BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupiszewski Marek
Tytuł
Dane o ruchu wędrówek ludności w wieloregionalnych modelach demograficznych
Data on igration of population in multiregional demographic models
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1989, nr 287, s. 161-247, rys., tabl., bibliogr. 226
Tytuł własny numeru
Współczesne migracje i metodyka ich badania
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Przyczyny migracji, Tablice trwania życia, Procesy demograficzne
Spatial distribution, Reasons for migration, Life table, Demographic process
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Ostatnie dwudziestolecie przyniosło gwałtowny rozwój różnorodnych modeli demograficznych i w jego następstwie, wzrost zainteresowania danymi dotyczącymi wszystkich zjawisk demograficznych, Jednocześnie można było obserwować dążność do porównywania wyników uzyskanych w różnych krajach, za pomocą różnych modeli i na podstawie różnorodnych danych. Na tym gruncie wyrósł rozległy program badawczy, zrealizowany w Międzynarodowym Instytucie Stosowanej Analizy Systemowej, pod kierownictwem A. Rogersa i przy współpracy kilkudziesięciu naukowców z blisko dwudziestu krajów. Kluczem do pomyślnej realizacji programu było przyjęcie jednolitej metodologii badawczej opisanej w pracy A.Rogersa/ tz. modelu Rogersa /i użycie szeroko dostępnego pakietu programów. Pomimo jednolitej metodologii przeszkodą w porównywaniu wyników była nieporównywalność danych wejściowych, w szczególności dotyczących migracji. Nieporównywalność ta spowodowana była różnym sposobem zbierania danych /dane z rejestracji versus dane ze spisu/ i różnym okresem, dla którego dane były zbierane. Podstawowym celem pracy jest badanie wpływu sposobu pomiaru migracji na zachowanie się modeli migracyjnych, a nie badanie wzorców zachowań przestrzennych. Ze względu na metodologiczny charakter pracy przyjęto takie dezintegracje przestrzenne, aby przepływy międzyregionalne były możliwie wyraziste i łatwe w interpretacji. Ponadto zdecydowano ograniczą liczbę regionów dla uproszczenia przeprowadzania porównań. Przyjęto więc dezintegracje przestrzenne na województwo warszawskie, województwo katowickie i pozostały obszar Polski(fragment tekstu)

Basic objective of the present publication is the evaluation of consequences of introducing different types of Migratory data /namely transition and movement data/ to the multiregional models of population. Starting point to the discussion has been the description of available sources of statistical data concerning migration. Particular stress has been put on data available In Poland Statistical material constituting the subject to analyses comes from two sources current registration /movement data/ and National Census of 1978 /transition data/. Due to the fact that at the time of National Census data on migrants were collected by means of representative method it was necessary to estimate the precision of these data. It turned out that spatial aggregation of the data should not be too detailed. In connection to the above Warszawskie, Katowickie voivodeehipe and the remaining area of Poland have been separated, distinguishing, in the nay most intrinsic territorial unite on the map of population flows. Rogers model has been used as a research tool because it is considered to be the one of the mote mature models of changes in spatial distribution of population, as the treatment of migratory flows is consistent in this approach. The model also makes It possible to treat separately, from numerical point of view, different data concerning spatial mobility of population /so called options 1 and 3 at computation of life tables/. There has been adopted hypothesis, according to which the considered sorts of data generate specific spatial patterns of population distribution and structure. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson A.E., Holmberg I., Schultz J., Snickars F., Regional Demographic Development in Southwest Skalne, CP-81-33, IIASA. Luxemburg 1981.
 2. Arriaga E.E., Some Aspects of Measuring Internal Migration.[w:] Internal Migration. A Comparative Perspective. Pod red. A.A. Browna i E. Neubergere, Academic Press, New York, 1977, s. 103-119.
 3. Bolesławski L., Koncepcja prognozowania migracji wewnętrznych w oparciu o model łańcuchów Markowa. [w:] Ludność, GUS, Warszawa, 1972, s. 69-76.
 4. Borowski S., Charakter i klasyfikacja źródeł statystycznych. "Studia źródłoznawcze, t. IX, Poznań, 1964, s. 1-14.
 5. Borowski S., Kryteria oceny źródeł statystycznych. "Studia Źródłoznawcze", t. XV, Poznań, 1965, s. 69-99.
 6. Borowski S., Niewłaściwe i wtórne źródła statystyczne. "Studia Źródłoznawcze", t. XII, Poznań, 1967, a. 1-8.
 7. Borejko W., Study on Effectiveness of Migrations, "Geographia Polonica", t. 14, IG PAN Warszawa, PWN, Warszawa 1968, s. 305-312.
 8. Brandt S., Metody statystyczne i obliczeniowe analizy danych. PWN, Warszawa, 1976.
 9. Burnight R.G., Estimates of Net Migration i Mexico 1930-1950.[w:] International Population Conference, t. 1, New York, 1961, s. 412 - 419.
 10. Campisi D., Subregional Population Projections for Tuscany, CP-82-49 OIASA, Luxemburg, 1982.
 11. Ciechocińska M., Problemy ludnościowe aglomeracji warszawskiej. PWN, Warszawa, 1975.
 12. Clark W.A.V., Research on Migration and Mobility: A Review and Interpretation. "Progress in Planning", nr 18, London, 1982, s. 1-56.
 13. Cohen J.E., Multiregional Age-Structured Populations with Changing Rates: Weak and Stochastic Ergodic Theorems.[w:] Multidimensional Mathematical Demography, pod red. C.K. Landa i A. Rogersa, Academic Press, New York, 1982, s. 447-503.
 14. Courgeau O., Migrants et migrations. "Population", t. 28, Paris, 1973, s. 95-129.
 15. Courgeau D,, Migration et découpages du territoire. "Population", t. 28,Paris, 1973, s. 511-537.
 16. Courgeau O., Analyse quantitative des migrations humaines. Masson, Parla, 1980.
 17. Czyż T., Administrative Division and Regional Structure of Poland, "Questlonee Geographicae", t. 7, Poznań, 1981, s. 5-20.
 18. Dionne C., Estimation des soldes migratoires par la comparaison de deux receneements. "Recherches Économiques de Louvain", t. 34, Louve in, 1970, s. 309-340.
 19. Długosz Z., Zagadnienia motywacji w badaniach nad migracjami ludności, "Folia Geographica, seria: "Geographica-oeconomica", t. XIX, Kraków, 1986, s. 139-147.
 20. Dłuska T,, Specyfika informacji spisowych o migracjach.[w:] Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach, BWS 30, GUS, Warszawa, 1979.
 21. Dramowicz K., Some Problems of Oisparities in Poland's Régional Development. "Geographia Polonica", t. 51, IGiPZ PAN, Warszawa, PWN, Warszawa, 1985, s. 313-322.
 22. Drozdowski A., Latuch M., Lisowski A., Społeczno-demograficzne uwarunkowania emigracji osób w starszym wieku z Warszawy, "Biuletyn IGS", nr 23, Warszawa, 1980, s. 31-53.
 23. Dziewoński K., Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce. [W:] Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach ludności. BWS 30, GUS, Warszawa, 1979, s. 65-80.
 24. Dziewoński K. Gawryszewski A., Struktura i mechanizmy migracji wewnętrznych ludności w Polsce Ludowej, "Studia Demograficzne", nr 40, Warszawa 1975, s. 97-106.
 25. Dziewoński K., Korcelli P., Migration and Settlement: 11. Poland, RR-81-20, HASA, Laxenburg, 1981.
 26. Dziewoński K., Korcelli P., Migracje w Polsce : przemiany i polityka. [w:] Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce,pod red. K. Dziewońskiego i P. Korcellego, "Prace Geograficzne", nr 140 IGiPZ PAN, Warszawa, Ossolineum, Wrocław, 1981.
 27. Eberhardt P., Regiony wyludniające się w. Polsce. "Prace Geograficzne", nr 148, IGiPZ PAN, Warszawa, Ossolineum, Wrocław, 1988.
 28. Eldridge H.T., Net Intercensal Migration for States and Géographie Oivision of the United States 1940-1960. Population Studies Center, Pensylvania, 1965.
 29. Englert E., Paradysz O., Dwu regionalne tablice demometryczne. "Studia Demograficzne", nr 51, Warszawa 1978, s. 110-118.
 30. Feeney G.M., Stable Age by Region Distribution. "Demography". t. 6, Washington, 1970, s. 341-348.
 31. Frąckiewicz L., Wpływ industrializacji i urbanizacji na procesy demograficzne województwa katowickiego. "Górnośląskie Studia Socjologiczne", t. 7, Katowice, 1969, s. 212-220.
 32. Friedlander D,, Roshier R.O., A Study of Internai Migration in England and Wales, Part I. "Population Studies", t. 19, London, 1966, s. 239-279.
 33. Fronczak A., Opis programu LICZ. [w:] Wieloregionalna analizo demograficzna. Modelowe rozkłady migracji. pod red. M. Kupiszewskiego, "Biuletyn Informacyjny", z. 47, Zespół Koordynacyjny Problemu Międzyresortowego "Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju", IGiPZ PAN, Warszawa, 1984, s. 57-66.
 34. Fronczak A., Opis programu REGA. [W:] Wieloregionalna analiza demograficzna. Modelowe rozkłady migracji, pod red. M. Kupiszewskiego. "Biuletyn Informacyjny", z. 47, Zespół Koordynacyjny Problemu Międzyresortowego "Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju", IGiPZ PAN, Warszawa,1984, 8, 71-81.
 35. Gawryszewski A., Związki przestrzenne między migracjami stałymi i dojazdami do pracy oraz czynnikami przemieszczeń ludności. "Prace Geograficzne", nr 109, IGiPŻ PAN, Warszawa, Ossolineum, Wrocław, 1974.
 36. Gawryszewski A., Migracje ludności. [w:] Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej, pod red. K. Dziewońskiego i E. Iwanickiej-Lyrowej, "Prace Geograficzne", nr 117, IGiPZ PANt Warszawa, Ossolineum, Wrocław 1977, s. 139-253.
 37. Gawryszewski A., Rozkłady odległości migracji międzywojewódzkich w ostatnim trzydziestoleciu. [w:] Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, pod red. K. Dziewońskiego i P. Korcellego, "Prace Geograficzne", nr 140, IGiPZ PAN, Warszawa, Ossolineum, Wrocław, 1981, s. 108-137.
 38. Gawryszewski A., Wiejskie obszary wyludniające się w Polsce 1961-1983. "Zeszyty Zakładu Geografii i Osadnictwa IGiPZ PAN", z, 2, IGiPZ PAN, Warszawa, 1987, s. 104-120.
 39. Gawryszewski A., Księżak J., Przyrost naturalny i migracje ludności w Polsce w 1974 r. "Przegląd Geograficzny", t. 49, Warszawa, 1977, s. 453-479.
 40. Gawryszewsw A., Potrykowska A., Rural Depopulation Areas in Poland. "Geographia Polonica", t. 54, IGiPZ PAN, Warszawa, PWN, Warszawa, 1988.
 41. Ginsberg R., Probability Models of Residence Histories: Analysis of Times between Moves. [w:] Population Mobility and Residential Change, pod red. W.A.V. Clarka i E.G. Moore'a, "Studies in Geography", t. 25,. Northwestern University, Evanston, 1978.
 42. Gołata E., Zintegrowane tablice trwania życia według stanu cywilnego. Polska 1982-1984. "Studia Demograficzne", nr 87, Warszawa, 1987, s. 31-58.
 43. Grabowski E., Wpływ wędrówek na skupienie się ludności w Królestwie Kongresowym /1816-1913/, Warszawa, 1916.
 44. Hagood M.D., Sharp E.P., Rural-urban Migration in Wisconsin 1940-1950. "Research Bulletin", nr 176, Wisconsin Agricultural Expert mental Station, Madison, 1951.
 45. Hamilton C.H., Rural-urban Migration in the Tennessee Valley between 1920 and 1930, "Social Forces", t. 13, Chapell Hill, 1934, s, 57-64.
 46. Hamilton C.H., On the Difference between the V3 and CSR Methods of Estimating Net Migration among Subclasses of the Nation's Population United Nations World Population Conference, t. 3, Belgrad, 1965, s. 262-263.
 47. Hamilton C.H., Effect of Census Errors on the Measurement of Net. Migration, "Demography", t. 3, Washington, 1986, s. 393-415.
 48. Hamilton C.H., The Vital Statistics Method of Estimating Net Migration by Age Cohorts, "Demography", Washington, t. 4, 1967, s. 464-478.
 49. Hamilton C.H., Henderson F.M., Use of the Survival Rate Method in Measuring Net Migration. "Journal of the American Statistical Association", t. 39, Washington, 1944, s. 197-206.
 50. Holzer J.Z., Model ludności ustabilizowanej, "Monografie i Opracowania", nr 18, SGPiS, Warszawa 1971.
 51. Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa, 1980.
 52. Holzer J.Z., Wartości poznawcze i ograniczenia modelu ludności ustabilizowanej w problematyce optymalizacyjnej* "Studia Demograficzne", nr 65, Warszawa 1981, s. 3-19.
 53. Holzer J.Z., Stpiczyński T., Wewnętrzny ruch wędrówkowy ludności w Polsce w świetle źródeł. "Wiadomości Statystyczne", t. 4, z. 3, GUS, Warszawa, 1959, 8, 8-13.
 54. Iwanicka-Lyra E., Zmiany w strukturze ludnościowej miast i gmin w latach 1974-1977. [w:] Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, pod red. K. Dziewońskiego i P. Korcellego, "Prace Geograficzne", nr 140, IGiPZ PAN, Warszawa, Ossolineum, Wrocław, 1981. S. 91-107.
 55. Jagielski A., Geografia ludności, PWN, Warszawa, 1977.
 56. Jagielski A., O problematyce i metodologii badań migracyjnych, "Studia Demograficzne", nr 66, Warszawa 1981, s.3-30.
 57. Jerczyński M., Gawryszewski A., Aktualne trendy demograficzne a rozwój i przemiany miejskiego systemu osadniczego Polski, /Maszynopis/ archiwum KPZK PAN, Warszawa, 1983.
 58. Joźwiak J., Matematyczne modele ludności, "Monografie i Opracowania", nr 176, SGPiS, Warszawa 1985
 59. Keyfitz N., On Future Populations, "Journal of the American Statistical Association", nr 68, Washington, 1972, s.347-363.
 60. Kudelski M., Wielostrumieniowe tablice trwania życia ludności Polski w przekroju miasto-wieś. "Studia Demograficzne" nr 63, Warszawa, 1981, s.45-63.
 61. Kudelski M., Perspektywy procesów urbanizacyjnych w Polsce w świetle wielostanowej projekcji demograficznej. "Studia Demograficzne", nr 79, Warszawa, 1985, s. 69-82.
 62. Kudelski M., Gołata E., Tablice zmian stanu cywilnego ludności w Polsce /1982-1984/, "Studia Demograficzne", nr 86, Warszawa, 1986, s. 23-48.
 63. Klimczyk M., Kierunki i struktura przestrzenna migracji wewnętrznych w Polsce w latach 1951-1975. [w:] Problemy migracji wewnętrznych w Polsce 1 ZSSR, pod red. A. Kuklińskiego 1 A. Łukaszewicza, PWE, Warszawa 1980, 8. 113-143.
 64. Klimczyk M., Migracje na pobyt czasowy - metodologiczne problemy badań i analiz. "Wiadomości Statystyczne", t. 27, z. 11, Warszawa, 1982, 8. 22-25.
 65. Kołodziej I. Szajnowska A.Z., Demograficzny czynnik rozwoju miast konurbacji górnośląskiej w okresie 1960-1976. "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego", nr 324. "Geographie Studia et Dissertationes'", t. 3, Uniwersytet Śląski, Katowice, 1980, s. 138-151.
 66. Kopeć D., Wyniki jednorazowego badania stanu i struktury ludności zameldowanej na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy, "Wiadomości Statystyczne", t. 22, z. 4, Warszawa, 1977, s. 14-18.
 67. Kopeć D., Zmiany w rozmieszczeniu 1 strukturze ludności zameldowanej na pobyt czasowy w latach 1970-1980. "Wiadomości Statystyczne", t. 27, z. 10, Warszawa 1982, s. 1-5.
 68. Korcelli P., Wieloregionalne projekcje ludności na podstawie modelu Rogersa. /Maszynopis/, opracowanie merytoryczne nr 130 temat nr 11.5.3.08 Problemu Węzłowego nr 11.5. "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", archiwum badań, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa, 1985.
 69. Korcelli P., Demographic Evolution of Urban Regione: the Case of Warsaw. Paper presented at the 6-th Anglo-Polish Geographical Seminar, London, 1966.
 70. Korcelli P., Growth Rate Fluctuations and Alternative Trajectories of Future Population Change: the Case of Warsaw Region. "Papers of the Regional Science Association", t. 61, Regional Science Association, Philadelphia, 1987, s. 131-144.
 71. Korcelli P., Przemiany układu migracji w regionie miejskim Warszawy. "Zeszyty Zakładu Geografii i Osadnictwa IG1PZ PAN", nr 2, IG1PZ PAN, Warszawa 1987, 8. 121-131.
 72. Korcelli P., Evolving Patterns of Interregional Migration in Poland. Wissenschaftlische Beltraege der Ernat-Moritz-Arndt-Universitaet , Grelfawalder Geographlsche Arbeit an, nr 6, Proceedings of the Symposium of tha International Geographic Union Commission on Population Geography, Greinswald, 1988, s.143-154.
 73. Korcelli P., Evolving Patterns of Migration and Residential Mobility in the Region of Warsaw, "Netherlands Geographical Studies", Utrecht, 1988, /w druku/,
 74. Korcelli P.,Potrykowska A., Migration of the Elderly in Poland. [w:] Elderly Migration: An International Comparative Study, pod red. A. Rogersa i W. Serowa, University of Colorado, Boulder, Colorado, 1988, s. 1-33.
 75. Kosiński L., Wędrówki ludności w Polsce. "Geografia w Szkole", t.19 Warszawa 1966, a. 53-62.
 76. Kosiński L., Wędrówki ludności w Polsce w latach 1945-1965. [w:] Problemy demograficzne Polaki Ludowej, GUS, Warszawa, 1967, s. 111 128.
 77. Kosiński L., Migracje Ludności w Polsce w Latach 1950-1960. "Prace Geograficzne", nr 72, IG PAN, Warszawa, Ossolineum, Wrocław, 1968.
 78. Kosiński L., The Internal Migration of Population in Poland 1961- 1965, "Geographia Polonica" t. 18, IG PAN Warszawa, PWN, Warszawa, s. 75-84.
 79. Kosiński L.A., Data and Measures in Migration Research. [w:] People on the Move. Studies On Internal Migration, pod red. L.A. Kosińskiego i R.M. Prothero , Methuen, London, 1974, s. 107-119.
 80. Kozieł R., Metodologiczne problemy migracji wewnątrzmiejskich. [w:] Teoretyczne i metodologiczne problemy badania różnych form migracji ludności Polski. Zakład Demografii Społeczno-Ekonomicznej SGPiS.
 81. Kozieł R., Międzyosiedlowe migracje ludności we Wrocławiu w 1979r. "Acta Universitas Wratislaviensis", nr 795, seria: "Studia Geogra-ficzne", t. XLII, Wrocław, 1987, s. 109-120.
 82. Księżak L., Zastosowanie wieloregionalnego modelu demograficznego Rogersa-Willekensa do celów planowania regionalnego. Wieloregionalna analiza demograficzna. Modelowe rozkłady migracji, pod red. M. Kupiszewskiego, "Biuletyn Informacyjny", z. 47, Zespół Koordynacyjny Problemu Międzyresortowego "Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju", IGiPZ PAN, Warszawa, 1984, s. 27-36.
 83. Kupiszewski M,, Pomiar migracji w modelowaniu i prognozowaniu zmian rozmieszczenia i struktury ludności. "Dokumentacja Geograficzna", nr 5, IGiPZ PAN, Warszawa, Ossolineum, Wrocław, 1987.
 84. Kupiszewski M., Polskie doświadczenia zastosowania modelu Rogersa do badania zmian rozmieszczenia i struktury ludności. "Studia Demograficzne", z. 87, Warszawa, 1987, 8. 147-156.
 85. Kupiszewski M., Two Patterns of Rural-Urban Migrations: 1978 and 1983, A Modelling Approach wissenschaftliche Beitraegs der Ernst- Moritz-Arndt-Universitaet,Greifswalder Geographische Arbeitend nr 6 Proceedings of the Symposium of the International Geographie Union Commission on Population Geography Greifswald, 1988. s. 155-164.
 86. Kupiszewski M., Projekcja liczby i struktury ludności województwa katowickiego na tle obecnych tendencji demograficznych,"Przegląd Geograficzny", t. LX, z. 1, Warszawa, 1988, 8, 3-16.
 87. Lano K.C., Rogers A., Multidimensional Mathematical Demography: An Overview, RR-82-35, IIASA, Luxemburg, 1982.
 88. Latuch K., Formowanie systemów pełnych i reprezentacyjnych badań statystycznych migracji ludności w Polsce w latach 1949-1984 w Głównym Urzędzie Statystycznym. [w:] Teoretyczne i metodologiczne problemy badania różnych form migracji ludności Polski Zakład Demografii Społeczno-Ekonomicznej SGPiS i Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy, Koszalin, 1984, 8. 101-138.
 89. Latuch M., Rola migracji w rozwoju ludności pięciu miast wydzielonych w okresie 1950-1960. "Biuletyn IGS", t. 10 z. 3-4, SGPiS, Warszawa, 1967, s. 11-35.
 90. Latuch M., Migracje wewnętrzna w Polsce na tle industrializacji /1950-1960/, PWE, Warszawa, 1970.
 91. Latuch M., Rola migracji we wzroście ludnościowym Warszawy, "Biuletyn IGS", t. 13, z. l, SGPiS, Warszawa, 1970, s. 15-39.
 92. Latuch M., The Role of Internal Migration in Contemporary Population Growth in Big Cities in Poland, "Studia Demograficzne", t. 34, Warszawa, 1973, s. 35-47.
 93. Latuch M., Pochodzenie terytorialne aktualnych mieszkańców Warszawy, "Kronika Warszawy", t. 15, Warszawa, 1973, 8. 29-45.
 94. Latuch M., Społeczne aspekty migracji ludności w regionie warszawskim, [w:] Rozwój społeczno-gospodarczy regionu warszawskiego w XXX-leciu /maszynopis powielony/, Warszawa, 1975
 95. Latuch M., Demografia społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa, 1980.
 96. Leoent J., Some Methodological and Empirical Consideration in the Construction of Increment-Decrement Life Tables, RM-78-25, IIASA, Laxenburg, 1978
 97. Ledent J., Multistate Life Tables: Movement Vereus Transition Pers-pectives, "Environment and Planning 12, London, 1980, s.533-562
 98. Ledent J., Am Improved Methodology for Constructing Increment Decrement Life Tables from the Transition Perspective, WP-80-104, IIASA, Laxonburg, 1980
 99. Leoent J., The Influence of the Birthplace on Geographic Mobility in the US.II, Analysis of Migration Propensities, WP-SO-78, IIASA, Laxonburg, 1980
 100. Leoent J., Constructing Multiregional Life Tables Using Plece-of- Birth-Specific Migration Data, "IIASA Reports", nr 4, IIASA, Luxemburg, 1981, s. 35-40.
 101. Leoent J., Rees P.H., Choices in the Construction of Multiregional Life Tables, WP-80-173, IIASA, Luxemburg, 1980
 102. Leoent J., REES P.H., Life Tables. [w:] Migration and Settlement A Multiregional Comparative Study, pod red. F. Willakensa i A. Rogersa D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1986
 103. Leoent J., Rogers A., Spatial Dynamics of Population with Changing Birth Death and Migration Rates: a Generalization of Multiregional Stable Theory Paper presented at the Annual Meeting of the Population Association of America, San Francisco, 1986
 104. Lee E.S., Migration Estimates [w:]Population Redistribution and Economic Growth, United States 1870-1950, pod red. S. Kuznetz i D.S. Thomas, t. I, American Philosophical Society, Philadelphia, 1957, s. 9-36
 105. Leslie P.H., On the Use of Matrices in Certain Population Mathematics."BiometriKa", t. 33, London, 1945, s. 183-212.
 106. Liaw K.L., Dynamic Properties of the 1966-1971 Canadian Spatial Population System, "Environment and Planning A", t. 10; London, s. 389-398.
 107. Lively Ch.E., Taeuber C., Rural Migration in the United States. US Government Printing Office, Washington, 1939.
 108. Long L.H., Frey A., Migration and Settlement: 14. United States, RR-79-3, IIASA, Luxemburg, 1979.
 109. Malicka A., Opis programu MK01. [w:] Wieloregionalna analiza demograficzna. Modelowe rozkłady migracji, pod red. M. Kupiszewskiego, "Biuletyn Informacyjny", z. 47, Zespół Koordynacyjny Problemu Międzyresortowego "Podstawy Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", IGiPZ PAN, Warszawa, 1984, s. 42-55.
 110. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa, 1984.
 111. Mantorska T,, Problemy migracji ludności zameldowanej na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy. [w:] Narodowy Spis Powszechny jako źródło informacji o migracjach, BWS 30, GUS, Warszawa, 1979, s. 182-188
 112. Manual on Methods of Measuring Internal Migration, United Nationa, New York, 1970
 113. Mazurkiewicz L., Teoretyczne podstawy modeli przestrzennego oddzia-ływania. "Prace habilitacyjne", IGiPZ PAN, Warszawa, Ossolineum, Wrocław, 1986
 114. Melich A,, Problemy ludnościowe.[w:] Katowickie, Rozwój województwa w Polsce Ludowej, PWN Warszawa, 1970, s. 75-108
 115. Methods for Population Projection by Sex and Age. United Nations, New York, 1956
 116. Methods for Projections of Urban and Rural Population, United Nations, New York, 1974
 117. Methods of Projecting the Economically Active Population, United National New York, 1971
 118. Migracje ludności. Badanie metodę reprezentacyjny. GUS, Warszawa, 1981.
 119. Mirowski W., Migracje do Warszawy, Ossolineum, Wrocław, 1968
 120. Mirowski W., Problemy selekcji ludności w wędrówkach wewnętrznych na przykładzie migracji do Warszawy. "Górnośląskie Studia Socjologiczne", nr 7, Katowice, 1969, s. 227-231
 121. Mirowski W., Społeczne uwarunkowania decyzji migracyjnych i procesie adaptacji w nowym środowisku. [W:] Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce. opr. Nauk. O. Witkowski, "Monografie i Opracowania", podseria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr 212/6, IS1D SGPiS, Warszawa, 1986, s. 72-88
 122. Morrison P.A., Chronic Movers and the Future Redistribution of Population: a Longitudinal Analysis, "Demography", t. 8, Washington, s. 171-184
 123. Kultidemensional Mathematical Demography, pod red. C.K. Landa i A. Rogersa. Academic Press, New York, 1982
 124. Nanjo Z., Kawashima T., Kurooa T., Migration and Settlement: 13 Japan. RR-82-5, IIASA, Luxemburg, 1982.
 125. Narodowy Spis Powszechny 1970. Ludność, z. 24, GUS, Warszawa, 1971
 126. Narodowy Spis Powszechny 7 grudnia 1978 r. Metodologia i organizacja. BV/S 28, GUS, Warszawa, 1978
 127. Narodowy Spis Powszechny z dnia 7 grudnia 1978 r. Migracje ludności. Badanie metodę reprezentacyjną, "Statystyka Polski", t. 140, GUS, Warszawa, 1981
 128. Ochocki A., Wpływ migracji na rozmieszczenie zasobów pracy w latach 1970-1983, "Monografie i Opracowania", podseria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr 221/8, IS10 SGPiS, Warszawa, 1986
 129. Ormicki W., Mapa przeludnienia wsi w Polsce emigracyjnej. "Rolnictwo", t. 4, Warszawa, 1936, s. 5-16
 130. Ormicki W., Problemat ludnościowy w Polsce, "Ekonomista", t. 37, Warszawa, 1937, s. 80-109.
 131. Ostaszewska K., Zastosowanie modeli matematycznych do przewidywania zmian rozmieszczenia ludności Polski, "Dokumentacja Geograficzna", nr 1, IGiPZ PAN, Warszawa, Ossolineum, Wrocław, 1986
 132. Paradysz J., Wielostanowa analiza demograficzna, "Studia Demograficzne", nr 63, Warszawa, 1981, s. 75-89
 133. Paradysz J. Demografia wielowymiarowa w Polsce. "Studia Demograficzne", nr 88, Warszawa,1987, s. 131-141
 134. Philipov D., Rogers A., Multistate Population Projection. WP-80-57, IIASA, Luxemburg, 1980
 135. Poleszak K., Rakowski W., Niektóre prawidłowości występujące w zakresie przemieszczeń ludności w strefie podmiejskiej Warszawy, "Biuletyn IGS", z. 2, SGPiS, Warszawa, 1980, s. 64-78.
 136. Potrykowska A., Rozkłady modelowe migracji w Polsce, referat na 5 seminarium polsko-czeskie, Szymbark, 1983
 137. Potrykowska A., Modelling Migration Flows between Voivodeships in Poland. [w:] Proceedings of the 3-rd Yugoslav-Polish Geographical Seminar, Lubliana, Maribor, 1983, s. 141-150.
 138. Potrykowska A., Modélisation de la distribution des migrations en Pologne, Espace - Populations - Sociétés, nr 1, Villeneuve d'Ascqs, 1985, s. 248-256
 139. Potrykowska A., Modelling interregional migration in Poland 1977- 1981. "Papers of the Regional Science Association", nr 60, Regional Science Association, Philadelphia 1986, s. 29-40
 140. Price D,O., Examination of Two Sources of Error in the Estimation of Net Internal Migration. "Journal of American Statistical Association", t. 50, Washington, 1955, s. 689-700
 141. Radman O., Rozwój Górnośląskiego Zespołu Miejskiego. Wybrane problemy osadnicze i społeczno-demograficzne. "Roczniki Naukowo-Dydaktyczne" Wyższej Szkoły" Pedagogicznej, seria "Prace Geograficzne", nr 7, Kraków, 1977, s. 5-21.
 142. Rakowski W., Migracje ludności wiejskiej województwa radomskiego i ich wpływ na proces wyludniania się terenów rolniczych. "Monografie i Opracowania", podseria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr 195/4, ISiD SGPiS, Warszawa, 1985
 143. Rees P.H., The Measurement of Migration from Census Data and Other Sources. "Environment and Planning A", t. 9, London, 1977, s. 247- 272
 144. Rees P.H., Migration and Settlement: 1, United Kingdom, RR-79-3, IIASA, Laxenburg, 1979.
 145. Rees P.H., Willekens F., Data Bases and Accounting Framework for IXASA's Comparative Migration and Settlement Study, CP-81-39, 11 ASA, Luxemburg. 1981
 146. Rees P.H., Willekens F.; Data and Accounts. [w:] Migration and Settlement. A Multi regional Comparative Study, pod red. A. Rogersa i F. Willekensa, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1986
 147. Roczniki demograficzne z lat 1976, 1980, 1981, 1982, 1983 i 1984. GUS, Warszawa
 148. Roczniki statystyczne województwa katowickiego z lat 1979 i 1980. WUS, Katowice
 149. Roczniki statystyczne stołecznego województwa warszawskiego z lat 1979 i 1980. WUS, Warszawa
 150. Rodzewicz A., Motywy decyzji migracyjnych w badaniach ankietowych. [w:]Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych' migracji w Polsce. Oprac. naukowe J. Witkowski, "Monografie i Opracowania", podseria: "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr 212/6, ISiO SGPiS, Warszawa, 1986, s. 185-203
 151. Rogers A., The Multiregional Matrix Growth Operator and the Stable interregional Age Structure. "Demography", t.3, Washington, 1966, s. 537-544
 152. Rogers A,, The Multiregional Life Table, "Journal of Mathematical Sociology", t. 3, London, 1973, s. 127-137
 153. Rogers A., Introduction to Multiregional Mathematical Demography, John Wiley, New York, 1975
 154. Rogers A., Schrinking Large-scale Population-projection Models by Aggregation and Decomposition* "Environment and Planning A", t. 8, London, 1976, s. 515-541
 155. Rogers A., Castro L,J., Model Migration Schedules. RR-81-30, IIASA, Luxemburg, 1981
 156. Rogers A., Ledent J., Increment-decrement Life Tables: a Comment, "Demography", t. 13, Washington, 1976, s. 287-290
 157. Rogers A., Ledent J., Increment-decrement Life Tables: Rejoinder, "Demography", t. 14, Washington, 1977, s. 593
 158. Rosset E., Oblicze demograficzna Polski Ludowej. PWE, Warszawa, 1965
 159. Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej, pod red. K. Dziewońskiego i E. Iwanickiej-Lyrowej, "Prace Geograficzne", nr 117, IGiPZ PAN, Warszawa, Ossolineum, Wrocław, 1978
 160. Rykiel Z., Powiężenia wewnętrzne w konurbacji katowickiej w świetle migracji. "Przegląd Geograficzny", t. 52, z. 4, Warszawa, 1980, s. 837-846
 161. Rykiel Z., Development of Regional Settlement System and a Role of Spatial Barriers. Lurralde, Investlgaclony Espacio, San Sebastiany 1981. s. 29-38
 162. Rykiel Z., Powiązania wewnętrzne aglomeracji warszawskiej na przykładzie migracji między miastami. "Przegląd Geograficzny", t. LX, z. 2, Warszawa, 1983. s. 317-336
 163. Rykiel Z., Zagadnienia regionalnych 8ystemów osadniczych. "Studia KPZK pan", t. LXXXVIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warczana, PWN, Warszawa, 1985
 164. Rykiel Z., Ograniczenia meldunkowe jako bariery przestrzenna, "Przegląd Geograficzny", t. LVIII, z. 3, Warszawa, 1986, s. 394- 409
 165. Rykiel Z., Wpływ ograniczeń meldunkowych i barier przestrzennych na powiązania migracyjne w obszarach zurbanizowanych. "Acta Universitas Wratislaviensis", t. 795, Seria ."Studia Geograficzne", t. XLII, Wrocław, 1987, s, 63-72
 166. Rykiel Z., Żurek A., Migracje między miastami: systemy krajowe i regionalne. [w:] Studia nad migracjami i przemianami systemu osad-niczego w Polsce, pod red. K. Dziewońskiego i P. Korcellego, "Prace Geograficzne", nr 140, IGiPZ PAN, Warszawa, Ossolineum, Wrocław 1981, s. 138-188
 167. Schoen R., Constructing Increment-decrement Life Tables, "Demography", t. 12. Washington, 1975, s. 313-324
 168. Schoen R., Increment-decrement Life Tables: Further Reaction to Rogersand Ledent's Comment. "Demography", t. 14, Washington, 1973 s. 591-592
 169. Schoen R., Nelson V.E., Marriage, Divorce and Mortality: a Life Table Analysis, "Demography", t. 11, Washington, 1974, s. 267-290
 170. Siegel J.S., Hamilton C.H., Some Consideration In the Use of the Residual Methods of Estimating Net Migration. "Journal of the Ame-rican Statistical Association", t. 47, Washington, 1952, s. 475- 500
 171. Społeczno-ekonomiczne problemy migracji ludności Warszawy i Pragi, pod red. Z. Strzeleckiego, "Monografie i Opracowania", nr 135, SGPiS, Warszawa, 1984
 172. Stasiak A., Eberhardt F., Frenkel I., Gawryszewski A., Zalewski I., Analiza uwarunkowań i skutków migracji ze wsi do miast, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych migracji na strukturę ludności wiejskiej. Ekspertyza wykonana na zlecenie Prezydium PAN, Warszawa , 1986
 173. Stolarczyk K., Społeczno-ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce. "Monografie i Opracowania", podse ria "Studia nad optymalizację struktur i procesów demograficznych w PRL-u, nr 188/2, ISiO SGPiS, Warszawa, 1985.
 174. Stolarczyk K., Społeczno-demograficzne aspekty migracji osób w starszym wieku. [w:] Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce. oprac, naukowe J. Witkowski. "Monografie i Opracowania", podseria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr 212/6, ISiO SGPiS, Warszawa, 1985, s. 106-116.
 175. Stoto M.A., The Accuracy of Population Projections. "Dournal of the American Statistical Association", t. 78. Washington, 1983, s. 13- 20
 176. Stpiczyński T., Przyczynek do analizy wędrówek wewnętrznych w latach 1952-1957, GUS, Warszawa, I960.
 177. Stpiczyński T., Wewnętrzny ruch wędrówkowy ludności. [w:]Ludność Polski w latach 1945-1965, "Studia i Prace Statystyczne", t. 1, GUS, Warszawa, 1966.
 178. Stpiczyński T., Ruch wędrówkowy w Polsce w latach 1960-1967,"Studia i Prace Statystyczne", t. 18, GUS, Warszawa, 1969.
 179. Stpiczyński T., Wewnętrzny ruch wędrówkowy ludności /kierunki i struktura/, "Studia i Praca Statystyczne", t. 32. GUS, Warszawa, 1971
 180. Stpiczyński T., Struktura przestrzenna migracji wewnętrznej ludności. "Studia i Prace Statystyczne", t. 38. GUS, Warszawa, 1971.
 181. Stpiczyński T., Struktura przestrzenna migracji wewnętrznej w Polsce. GUS, Warszawa, 1972.
 182. Stpiczyński T., Migracje wewnętrzne ludności w niektórych krajach, "Statystyka Polski", t. 44, GUS, Warszawa,1975.
 183. Stpiczyński T., Wewnętrzne migracje ludności do miast i aglomeracji miejskich. "Statystyka Polski", t. 123, GUS, Warszawa, 1979
 184. Stpiczyński T., Wewnętrzne migracje ludności w latach zmiennej dynamiki rozwoju gospodarczego Polski. "Studia Demograficzne", nr 88. Warszawa, 1987, s. 177-189.
 185. Strzelecki Z., O migracjach mieszkańców Warszawy. "Biuletyn IGS", t. 20, SGPiS, Warszawa, 1977, s. 122-139.
 186. Strzelecki Z., Ludność napływowa ze wsi w strukturze społeczno-demograficznej mieszkańców Warszawy, "Monografie i Opracowania", nr 103, SGPiS, Warszawa, 1982.
 187. Strzelecki Z., Rozwój rodziny a zachowania migracyjne ludności w Polsce, [w?] Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współ-czesnych migracji w Polsce, opr. Nauk. J. Witkowski, "Monografie i Opracowania", podseria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr 212/6, ISiD SGPiS, Warszawa, 1986
 188. Studia nad migracjami ludności wiejskiej, "Monografie i Opracowania" , podseria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr 216/7, ISiO SGPiS, Warszawa, 1986
 189. Suboczowa M., Migracje jako składnik procesów urbanizacyjnych w Rybnickim Okręgu Węglowym, "Górnośląskie Studia Socjologiczne", nr 7. Katowice, 1969, s. 66-84
 190. Suchta J., Potencjał produkcyjny rolnictwa a migracje ludności.[w:] Teoretyczne i socjologiczne problemy badania różnych form migracji ludności Polski, Zakład Demografii Społeczno-Ekonomicznej SGPiS, Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy, Koszalin, 1984, s. 44 -70.
 191. Suchta J., Migracje ludności z indywidualnych gospodarstw rolnych a czynniki wytwórcze w rolnictwie. "Studia Demograficzne", nr 88, Warszawa, 1986, s. 17-30.
 192. Suchta J. Migracje z rolnictwa indywidualnego, jej następstwa i uwarunkowania w zakresie czynników twórczych rolnictwa. [w:] Społe-czno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce. "Monografie i Opracowania", podseria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr 212/6, ISiO SGPiS, Warszawa, 1986, s. 155-170.
 193. Szajnowska A.Z., Demograficzny czynnik rozwoju miast konurbacji górnośląskiej. "Miasto", t. 28, z. 3, Warszawa, 1978, s. 3-6
 194. Szajnowska A.Z., Próba zastosowania entropii do charakterystyki migracji w konurbacji górnośląskiej. "Studia Demograficzne", nr 51, Warszawa, 1978, s. 111-119
 195. Szajnowska A.Z., Przemieszczenia ludności miedzy miastami konurbacji górnośląskiej. "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego", t. 250, seria Geographia "Studia et Dissertetlones", t. 2, Uniwersytet śląski, Katowice, 1978, s. 127-143.
 196. Szajnowska A.Z., Migracje ludności między miastami konurbacji górnośląskiej w okresie 1974-1976. "Prace Naukowe Uniwersytetu śląskiego", t. 331, Uniwersytet śląski, Katowice, 1979.
 197. Szajnowska A.Z., Przemieszczenia ludności "między miastami konurbacji górnośląskiej. Problemy Regionów Uprzemysłowionych, Komitet Badań Regionów Uprzemysłowionych PAN, Warszawa, 1980.
 198. Szajn0wska A.Z., O badaniach migracji w konurbacji górnośląskiej. "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego", nr 644, seria "Geographia. Studia et dissertationes", t. 8, Uniwersytet śląski, Katowice, 1984 s.98-111.
 199. Szajnowska A.Z., Wysocki Z., Czynniki ruchu migracyjnego ludności w konurbacji górnośląskiej. "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego", t. 410, seria "Geographia. Studia et Dissertationes", t.4, Uniwersytet Śląski, Katowice, 1981, s. 69-92
 200. Szemberg A., Mechanizmy i społeczno-ekonomiczne skutki migracji ludności rolniczej ze wsi do miast[w:] Studia nad migracjami ludności wiejskiej, "Monografie i Opracowania", podseria "Kształtowa nie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski" nr 212/6, ISiO SGPiS, Warszawa, 1986, s. 15-62
 201. Szewczyk R., Korelacja pomiędzy przyrostem wędrówkowym i naturalnym ludności w miastach Okręgu Węglowego, "Studia Demograficzne", nr Warszawa, 1969, s. 113-119
 202. Termote M., Migration and Settlement: 6, Canada, RR-80-29, HASA, Luxemburg, 1980
 203. Teoplitz K., Przyrosty i ubytki wędrówkowe miast województwa war-szawskiego w latach 1955-1959, "Biuletyn KPZK PAN", nr 3/12, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, 1982, s. 65-132
 204. Teoplitz K. Specyfika ruchów wędrówkowych w małych miastach, "Biuletyn KPZK PAN", nr 3/12, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, 1962, s. 7-63
 205. Tugault Y., La mesure de la mobilité Cinq études sur les migra tions internes* Travaux et Documents, Cahier 67, INED, Paris, 1973.
 206. Turos W., Reprezentacyjne badanie migracji w NSP 1978. "Wiadomości Statystyczne", t. 22, s. 11, Warszawa,1973, s. 27-29
 207. Turos W., Problem zapewnienia kompletności ujęcia ludności w NSP 1978,"Wiadomości Statystyczne", t.22, z. 8, Warszawa, 1978, s. 16-19
 208. Turos W., Metodologia badania migracji w Narodowym Spisie Powszechnym 1978.[w:] Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach, BWS 30, GUS, Warszawa, 1979, s. 37-50
 209. Wendel B., A Migration Schema Theories and Observations, Lund Studies in Geography, ser. B, t. 9, Lund, 1953
 210. Wieczorek M., Wielostanowe tablice trwania życia według stanu cywilnego, "Studia Demograficzne", nr 84, Warszawa, 1986, s. 69-77
 211. Willekens F., Rogers A., Spatial Population Analysis: Methods and Computer Programs, RR-78-18, IIASA, Luxemburg, 1978
 212. Witkowski J., Migracje jako element ruchliwości społecznej i pracowniczej. ]w:] Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach, BW3 30, GUS, Warszawa, 1979, s. 161-170
 213. Witkowski J., Migracje a ruchliwość społeczna ludności w Polsce, "Monografie i Opracowania", podseria "Kształtowanie procesów demo-graficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr 196/5, ISiO SGPiS, Warszawa, 1979
 214. Witkowski J., Społeczne konsekwencje migracji. Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, "Monografie i Opracowania", podseria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr 212/6, ISiD SGPiS, Warszawa, 1986, s. 89-105
 215. Wunsch G., Le calcul des soldes migratoires par la nethode de la population attendee, Caractaristiquas at evaluation des biais. "Population et familie", t. 18, Bruxelles, 1969, s. 49-62
 216. Zachariach K.C., A Note on the Census Survival Ratio Method of es-timating Net Migration, "Journal of American Statistics Association", nr 57, Washington, 1962, s. 175-183
 217. Zachariach K.C., A Historical Study of Internal Migration in the Indian Sub-Continent, Asia Publishing House, London, 1964
 218. Zachariach K.C., Migration in Greater Bombay, Asia Publishing House, Bombay, 1968
 219. Zasępa R., Badanie statystyczne metoda reprezentacyjna. Zarys teorii i praktyki, PWN, Warszawa, 1962
 220. Zasępa R., Niedokładność szacunku ludności w świetle ostatnich spisów, "Studia Demograficzne", nr 5, Warszawa, 1964, s. 35-45
 221. Zasępa R.,Inaccuracies of Current Countries Population Estimates on the Basis of Comparison to the Population Ceneuses Figures. "Studia Demograficzne", nr 23, Warszawa, 1970, s. 173-181
 222. Zasępa R., Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa, 1972
 223. Zasępa R., Zagadnienie precyzji wyników badań reprezentacyjnych. [w:] Metodologia badań reprezentacyjnych GUS, BWS 29, GUS, Warszawą S. 12-28
 224. Żurek A., Reprezentacyjne badanie dzietności kobiet w czasie przeprowadzania NSP 197. W: Metodologia badań reprezentacyjnych GUS, BWS 29, GUS, Warszawa, 1979, s. 39-45
 225. Żurek A., Bibliografia polskich prac o migracjach stałych, wewnętrznych ludności w Polsce 1916-1959/1970, "Dokumentacja Geograficzna z. 1, IGiPZ PAN, Warszawa, 1971
 226. Żurek A., Księżak D., , Elementy struktury przestrzennej migracji wewnętrznych w Polsce Stan w roku 1974, "Przegląd Geograficzny", t. 52, Warszawa, 1980, s. 81-102.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu