BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machowicz Kinga, Kaczorek Aneta
Tytuł
Tworzenie przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce jako przejaw kierowania organizacją
Źródło
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, T. 3, s. 271-288, bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Przedstawicielstwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Representation, Enterprise management
Uwagi
summ.
Tłumaczenie abstraktu: Tadeusz Karłowicz
Abstrakt
Status prawny oraz regulacje rangi ustawowej i podustawowej w przedmiocie działalności przedstawicielstw utworzonych na obszarze państwa polskiego nie są jednakowe dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. W praktyce widoczny jest dualizm rozwiązań prawnych. Brak definicji legalnej przedstawicielstwa oraz zagmatwany stan prawny dodatkowo utrudniają precyzyjne określenie pojęcia oraz istoty przedstawicielstwa. Należy przy tym pamiętać, że podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności o charakterze promocyjnym ipso iure są nie tylko sami przedsiębiorcy zagraniczni, ale także inne osoby zagraniczne. Zróżnicowany zakres podmiotowy przedstawicielstwa związany jest z przedmiotowym obszarem jego działania, który ograniczony został ex lege do reklamy oraz promocji z jednej strony aktywności gospodarczej samego przedsiębiorcy zagranicznego, z drugiej zaś gospodarki państw obcych. (fragment tekstu)

The article analyzes one of the legal and administrative forms of running promotion and advertising activities by foreign entrepreneurs that are allowed and regulated by the norms of public economic law. Due to the scope of the issue and the nature of this study, the present discussion was limited to the basic problems connected with starting and running advertising activities by foreign entrepreneurs on the territory of Poland. Under the current law in force, there are no legal barriers preventing foreign entrepreneurs from setting up branch offices of their companies in Poland. In the times of the market economy, progressing globalisation processes, the concentration of capital and strong competition, the setting up of branch offices in foreign countries is undoubtedly significant because economic reasons prompt the entrepreneurs to widen the area of their business activity. This process should be accompanied by clear, coherent and stable business, trade and tax regulations as well as by a proper business policy created by the government.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski A., Chełmiński A., Gruziński M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T.: Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław: Wydawnictwo Kolonia Limited 2005.
 2. Chmielarz A.: Wolność gospodarcza w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Człowiek z perspektywy biznesu, red. K. Machowicz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
 3. Cioch H.: Przedstawicielstwa fundacji zagranicznych, "Przegląd Sądowy" 2000, nr 5, s. 12-27.
 4. Encyklopedia organizacji i zarządzania, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1982.
 5. Fayol H.: Administracja przemysłowa i ogólna, Poznań: INOiK 1947.
 6. Izdebski H.: Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa: Transit 1998.
 7. Jacyszyn J., Krześ S., Marszałkowska - Krześ E.: Działalność gospodarcza osoby zagranicznej w Polsce, Warszawa: LexisNexis 2002.
 8. Jacyszyn J., Rudowicz J.: Oddział spółki. Tworzenie i funkcjonowanie, Kraków: Kantor Wydwniczy Zakamycze 1999.
 9. Jaworska - Dębska B.: Wokół pojęcia reklamy, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1993, nr 12.
 10. Kaczorek A.: Publicznoprawna reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej. Poszukiwanie modelu optymalnego, w: Człowiek z perspektywy biznesu, red. K. Machowicz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
 11. Kaczorek A.: Wolność działalności inwestycyjnej przedsiębiorców zagranicznych w Polsce. Studium publicznoprawne, w: Newralgiczne aspekty współczesnych relacji między człowiekiem a biznesem, red. K. Machowicz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 12. Katner W. J.: Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Warszawa: LexisNexis 2003.
 13. Kidyba A.: Prawo handlowe, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2005.
 14. Kosikowski C.: Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze 2001.
 15. Kosikowski C.: Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne 1995.
 16. Kosikowski C.: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa: LexisNexis 2006.
 17. Kubala W.: Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa: C. H. Beck 2000.
 18. Leoński Z.: Materialne prawo administracyjne, Warszawa: C. H. Beck 2005.
 19. Lisiecki M.: Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu 2001.
 20. Mansfield E.: Industrial Research and Technological Innovation, New York 1968.
 21. Olszewski J.: Wolność gospodarcza w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, "Ius et Administratio" 2005, nr 1.
 22. Ptak B.: Spółka z udziałem zagranicznym. Kompendium, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze 1999.
 23. Schumpeter J. A.: Teoria rozwoju gospodarczego, tłum. J. Grzywicka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1960.
 24. Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1991.
 25. Snażyk Z., Szafrański A.: Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2009.
 26. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 151-300, t. II, Warszawa: C. H. Beck 2002.
 27. Sommer J., Stoga K., Potrzeszcz R.: Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa: INFOR 2000.
 28. Stoga K., Potrzeszcz R.: Działalność gospodarcza przedsiębiorców i osób zagranicznych, Warszawa: INFOR 2001.
 29. Stryczkowski K.: Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa: LexisNexis 2009.
 30. Szanciło T.: Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne, Warszawa: C. H. Beck 2006.
 31. Sztucki T.: Encyklopedia marketingu, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 1998.
 32. Szydło M.: Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa: C. H. Beck 2005.
 33. Umiński S.: Polska jako miejsce podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich i transferu technologii, w: tenże, Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2002.
 34. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, red. A. Powałowski, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009.
 35. Waligórski M. A.: Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego, Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe 2006.
 36. Wiszniewska I., Skubisz R.: Środki zapobiegania nieuczciwej reklamie w projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, "Państwo i Prawo" 1992, nr 4.
 37. Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 1983 r., I S.A. 268/83 ONSA 1983, nr 1, s. 47.
 38. Wyrok SN z dnia 14 stycznia 1997 r., ICKN 52/96, OSNC 1997, nr 6-7, poz. 78.
 39. Zdyb M.: Działalność gospodarcza, Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD 1995.
 40. Zdyb M.: Prawo działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy z dnia 19 listopada 1999 r., Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000.
 41. Zdyb M.: Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. I, Wolność i reglamentacja działalności gospodarczej. Handel zagraniczny, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2008.
 42. http://www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/inwestycje_zagraniczne
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1837
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu