BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaspryszyn Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ważne przyczyny wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Important Causes of the Exclusion of a Shareholder from Limited Liability Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 362, s. 160-181, bibliogr. 47 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce
Słowa kluczowe
Spółki, Konflikty w przedsiębiorstwie
Companies, Conflicts in organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważne przyczyny stanowią podstawę wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem wyłączenia wspólnika jest zachowanie bytu spółki. W artykule podjęto próbę definicji tego pojęcia w doktrynie i judykaturze. Ważną przyczyną jest każda sytuacja (zawiniona czy też niezawiniona), z którą wiąże się naruszenie przez wspólnika zasad działania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.(abstrakt oryginalny)

Important causes are the basis for the exclusion of a shareholder from a limited liability company. The aim of the exclusion of a shareholder is to maintain the existence of a company. This article attempts to define the concept in doctrine and jurisprudence. Every situation (culpable or not culpable) which involves a breach of principles of action by a shareholder in a limited liability company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak M., Wybrane aspekty wyłączenia wspólnika w spółce z o.o., "Prawo Spółek" 2006, nr 6.
 2. Bielecki M., Problematyka przymusowego i automatycznego umorzenia udziałów w spółce z o.o., "Prawo Spółek" 2006, nr 9.
 3. Bielski P., Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy a natura spółki akcyjnej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 11.
 4. Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zabłocki R., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 266, Legalis 2014, wydanie elektroniczne.
 5. Brzeziński P., Przymusowe umorzenie udziałów, Glosa do wyroku SN z dnia 12 maja 2005 r., V CK 562/04, "Monitor Prawniczy" 2007, nr 20.
 6. Cajsel W., Analiza prawnej dopuszczalności łączenia statusu pracowniczego ze statusem wspólnika w spółce z o.o., "Prawo Spółek" 2001, nr 9.
 7. Czarnecki M., Bagińska L., Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2003.
 8. Draniewicz B., Glosa do wyroku SN z dnia 2 kwietnia 2004 r., III CK 465/02, "Prawo Spółek" 2006, nr 2.
 9. Drapała P., Wspólność w częściach ułamkowych udziału w spółce z o.o., "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 5.
 10. Gwiazdomorski J., Podpis na testamencie holograficznym, "Nowe Prawo" 1962, nr 7-8.
 11. Jacyszyn J., Wyłączenie wspólnika, "Prawo Spółek" 1997, nr 5.
 12. Jara Z. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 266, Legalis 2014, wydanie elektroniczne.
 13. Kaspryszyn J., Podpis własnoręczny jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnych, Warszawa 2007.
 14. Kaspryszyn J., Uchylanie się przez wykonawcę od zawarcia umowy jako przesłanka wyboru kolejnej oferty w trybie art. 94 ust. 3 Pzp, [w:] T. Kocowski, J. Sadowy (red.), Kontrola zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2013.
 15. Kaspryszyn J., Uwagi wstępne o spółce partnerskiej, [w:] J. Kufel (red.), Nowe prawo spółek. Wybrane aspekty prawne, Bydgoszcz-Poznań 2003.
 16. Katner W.J., Glosa do wyroku SN z dnia 12 maja 2005 r., V CK 562/04, Lex 2014, wydanie elektroniczne.
 17. Kawałko A., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków 2006.
 18. Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 266 k.s.h., Lex 2014, wydanie elektroniczne. Kobierzycki T. (wstęp), Heraklit z Efezu. 147 fragmentów, Warszawa 1996.
 19. Koch A., Glosa do wyroku SN z dnia 22 maja 2005 r., V CK 562/04, "Orzecznictwo Sądów Powszechnych" 2007, z. 11, poz. 122.
 20. Koch A., Uwagi na temat przymusowego umorzenia udziałów w spółce z o.o., "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 11.
 21. Kopaczyńska-Pieczniak K., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, [w:] A. Kidyba (red.), Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2013.
 22. Kopaczyńska-Pieczniak K., Ustanie członkostwa w spółce z o.o., Lex 2014, wydanie elektroniczne.
 23. Kopaczyńska-Pieczniak K., Dumkiewicz M., Ważne powody w stosunkach spółek handlowych, [w:] A. Kidyba, R. Skubisz (red.), Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Kraków 2007.
 24. Kronenberg K., Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w orzecznictwie sądów gospodarczych, "Transformacje Prawa Prywatnego" 2007, nr 2.
 25. Książek B., Przejęcie udziałów wspólnika wyłączanego ze spółki z o.o., "Prawo Spółek" 2008, nr 12.
 26. Leśniak K., Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej, Warszawa 1972.
 27. Litwińska M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1997 r., II CKN 31/97, "Przegląd Prawa Handlowego" 1998, nr 1.
 28. Malinowski A., Jak wyłączyć wspólnika ze spółki z o.o., "Prawo Spółek" 2012, nr 10.
 29. Morawski L., Zasady wykładni językowej, "Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury" 2011, z. 1.
 30. Pyzioł W. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008.
 31. Pęczyk-Tofel A., Tofel M.S., "Wyjście" wspólnika lub akcjonariusza ze spółki kapitałowej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2010, nr 7.
 32. Radwański Z. (red.), System Prawa Prywatnego, [w:] S. Sołtysiński (red.), Prawo spółek kapitałowych, tom 17A, Warszawa 2010.
 33. Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2013.
 34. Rodzynkiewicz M., Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. przez przymusowe umorzenie jego udziałów w spółce. Glosa do wyroku Sadu Najwyższego z 12 maja 2005 r., sygn. akt V CK 562/04, "Prawo Spółek" 2007, nr 9.
 35. Roszewski Z., Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. jako następstwo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego ze stosunku spółki, "Przegląd Prawa Handlowego" 1998, nr 1.
 36. Roszewski Z.J., Postępowanie w sprawie o wyłączenie wspólnika, "Prawo Spółek" 2000, nr 6.
 37. Siemiątkowski T., Potrzeszcz R. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tom 2, Warszawa 2011.
 38. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Tarska M., Herbet A., Kodeks spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300, tom II, Legalis 2014, wydanie elektroniczne.
 39. Strzępka J. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 266, Legalis 2014, wydanie elektroniczne.
 40. Szanciło T., Charakter prawny wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o., "Glosa" 2009, nr 2.
 41. Szumański A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1997 r., II CKN 31/97, "Orzecznictwo Sądów Powszechnych" 1997, nr 11.
 42. Szumański A., Hybrydalne typy spółek handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 6.
 43. Szumański A., Wyłączenie kilku wspólników spółki z o.o. przez jednego wspólnika większościowego, "Prawo Spółek" 2007, nr 4.
 44. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego. Tom trzeci, R-Ż, Warszawa 1984.
 45. Trojanowski S., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako sankcja, [w:] J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006.
 46. Włodyka S. (red.), Prawo spółek, Kraków 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu