BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapuścińska Karolina Zofia (Politechnika Łódzka, doktorant), Lachiewicz Stefan (Politechnika Łódzka), Matejun Marek (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Metoda pomiaru ryzyka kadrowego w organizacjach publicznych
Human Resources Risk Measurement in Public Organizations
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 4, t. 304, s. 105-115, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Metodologiczne aspekty zarządzania - kontekst społeczny i narzędziowy
Słowa kluczowe
Pomiar ryzyka, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie organizacją publiczną, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pracownicy w organizacji
Risk measures, Risk management, Management of public organization, Public governance, Human Resources Management (HRM), Employees in the organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacje publiczne stają obecnie wobec wielu wyzwań związanych z wdrażaniem kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem. Jednym z kluczowych obszarów tych działań jest ryzyko kadrowe, które obejmuje szereg potencjalnych zdarzeń wynikających z decyzji kadrowych, mających istotne znaczenie dla działalności tego typu instytucji. Problemem staje się tutaj dobór odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, a także zasad i metod pomiaru tej kategorii ryzyka. Biorąc to pod uwagę w artykule omówiono znaczenie, proces i narzędziowe podstawy pomiaru ryzyka kadrowego w organizacjach publicznych. W opracowaniu przedstawiono propozycję autorskiego narzędzia służącego do opracowania mapy składowych ryzyka kadrowego dostosowanego do specyfiki tego typu organizacji. (abstrakt oryginalny)

Public organizations are currently facing many challenges related to the implementation of management control and risk management systems. Human resource risk management is of the key elements of them. There are potential risks resulting from the decisions related to human resources, which are very important for such organizations. The main problem in this regard is the selection of appropriate organizational solutions, as well as the principles and methods of measurement of human resource risk. Taking it into account, the article focuses on the importance, process and measurement tools for human resource risk in public organizations. In the article a tool for preparation of a map of elements of human resources risk, adequate for public organizations is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker S. P. (2000), Injury Prevention and Control, Taylor& Francis, London and New York.
 2. Bartusik K. (2004), Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652.
 3. Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
 4. Douglas M. (1993), Risk as a Forensic Resource, [w:] Burger E. J., (red.), Risk, University of Michigan Press, Michigan.
 5. Drucker P. F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 6. Dziawgo D., Zawadzki A. (2011), Finanse przedsiębiorstwa. Istota, narzędzia, zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 7. Flaszewska S., Marczak M., Staniec I. (2012), Nowe trendy w kształceniu menedżerów - zarządzanie ryzykiem, [w:] Wachowiak P., (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Głuszek E. (2010), Zarządzanie ryzykiem reputacyjnym przedsiębiorstwa, [w:] Stabryła A., (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Mfiles, Kraków.
 9. Hopkin P. (2012), Fundamentals of Risk Management 2nd edition, Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management, The Institute of Risk Management, London.
 10. Jedynak P., Szydło S. (1997), Zarządzanie ryzykiem, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 11. Kapuścińska K. (2013), Benchmarking w procesie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 11.
 12. Kapuścińska K., Matejun M. (2013), Zarządzanie ryzykiem kadrowym w publicznych szkołach wyższych - koncepcja badań, [w:] Matejun M., Szymańska K., (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 13. Kisielnicki J. (2011), Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 14. Kowalczyk L. (2008), Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do administracji publicznej, "Zeszyty Naukowe WWSZIP - Refleksje Społeczno-Gospodarcze", nr 11(1).
 15. Kumpiałowska A. (2011), Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, C. H. Beck, Warszawa.
 16. Lipka A. (2002), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 17. Maheshwari Y. (2008), Investment Management, PHI Learning Private Limited, New Delhi.
 18. Pocztowski A. (2007), Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju ZZL, [w:] Borkowska S., (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 19. Podlewski J. (2011), Zarządzanie ryzykiem w uczelni, "Forum Akademickie", nr 05, www.forumakademickie.pl/fa/2011/05/ zarzadzanie-ryzykiem-w-uczelni (dostęp: 10.03.2014).
 20. Power M. (2007), Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management, Oxford University Press, Oxford.
 21. Różańska-Bińczyk I., Wojsa A. (2012), Charakterystyka i znaczenie ryzyka w sektorze nieruchomości komercyjnych, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 7.
 22. Rutka R., Czerska M. (2006), Ryzyko ewaluacyjne w zarządzaniu personelem w badanych urzędach miasta, [w:] Stabryła A., (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. 2., Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 23. Strzemieczny P. (2012), Zarządzanie ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie Gospodarki, Referat wygłoszony na Konferencji pt. "Dobre praktyki doskonalenia zarządzania - zarządzanie ryzykiem", Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa (14.05.2012).
 24. Sudoł S. (2002), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.
 25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami).
 26. Williams C. A., Smith M. L., Young P. C. (2002), Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa.
 27. Wiśniewska M. (2012), Rola audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w zarządzaniu organizacjami typu - uczelnia wyższa, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu