BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zapotrzebowanie na wiedzę ekologiczną pracownik ów urzędów gmin w kontekście edukacji dla zrównoważonego rozwoju
The Need For Ecological Knowledge For Local Government Employees In The Context Of Education For Sustainable Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 151-163, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Wiedza, Ekologia, Rozwój
Knowledge, Ecology, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zrównoważony rozwój jest konstytucyjną zasadą ustroju państwa polskiego, a także zasadą ustrojową Wspólnoty Europejskiej. Jest wskazywany jako nowy paradygmat rozwoju w wielu polskich, unijnych i międzynarodowych dokumentach naukowych, politycznych i prawnych. Pomimo przyjęcia na forum społeczności międzynarodowej jako obowiązującej koncepcji zrównoważonego rozwoju wciąż nie jest ona odpowiednio szeroko upowszechniona wśród obywateli Polski i wyniki jej wdrażania nie są zadowalające. Istotnym warunkiem realizacji koncepcji jest budowanie świadomości zrównoważonego rozwoju jako integralnego składnika świadomości ekologicznej i społecznej. Aby koncepcja zrównoważonego rozwoju zakorzeniła się w świadomości społecznej, należy m.in. podejmować działania edukacyjne w tym zakresie. Powinny one dotyczyć również urzędników władz państwowych i samorządowych, którzy mają możliwość podejmowania decyzji warunkujących realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju. To od ich świadomości i wiedzy zależy, czy i jak zasada ta będzie realizowana. (fragment tekstu)

In European Union, including Poland, the conception sustainable development is in force. It's realization depends on many different factors, including the level of ecological knowledge. This level depends on the quality of ecological education. Ecological education must concern all citizens, including representatives of government and public administration both at central and local government level. Educating officials is important because from their awareness and knowledge depends whether and how the concept of sustainable development will be implemented. It is therefore crucial to development the proper attitudes of government officials, including a comprehensive education for sustainable development, which affects the level of environmental awareness. The purpose of this study is an attempt to answer the question whether among government officials at the local government level, is a need for education for sustainable development, including ecological knowledge? In order to answer this question a survey among employees of local governments offices in selected local governments of West Pomerania Voivodeship was conducted. The survey was about the "Preferences in the acquisition of ecological knowledge". This allowed to assess their interest in that issue. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bołtromiuk A., Burger T., Polacy w zwierciadle ekologicznym - raport, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2008.
  2. Bołtromiuk A., Burger T., Świadomość ekologiczna Polaków - raport, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2009.
  3. Kryk B., Edukacja w kontekście zrównoważonego rozwoju na poziomie gminy - rzeczywistość i potrzeby, (w:) Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, t. IV, Edukacja dla ładu środowiskowego, red. B. Bartniczak, S. Zaremba-Warnke, Białystok-Wrocław 2010.
  4. Leśniewska J., Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, .
  5. Sobol A., Rola władz lokalnych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w ujęciu koncepcji zrównoważonego rozwoju. Analiza wybranych uwarunkowań i doświadczeń w P olsce, (w:) Uwarunkowania i  mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Białystok 2007.
  6. Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Europejska Komisja Gospodarcza ONZ , Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.
  7. Wojtasiewicz L., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, (w:) Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, red. J. Parysek, Poznań 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu