BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gospodarek Jerzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Marak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zakres wolności gospodarczej w polskim hotelarstwie w minionym ćwierćwieczu (1989-2014). Część II: Świadczenie usług hotelarskich jako wolna działalność gospodarcza na gruncie ustawy o usługach turystycznych z 1997 roku
The Scope of Economic Freedom in Polish Hospitality in the Last Twenty Five Years (1989-2014). Part 2: Providing Hotel Services as a Free Economic Activity Based on the 1997 Tourist Services Act
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 362, s. 131-145, bibliogr. 41 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce
Słowa kluczowe
Wolność gospodarcza, Hotelarstwo, Usługi hotelowe, Zaplecze noclegowe turystyki
Economic freedom, Hotel industry, Hotel services, Tourism accommodation facilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorzy analizują stan prawa obowiązującego w polskim hotelarstwie w minionym ćwierćwieczu z punktu widzenia wyznaczanej przez nie wolności gospodarczej. Część II przedstawia okres obowiązywania ustawy o usługach turystycznych z 1997 r. Ustawa ta wprowadziła obowiązkową kategoryzację obiektów hotelarskich, dopuszczając świadczenie usług hotelarskich w obiektach niestandardowych, spełniających wymagania określone przez obowiązujące prawo. Autorzy zanalizowali zmiany tej ustawy dotyczące hotelarstwa i wydanych na jej podstawie przepisów kategoryzacyjnych, wskazując na występowanie wyraźnej tendencji zwiększania wolności gospodarczej w zakresie świadczenia usług hotelarskich. Wyrazili przy tym pogląd, że ustalenia omawianej ustawy dotyczące hotelarstwa są w zasadzie odpowiednie. Jednak rezygnacja przez tę ustawę z wymagań kwalifikacji zawodowych personelu hotelowego zasługuje na krytykę. Przedstawione analizy prawne zostały powiązane z danymi statystycznymi GUS o liczbie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których były świadczone usługi hotelarskie w Polsce w minionym ćwierćwieczu. Pokazuje to wpływ szerokiego zakresu wolności gospodarczej zapewnianego przez obowiązujące w Polsce prawo na znaczny rozwój turystycznej bazy noclegowej. W szczególności zdecydowanie wzrosła w minionym ćwierćwieczu liczba hoteli i innych niż hotelarskie obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. We wnioskach końcowych autorzy opowiadają się za słusznością realizowania w dziedzinie regulacji prawnych hotelarstwa maksymy "więcej wolności, więcej odpowiedzialności".(abstrakt oryginalny)

The authors analyze the state of law that has been binding in Polish hospitality in the last 25 years from the point of view of the economic freedom determined by the law. Part II of the paper presents the period when the 1997 act on tourist services was binding. That act introduced compulsory categorization of tourist accommodation establishments, permitting hotel services in non-standard establishments that meet the requirements provided by the law in force. The authors analyzed the changes in that act regarding hospitality and categorization regulations based on it, pointing out to a visible tendency of increasing economic freedom in the area of hotel services. They expressed their opinion that provisions of the discussed act regarding hospitality were generally adequate. However, the resignation from vocational qualifications of hotel personnel provided by that act should be criticized. The presented legal analyses have been illustrated by the CSO statistical data on the number of tourist accommodation establishments and other establishments in which hotel services have been offered in Poland over the period of the last of 25 years. It shows the influence of the wide spectrum of economic freedom, provided by the law binding in Poland, on considerable development of tourist accommodation facilities. Over the last 25 years fast growth has been noted in the number of hotels and other establishments in which hotel services were offered. In the final conclusions the authors opt for the principle of "more freedom, more responsibility" in legal guidelines for hospitality.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Classification of Hotel Establishments within the EU, The European Consumer Centres' Network, 2009, http://www.konsument.gov.pl/files/raporty/CLASS_OFHOTEL_ EST_W_EU.pdf.
 2. Cybula P., Dopuszczalność wydania przez prezydenta miasta decyzji nakazującej przedsiębiorcy wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich - glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 18 października 2007 r. (II GSK186/07), "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2009, nr 4.
 3. Cybula P., Turystyka miejska a ustawa o usługach turystycznych, [w:] T. Żabiński (red.), Turystyka miejska. Determinanty i prawidłowości rozwoju, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 4. Cybula P., Usługi turystyczne. Komentarz, Warszawa 2012.
 5. Cybula P., Używanie znaku towarowego a ochrona nazw rodzajowych obiektów hotelarskich, "Rynek Podróży" 2010, nr 1.
 6. Czajkowski M., Pawłowska E., Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych w świetle ochrony interesów konsumenta oraz dostosowania do przepisów Unii Europejskiej, [w:] S. Bosiacki, J. Grela (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, Poznań 2004.
 7. Gospodarek J., Prawo turystyczne, Warszawa 2001.
 8. Gospodarek J., Prawo turystyczne w zarysie, Bydgoszcz-Warszawa 2003.
 9. Gospodarek J., Prawo w hotelarstwie, Rocznik Dydaktyczny WSTH w Warszawie, t. V, Warszawa 2000.
 10. Gospodarek J., Prawo w turystyce, Warszawa 2006.
 11. Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, Warszawa 2007.
 12. Gospodarek J., Stan prawa obowiązującego w dziedzinie turystyki, [w:] V Forum Turystyki Polskiej Turystyka polska na progu XXI wieku, Częstochowa, 23-25 kwietnia 2001.
 13. Gospodarek J., Zakres administracyjnej reglamentacji działalności w dziedzinie turystyki na drodze Polski do Unii Europejskiej, [w:] J. Gospodarek (red.), Prawo w gospodarce rynkowej. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Jerzemu Lewandowskiemu z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej, Warszawa 1999.
 14. Gospodarek J., Znaczenie ustawowych regulacji w dziedzinie turystyki dla rozwoju gospodarczego Polski, materiały V Sympozjum Naukowego Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt. Analiza warunków umożliwiających rozwój gospodarki polskiej, cz. II, Kazimierz Dolny, 8-10 czerwca 1998 r.
 15. Grzesiek A., Prawo a jakość usług w turystyce, "Folia Turistica" 2009, nr 20.
 16. Katner W.J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Warszawa 2003.
 17. Kosikowski C., Prawo działalności gospodarczej, Komentarz, Warszawa 2001.
 18. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2005.
 19. Koszowski M., Zaszeregowanie i kategoryzacja obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie w Polsce i na świecie, [w:] M. Kaliński, M. Koszowski (red.), Prawo sportowe i turystyczne - między regulacją i deregulacją, Kraków 2011.
 20. Kuciński J., Trzciński Z., Zaborowski J., Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych, Warszawa 2002.
 21. Kurek W. (red.), Turystyka, Warszawa 2007.
 22. Marak K., Ochrona klientów biur podróży jako wierzycieli dochodzących roszczeń z umowy o imprezę turystyczną, [w:] K. Szuma (red.), Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, Poznań 2013.
 23. Marak K., Odpowiedzialność cywilnoprawna hotelarzy, [w:] A. Śmieja (red.), Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 203, Wrocław 2011.
 24. Marak K., Ograniczenia swobody kontraktowej w zakresie umowy o imprezę turystyczną - przesłanki, treść ograniczeń i ich skuteczność, [w:] B. Gnela (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów, Warszawa 2010.
 25. Marak K., Prawne aspekty turystyki, [w:] J. Wyrzykowski, J. Marak (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wrocław 2010.
 26. Michniewicz G., Turystyka i sport. Aspekty organizacyjnoprawne, Poznań 2012.
 27. Ożegalska-Trybalska J., Ochrona nazw obiektów hotelarskich w Internecie, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka- -Kraków 2008.
 28. Piśko S., Raciborski J., Wprowadzenie do ustawy o usługach turystycznych. Poradnik praktyczny, Warszawa 1998.
 29. Powałowski A. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007.
 30. Prace nad zmianą aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o usługach turystycznych, zeszyt 2, Ministerstwo Gospodarki, Departament Turystyki, Warszawa 2001.
 31. Raciborski J., Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz, Warszawa 1999.
 32. Rekomendacje do zmian ustawy o usługach turystycznych, materiał przygotowany na posiedzenie Podkomisji stałej do spraw turystyki, działającej w ramach Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki, Warszawa, kwiecień 2013.
 33. Turystyka w 2004 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2005.
 34. Turystyka w 2013 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2014.
 35. Zawistowska H., Nowe zasady świadczenia usług turystycznych, Warszawa 2005.
 36. Zawistowska H., Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce, część I - Aspekty prawne, Warszawa 2010.
 37. Zawistowska H., Znaczenie ochrony prawnej konsumentów usług turystycznych dla rozwoju turystyki w Polsce, Warszawa 1999.
 38. Żywicka A., Rygory prawne podejmowania oraz prowadzenia działalności turystycznej w Polsce, Warszawa 2013.
 39. http://prawoturystyczne.wordpress.com/tag/uslugi-hotelarskie/.
 40. http://turystyka.gov.pl/cwoh/statystyki/statystyka/6/.
 41. http://www.konsument.gov.pl/files/raporty/CLASS_OFHOTEL_ EST_W_EU.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu