BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patrzałek Wanda (Uniwersytet Wrocławski; Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Wymiana informacji i bariery komunikacyjne w gospodarstwie domowym
Exchange of Information and Communication Barriers in the Household
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 349-362, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Wymiana informacji, Ograniczenia komunikacyjne
Households, Information exchange, Communication restrictions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia specyfikę wymiany informacji w gospodarstwie domowym pomiędzy poszczególnymi jego członkami. Analizuje typy komunikacji wewnątrz gospodarstwa domowego i jej uzależnienie od typu struktury gospodarstwa domowego. Prezentuje badania autorki jako wykonawcy grantu badawczego MNiSW nr 0926/B/H03/2009/36 prowadzonego we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu na reprezentatywnej grupie badawczej 500 respondentów z terenu wybranych aglomeracji - Wrocław, Szczecin, Białystok, Kraków, Rzeszów, Poznań, Warszawa w trzech warstwach miast centralnych, pozostałych miast i obszarów wiejskich realizowanych na zlecenie wykonawców przez CBOS. W wynikach badań własnych omówiono rodzaje informacji podlegające wymianie wewnątrz gospodarstwa domowego dotyczące ważnych decyzji w zakresie zakupu dóbr i oszczędzania, uzależnionych od typu struktury gospodarstwa domowego czy rodzaju decyzji. W dalszej części wskazano na wartości konstytuujące gospodarstwo domowe jako grupę społeczną oraz pojawiające się na tym tle bariery komunikacyjne w takich opcjach jak: zarabianie i wydatkowanie pieniędzy. W części podsumowującej wskazano na najważniejsze czynniki determinujące wymianę informacji oraz zaburzające poziom jej skuteczności.(abstrakt autora)

The paper presents the specificities of the exchange of information in the household between its members. It examines the types of communication within the household and its dependence on the type of household structure. It presents the author's research as a contractor of a Ministerial grant held in cooperation with the Wroclaw School of Banking on a representative sample of 500 respondents in the selected urban areas of Wroclaw, Szczecin, Bialystok, Krakow, Rzeszow, Poznan, Warsaw, in three layers of central cities, other cities and rural areas carried by contractors from CBOS. The results of the research presents the types of information exchanged within the household on important decisions on purchasing goods, savings depend on the type of household structure and types of decision. In the next part the paper indicates the values that constitute the household as a social group as well as resulting from it barriers to communication in options such as: earning and spending money. The final part indicates the most important factors determining the exchange of information and interfering with the level of its effectiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, B. Gryszkiewicz, Komunikacja marketingowa w turystyce, Śląsk, Katowice 2007.
  2. Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004.
  3. W. Głodowski, Komunikowanie interpersonalne, Hansa Communication, Warszawa 1994.
  4. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław 1999.
  5. J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999.
  6. K. Adams, G.J. Galanes, Komunikacja w grupach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  7. A. Sznajder, Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie eksportującym, PWN, Warszawa 1961.
  8. Ch. Derabix, J. Vanhamme, Including Word-of-mouth by Electing Surprise - a Pilot Investigation, w: "Journal of Economic Psychology" 2003, No. 24, s. 16.
  9. A. Burgiel, Wpływy interpersonalne a racjonalność zachowań polskich konsumentów, w: Racjonalność w zachowaniach polskich konsumentów, red. E. Kieżel, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 13.
  10. Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, red. W. Patrzałek, Wyd. Scholar, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu