BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuszczyk Marcin (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Tytuł
Kształtowanie relacji konsument - przedsiębiorstwo - środowisko w okresie przemian cywilizacyjnych
Shaping the Relation Consumer - Enterprise - Environment in the Period of Civilization Transformations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 219-228
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Środowisko przyrodnicze, Zagrożenia ekologiczne
Enterprise-customer relationship, Natural environment, Ecological hazard
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys wartości cechujący obecną cywilizację oraz pogarszający się stan środowiska przyrodniczego pozwala stwierdzić, Ŝe dotychczasowy niezrównoważony model rozwoju społeczno- -gospodarczego świata nie zapewni możliwości wzrostu, a nawet utrzymania jakości Ŝycia w długim okresie. Bez wątpienia czeka nas w perspektywie kilkudziesięciu lat konieczność zmian w relacjach między konsumentami i przedsiębiorstwami a środowiskiem przyrodniczym. Realną podstawę koniecznych zmian może stanowić koncepcja rozwoju zrównoważonego budowana w oparciu o umiarkowany antropocentryczny system wartości oraz coraz powszechniejsza w krajach wysoko rozwiniętych gospodarka wiedzy. (abstrakt autora)

The crises of values characterizing the current civilization and the deteriorating state of the natural environment allow to state that the previous unstable model of the development of socialeconomic world will not assure the potential growth, not to mention holding the quality of life on the long run. Undoubtedly, we will face the necessity for a change in relations between consumers and enterprises and with natural environment. A conception of sustainable development can constitute the realistic base of necessary changes which can be based on a moderate anthropocentric system of values and more and more universal in highly developed countries of the knowledge- based economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Borys, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie globalne, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Jelenia Góra - Białystok 2006, s. 30.
 2. D. Bernoulli, Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, Econometrica, Vol. 22, No. 1. (Jan. 1954), s. 24.
 3. A.C. Pigou, The Economic of Welfare, Macmillan and Co. Limited, London 1932, s. 23.
 4. T. śylicz, Wskaźniki trwałego rozwoju - spojrzenie ekonomisty, w: ZrównowaŜony rozwój w teorii ekonomii i praktyce, red. A. Graczyk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1190, Wrocław 2007, s. 89-90.
 5. R. Zieschank, H. Diefenbacher, Narodowy indeks dobrobytu, w: Ekonomia zrównowaŜonego rozwoju, Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, WyŜsza Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010, s. 124.
 6. T. Borys, Zrównoważony rozwój jako wyzwanie edukacyjne, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, tom I, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2010, s. 32.
 7. S. Czaja, B. Fiedor, Ekonomia środowiska i ekologiczna jako filary ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2010, s. 33.
 8. G. Hołub, Człowiek w perspektywie bioetyki środowiskowej, Analecta Cracoviensia, nr XXXVII, 2005, s. 60.
 9. W. Tyburski, Powstanie i rozwój filozofii ekologicznej, "Problemy Ekorozwoju" 2006, Vol. 1, No 1, s. 11.
 10. M. Sagoff, Do We Consume too Much?, w: Environmental Ethics. What Really Matters, What Really Works, red. D. Schmidtz, E. Willott, Oxford University Press, New York 2002, s. 217.
 11. M. Łuszczyk, Nowy paradygmat rozwoju a gospodarka oparta na wiedzy, w: Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 30.
 12. T. Borys, S. Czaja, Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych, w: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównowaŜonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 122.
 13. Arystoteles, Etyka Wielka, w: Dzieła wszystkie, tom 5, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 14. Wskaźniki zrównowaŜonego rozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 2005.
 15. L.W. Zacher, Trwały rozwój - utopia czy realna moŜliwość?, "Problemy Ekorozwoju" 2008, Vol. 3, No. 2, s. 65.
 16. R. Kudłak, Przyczyny wdraŜania systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce, "Ekonomia i Środowisko" 2009, 1(35), s. 63.
 17. M. Kuraś, Zastosowanie metod zarządzania wiedzą w procesie rozwoju nowego produktu, w: Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, tom II, red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 533.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu