BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikułowski Witold (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Sprawna służba publiczna jako instrument rządzenia państwem (I)
The Efficient Public Service as an Instrument of a State Government (Part I)
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2003, nr 1, s. 65-82, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Służba cywilna, Administracja publiczna, Zarządzanie państwem
Civil service, Public administration, State management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań artykułu są związki zachodzące pomiędzy sprawnością rządzenia państwem z jednej strony a jakością zasobów ludzkich publicznej służby cywilnej oraz ramami prawnymi, organizacją i metodami zarządzania nią z drugiej. Rozważania rozpoczyna teoretyczna analiza tych związków. Kryteriami sprawności instytucji publicznych są zdaniem autora przede wszystkim ich skuteczność i wydajność w realizowaniu prawem powierzonych misji, roli i polityki określającej strategie i programy ich działania. Równie ważną rolę w ocenie sprawności instytucji publicznych powinny odgrywać ich ekonomiczność i korzystność oraz jakość działania w oczach społeczności, której służą. Pomimo wielkiego zróżnicowania ram prawnych oraz modeli zarządzania, służba publiczna we wszystkich rozwiniętych krajach europejskich posiada wspólny cel, jakim jest zapewnienie sprawnej realizacji funkcji rządzenia państwem oraz jednakowe podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania, umożliwiające ich zrealizowanie. W oparciu o wspólny system wartości nowoczesnej, liberalnej demokracji wykształciły się w tej dziedzinie wspólne standardy europejskie, stanowiące nieformalne acquis communautaire tworzone w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W dalszej części rozważań analizowany jest historyczny rozwój polskiej służby cywilnej i jej sprawność w kontekście kolejnych przemian ustrojowych. (fragment tekstu)

The article is devoted to the relations between efficiency of a State government system from one hand and from the other one - the quality of Civil Service human re-sources, its legal framework, organisation and methods of management. The first part begins with theoretical analyses of these relations. The author considers that the main criteria of efficiency of the public institutions are above all the effectiveness in realisation of their missions and legal competencies, and their ability to develop policies, define strategies and programs of their activities. An equally important part in evaluation of public institutions' efficiency should play their economy, profitability and appreciation of the quality of their activities by beneficiaries of their services. Despite important differences among legal frameworks and management systems, the civil service in all European countries has the common goal, which is to ensure an efficient realisation of the State governing functions, and the same fundamental principles of organisations and functioning enabling it. On the principle of common values, the liberal democracies have developed common European standards constituting informal acquis communautaire formulated on the base of the jurisdiction of the European Tribunal of Justice. Further analyses are devoted to historical development of the Polish Civil Service and assessment of its efficiency in the context of successive transformations in the Polish political and economic system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Administrative Law Principles and Civil Service Standards, SIGMA Papers nr 14, SIGMA-OECD, Paryż 1997.
  2. Horton S., The Evolution of the Civil Service in the United Kingdom, MBA, Lipiec-Sierpień 2001, Nr 4(51), s. 22-28.
  3. Mikułowski W., Strategie i Programy Reform Administracji Brytyjskiej, MBA, Listopad - Grudzień 2000, nr 6(47), s. 17-21.
  4. Rekomendacje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - nr 1303/1996 i 1322/1997.
  5. Starościak J., Zarys Nauki Administracji, PWN, Warszawa 1971.
  6. Tymczasowe przepisy służbowe dla urzędników państwowych. Reskrypt Rady Regencyjnej KP z dnia 20 czerwca 1918 r., Dz.U. nr 6 poz.13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu