BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabrielová Jana
Tytuł
Medzinárodné dimenzie ľudských práv a sociálnej práce
The International Dimensions of Human Rights and Social Work
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 89-105, bibliogr. 31 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Opieka socjalna, Praca socjalna, Prawa człowieka, Organizacje międzynarodowe
Social services, Social work, Human rights, International organisations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Rada Europy, Unia Europejska (UE)
United Nations (UN), International Labour Organization (ILO), Council of Europe, European Union (EU)
Abstrakt
The academic article deals with the international dimensions of human rights and social work. The author focuses on the most importantinternational organizations (the United Nations, the International Labour Organization, the Council of Europe, the European Union) and theirapproach to human rights. She also analyses documents which relate to social work. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Convention on the Rights of Persons with Disabilities [online]. 2006. [cit. 2012-20- 05]. Dostupne na: http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
 2. Conventions and Recommendations [online].2012. [cit. 2012-05-13]. Dostupne na:
 3. Craig, P., De Burca, G. 2008. EU Law. Text, Cases and Materials. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2008. 1148 p. ISBN 978-0-19-927389-8.
 4. Decision-making in the European Union [online]. [cit. 2012-05-05]. Dostupne na:< http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/index_en.htm
 5. Dobrovoľny Europsky ramec pre kvalitu socialnych služieb [online]. 2010. 21 s. [cit. 2012-05-10]. Dostupne na:
 6. European Code of Social Security (Revised) [online]. 1990. 45 p. [cit. 2012-03-30]. Dostupne na: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=139&CM=1 &CL=ENG
 7. EUROPA 2020: Strategia na zabezpečenie inteligentneho, udržateľneho a inkluzivneho rastu[online]. 2010. 36 s. [cit. 2012-05-25]. Dostupne na:
 8. Europska socialna charta [online]. 1961. [cit.2011-06-18]. Dostupne na: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/035.htm
 9. Europska strategia pre oblasť zdravotneho postihnutia [online]. 2010. 14 s. [cit. 2012-06-06]. Dostupne na: http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:SK:PDF
 10. Charta zakladnych prav Europskej unie [online]. 2000. [cit. 2010-09-22]. Dostupne na:
 11. Charta zakladnych socialnych prav pracovnikov [online]. [cit. 2010-09-22]. Dostupne na: http://www.europskaunia.sk/charta_socialnych_prav
 12. Jankuv, J. 2006. Medzinarodne a europske mechanizmy ochrany ľudskych prav. Bratislava: Iura edition, 2006, 358 s. ISBN 80-8078-096-X.
 13. Koldinska, K. 2007. Socialni pravo. Praha: C. H. Beck, 2007. 176 s. ISBN 978-80- 7179-620-6.
 14. Konsolidovane znenie Zmluvy o fungovani Europskej unie [online]. 2010. 154 s. [cit. 2012-02-29]. Dostupne na:
 15. Lisabonska zmluva. In Uradny vestnik Europskej unie. 2007. C 306. 274 s. ISSN 1725-5236.
 16. Ľudske prava vo svete a politika Europskej unie v tejto oblasti [online]. 2012. 34 s. [cit. 2012-06-07). Dostupne na:
 17. Mission and objectives [online]. 2012. [cit. 2012-03-01]. Dostupne na:
 18. Orosz, L., Svak, J., Balog, B. 2011. Zaklady teorie konštitucionalizmu. Žilina: EUROKODEX, s.r.o., 2011. 544 s. ISBN 978-80-89447-54-1.
 19. Pavelova, Ľ. 2011. Community social work and her models. In Humanum Miedzynarodowe Studia Spoleczno-Humanistyczne = Humanum International Social and Humanisti Studies. ISSN 1898-8431, Vol. 6, no. 1 (2011), p. 155-173.
 20. Recommendation Rec(2001)1 of the Committee of Ministers to member states on social workers [online]. 2001. 5 p. [cit. 2012-03-30]. Dostupne na:
 21. Revidovana Europska socialna charta [online]. 1996. 33 s. [cit. 2010-06-23]. Dostupne na:
 22. Rozhodnutie Rady z 21. oktobra 2010 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členskych štatov [online]. 2010. 6 s. [cit. 2012-05-25]. Dostupne na:
 23. Smekal, H. 2009. Lidska prava v Evropske unii. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 288 s. ISBN 978-80-210-5045-7.
 24. Social Protection Floor Initiative [online]. 2009. 61 p. [cit. 2012-05-20]. Dostupne na: http://www.ilo.org/gimi/gess/RessShowRessource.do?ressourceId=14603
 25. Social Security (Minimum Standards) Convention [online]. 1952. [cit. 2012-05-20]. Dostupne na:
 26. Statute of the Council of Europe[online]. 1949.[cit. 2010-06-16]. Dostupne na:
 27. Šiškova, N. 2001. Evropska unijni ochrana lidskych prav. Praha: Linde, a.s. 2001. 217 s. ISBN 80-7201-278-9.
 28. Šiškova, N. 2008.Dimenze ochrany lidskych prav v Evropske unii. 2. rozširene a aktualizovane vydanie.Praha: Linde Praha, a.s., 2008. 255 s. ISBN 978-80-7201- 710-2.
 29. Tkač, V. 2010. Socialna politika a socialne zabezpečenie. In Ondrušova, Z. a kol. Zaklady socialnej prace pre pomahajuce profesie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2010. ISBN 978-80-89392-21-6. s. 57-81.
 30. Towards a Social Protection Floor Recommendation [online]. 2012. [cit.2012-05- 30]. Dostupne na:
 31. Všeobecna deklaracia ľudskych prav [online]. 1948. 5 s . [cit. 2010-03-23]. Dostupne na:
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu