 października 2002 r., Prz. Sąd. 2002/7-8.
 20. Nita B., Model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary, PiP 2003/6.
 21. Potulski J., Warylewski J., Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Komentarz, Warszawa 2004.
 22. Razowski T., Wadliwość określenia kary pieniężnej w ustawie z 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, Prok. i Pr. 2005/9.
 23. Skupiński J., Problemy kryminalno polityczne związane z promulgowaniem ustawy z dnia 28 października o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, [w:] Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych, Apel. Gd. 2003/3.
 24. Skwarczyński H., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych jako nowy rodzaj odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary, Mon.Pod. 2004/2.
 25. Skwarczyński H., Wniosek prokuratora w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary, Prok. i Pr. 2003/4.
 26. Stańdo-Kawecka B., Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Warszawa 2007.
 27. Waltoś S., O odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych - stary problem legislacyjny na nowo, [w:] Prawo - społeczeństwo - jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003.
 28. Warylewski J., Potulski J., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim i europejskim. Komentarz, Bydgoszcz, Gdańsk 2007.
 29. Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Zakamycze 1999.
 30. Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania, Cz. PKiNP 1999/2.
 31. Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.
 32. Zabłocki S., Co dalej z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych?, Palestra 2005/3-4.
 33. Zakolska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008.
 34. Zubik M. (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu