BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Paweł
Tytuł
Metody pracy w pracy socjalnej
Methods of Work in Social Work
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 233-252
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Wsparcie społeczne, Praca socjalna, Metodologia nauki, Pomoc społeczna
Social support, Social work, Methodology of science, Social assistance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie metody nie jest tożsame z pojęciem modelu pracy socjalnej, choć różne modele zakładają różne metody pracy. Opracowano wiele róznych modeli pracy socjalnej. Wymienić tu można model psychosocjalny (oparty na założeniu, że przyczyną problemów jednostki są nieuświadomione konflikty i niezaspokojone, podświadome potrzeby; rozwiązania problemów poszukuje się poprzez analizę wydarzeń i przeżyć z przeszłości), problemowy, strukturalny, model modyfikacji zachowań, terapii grupowej, resocjalizacyjny, kryzysowy3 itd. I tak, w modelu funkcjonalnym kładziono nacisk na budowanie relacji z podopiecznym, maksymalne wykorzystanie czasu i unikanie posługiwania się kategoriami diagnostycznymi jako nieprzydatnymi w pracy socjalnej. Model zorientowany na problem opiera się na założeniu, że problemy są nieodłącznym elementem życia, ich rozwiązania poszukuje się, analizując czynniki teraźniejsze, główny nacisk kładzie się na zaangażowanie podopiecznego w rozwiązanie problemu, zadaniem pracownika socjalnego jest określenie subiektywnego stosunku podopiecznego do problemu oraz zmobilizowanie go do działania(fragment tekstu)

The notion of a method is not identical with the notion of model of social work, although different models assume different methods of work. Many models of social work have been created. One can mention, for example, the psychosocial model (based on the assumption that the cause of the problems of an individual are unconscious, unrealized conflicts and unfulfilled, subconscious needs; the solution of the problems is sought through an analysis of events and experiences from the past), problemic, structural, model of modification of behaviours; group therapy, resocialization model, crisis model etc. Thus, in the functional model, one puts the emphasis on building the relation with the ward, maximal use of the time given and avoiding diagnostic categories as useless in social work. The problem-oriented model bases on the assumption that problems are an inevitable element of life, their solution is sought through analysing present factors, the main emphasis is put on the ward's involvement in the solving of the problem, the task of the social worker is determining the ward's subjective attitude to the problem and motivating him to action. The structural model is based on the assuption that the individual's problems are the effect of a definite social structure and they do not result from personal neglect, and the basis of help is support for the client and his immediate social environment. The model of behaviour modification, based on psychological behaviourism, assumes that through employing knowledge about the mechanisms of learning one can change attitudes and the way the individual reacts49. It is worth mentioning also models which integrate social work with individuals, groups and communities. An example of such a model is the systemic model, in the frames of which one can differentiate several variants, e. g. ecological, life model, competence model). In the systemic model one emphasizes the improvement of relations between the ward and his or her social environment through seeking a system of social support, rejecting the view that the ward's situation can be improved through actions directed exclusively onto him or her or their environment methods(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2010
 2. Z. Butrym, Istota pracy socjalnej, "Zeszyty pracy socjalnej (zeszyt trzeci)", Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1998.
 3. M. Orłowska, L. Malinowski, Praca socjalna w poszukiwaniu metod i narzędzi Wydawnictwo Akademickie "Żak" Warszawa 2000
 4. H. M. Bartelett, Grundlagen beruflicher Sozialarbeit, Freiburg i.Br. 1976, s. 78 i nast
 5. J. Holt, O "pomocy" i specjalistach od pomagania, w: Psychologia w działaniu, pod red. K. Jankowskiego, Czytelnik, Warszawa 1981, s. 297
 6. I. Krasiejko, Metodyka pracy socjalnej z indywidualnym klientem, "Praca Socjalna" 2005, nr 1, s. 29 i nast.
 7. J. Szmagalski, Praca socjalna w poszukiwaniu skutecznych metod, w: Praca socjalna służbą człowiekowi, pod red. L. Malinowskiego i M. Orłowskiej, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1998, s. 50
 8. K. Ornacka, Ewaluacja. Między naukami społecznymi a pracą socjalną, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003.
 9. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1995
 10. Z. T. Wierzbicki, Aktywizacja społeczności lokalnej, w: Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, pod red. Z. T. Wierzbickiego, Ossolineum, Wrocław 1973.
 11. K. Wódz, K. Faliszek, Organizowanie społeczności lokalnej w programach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast, w: Wielowymiarowość pracy socjalnej, pod red. K. Frysztackiego i K. Piątka, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2002.
 12. C. de Robertis, J. Pascal, Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 1999;
 13. Praca socjalna w środowisku lokalnym. Praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej, pod red. A. Kowalskiej, P. Jordana, A. Dunajskiej, T. Schimanka, A. Stawickiego i B. Romaszkiewicza, Verlag Dashofer, Warszawa 2005
 14. C. de Robertis, Metodyka działania w pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 1998, s. 168
 15. Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, pod red. A. Kotlarskiej-Michalskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999
 16. Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej: przewodnik metodyczny, pod red. L. Kozaczuk, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 1999.
 17. S. Gerstman, Rozmowa i wywiad w psychologii, PWN, Warszawa 1984
 18. K. Łęcki, A. Szóstak, Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", s. 87 i nast.
 19. J. B. Bavelas, D. Jackson, P. Watzlawick, Pragmatics of Human Communication. A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes, W. W. Norton and Co, New York 1967.
 20. A. Kępiński, Poznanie chorego, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1989, s. 64 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu