BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Monika A. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola programów rolnośrodowiskowych w ochronie obszarów cennych pod względem przyrodniczym
The Role of Agri-environmental Programmes in the Protection of High Nature Value Areas
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2012, t. 86, s. 67-91, bibliogr. 14 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Ochrona fauny, Ochrona flory, Ochrona środowiska, Gospodarka rolna, Regulacje prawne, Obszary wiejskie
Protection of fauna, Protection of flora, Environmental protection, Agriculture economy, Legal regulations, Rural areas
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Niniejsze opracowanie jest poświęcone roli programów rolnośrodowiskowych w ochronie obszarów cennych pod względem przyrodniczym. Analizą objęto genezę i cel wprowadzenia tego instrumentu oraz podstawowe rozwiązania prawne w tym zakresie. Rozważania służą refleksji nad kwestią skuteczności wdrożenia tego instrumentu oraz roli programów rolnośrodowiskowych jako instrumentu ochrony środowiska - zarówno na terenach objętych jedną z prawnych form ochrony przyrody, jak i poza nimi, na pozostałych terenach wiejskich, cennych pod względem przyrodniczym.(fragment tekstu)

The aim of this article is to present the role of agri-environmental programmes in protection of the environmentally valuable areas which are not protected by Nature Protection Act. Agrienvironmental programmes are a compulsory element of Rural Development Programs and payments can be designed to fit management requirements of most habitat species. They can have a triple role: a) protecting of biodiversity in rural areas - ecological role, b) supporting the farmer's income and thereby the viability and chances of survival of the farming unit, although within the limits of cost incurred and income foregone - economical role, c) promoting sensitive management of biodiversity - educational role. In the EU several member states have designed agri-environmental programmes targeted at specific habitats and species of High Natural Values farmlands (HNV) since the 2004-2006 programmes. In Poland, establishing an appropriate system of national indicator, identification of high natural values farming and forestry as well as the establishing of a legal framework, organizational and financial instruments are still in infancy. Therefore, the procedural measures must be taken in this regards as soon as possible. This allows to fully support HNV areas by agri-environmentclimate programmes in the new period of CAP 2014-2020. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerak S., Programy rolnośrodowiskowe, jako prawny instrument rozwoju obszarów wiejskich, PiA 2005/IV.
 2. Baldock D., Beaufoy G., Bennett G., Clark J., Nature Conservation and New Directions in the Common Agricultural Policy, Institute of European Environmental Policy, London 1993.
 3. Brodzińska K., Program rolnośrodowiskowy i jego zakres realizacji w aspekcie rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska, Zesz. Nauk. SGGW 2008, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4.
 4. Ciszewska A., Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w kształtowaniu struktury krajobrazu na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, [w:] Problemy ekologii krajobrazu. Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania, t. XXI, red. T. Chmielewski, Lublin 2008.
 5. Fay F., Impact of agri-environment measures. Report: Agriculture, environment, rural development. Facts and figures, Directorate General for Agriculture and Rural Development, Brussels 1999.
 6. Kistowski M., Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na terenach cennych ze względów przyrodniczych, Czasop. Tech. 2007/7-A.
 7. Klisowska A., Miejsce programów rolnośrodowiskowych w polityce rolnej po integracji Polski z Unią Europejską, Wieś i Rol. 2001/3.
 8. Kozłowski S., Rola obszarów chronionych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenów wiejskich, Biul. Kom. Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2001/198.
 9. Król M.A., Obszary cenne pod względem przyrodniczym i ich znaczenie w ochronie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, referat wygłoszony na konferencji nt. Administracja publiczna a ochrona przyrody - zagadnienia społeczne, ekonomiczne oraz prawne, Urszulin, 25-27 października 2012 r.
 10. Król M.A., "Zasada wzajemnej zgodności" - nowy instrument ochrony środowiska, [w:] M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, Lublin 2011.
 11. Kucharska A., Przewodnik po programie rolnośrodowiskowym, [w:] Biblioteczka programu rolnośrodowiskowego, MRiRW, Warszawa 2010.
 12. Rószczka K., Program rolnośrodowiskowy jako instrument prawnej ochrony wód w rolnictwie, Pr. i Środ. 2008/3.
 13. Varela-Ortega C., Calatrava J., Evaluation of cross compliance: perspectives and implementation EU concerted action: developing cross compliance in the EU: background, lessons and opportunities, Report of Seminar 4: Granada, Spain,19-20 April 2004.
 14. Zielińska A., Konkurencyjny model funkcjonowania obszarów przyrodniczo cennych, [w:] Rola innowacji w budowaniu konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw, Gospodarka a Środowisko, nr 10, red. A. Rapacz, Pr. Nauk. Uniw. Ekon. we Wrocławiu 2008/29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu