BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poczta Walenty (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sytuację ekonomiczną sektora rolnego w latach 2004-2006
The Influence of Poland's Integration with EU on the Economic Situation of Polish Agriculture in 2004-2006
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2008, nr 1, s. 19-33, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Polska w UE, Produkcja rolna, Dochody rolnicze, Gospodarstwa rolne
Poland in EU, Agricultural production, Farm household income, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na zmiany położenia ekonomicznego polskiego rolnictwa miał szczególne znaczenie dla gospodarki Polski ze względu na relatywnie duży udział rolnictwa w gospodarce kraju oraz zapóźnienia w rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki akcesji stało się możliwe szybkie wyrównanie cen, wzrost popytu oraz poprawa możliwości dochodowych rolnictwa. Wszystkie te zmiany spowodowały poprawę wskaźnika nożyc cen, a potem ich stabilizację. W 2006 roku w stosunku do 2003 roku przyrost przychodów rolnictwa przekroczył 40%, dochody rolnictwa wzrosły prawie o 100%, a udział dotacji unijnych w całości dochodów rolniczych sięgał około 50%. (abstrakt oryginalny)

The influence of Poland's integration with the European Union on changes in the economic situation of Polish agriculture had a special meaning for Poland's economy becouse of the relatively high share of agriculture in the country's economy and delays in the development of rural areas. Poland's accession to EU created possibilities for a swift equalisation of prices, led to an increase in demand and improved agriculture's income opportunities. All these changes brought about an improvement in the price scissors' index and, next, led to the stabilisation of prices. In 2006 growth in agriculture's proceeds exceeded 40% in comparison with 2003, its incomes nearly doubled and the share of EU subsidies in the total agricultural income came close to 50%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Floriańczyk Z., Toczyński Т., Kalińska J., 2007: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w 2006 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 2. Gomułka J., 2005: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w latach 2003-2004. Raport 12. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 3. Józwiak W., 2005: Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych. Raport nr 7. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 4. Krzyżanowska Z., 2001: Korzyści i koszty objęcia polskich gospodarstw instrumentami WPR - rachunki symulacyjne. W: Gospodarstwa rolne w UE. Koszty i korzyści. FDPA, Warszawa.
 5. Poczta W., 2003: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wydaw. AR w Poznaniu, Poznań.
 6. Poczta W., 2006: Przemiany w rolnictwie. W: Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.
 7. Poczta W., Siemiński P., 2002: Prognoza rentowności podstawowych kierunków produkcji rolnej w warunkach integracji z Unią Europejską. W: Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. AR w Poznaniu, Poznań, 383-398.
 8. Poczta W., Pawlak K., Kiryluk-Dryjska E., Siemiński P., 2007: Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w europejskim modelu rolnictwa. Roczniki Naukowe IX, 2, Warszawa, Poznań, Kraków.
 9. Rolnictwo w 2005 roku, 2006. GUS, Warszawa.
 10. Rolnictwo w 2006 roku, 2007. GUS, Warszawa.
 11. Rynek rolny, 2006. EIRiGŻ-PIB, Warszawa.
 12. Switłyk M., Kaczocha E., 2003: Ryzyko polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej w warunkach integracji z UE. W: Acta Agraria et Silvestria, sek. ekonomiczna, XL, Wydawnictwo PAN, Kraków.
 13. Tomczak F., Wilkin J., 2003: Rolnictwo polskie wobec integracji europejskiej: możliwości rozwojowe, bariery i strategie adaptacyjne. Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 14. Zegar J.S., 2004: Dochody chłopskie w latach transformacji oraz po akcesji do Unii Europejskiej. W: Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Red. A. Kowalski, E. Mazurkiewicz. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnos'ciowej, Warszawa.
 15. Ziętara W., Runowski H., Majewski E., Straszewski S., Wąs A., 2002: Szacunek skutków wdrożenia różnych scenariuszy integracji z Unią Europejską w rolnictwie polskim po akcesji. Ekspertyza dla UKIE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu