BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowska Barbara (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w świetle Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
The Acquisition of Real Estate by foreigners in the light of the Treaty establishing the European Union
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2010, nr 3, s. 7-18, bibliogr. 17 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Cudzoziemcy, Traktat o WE
Real estate, Foreigners, European Community Treaty
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przepisy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) nie odnoszą się wprost do nabywania nieruchomości przez podmioty z innych państw członkowskich. Zasadnicze znaczenie należy przypisać treści art. 295 TWE, zgodnie z którą przepisy Traktatu nie naruszają obowiązujących w państwach członkowskich zasad regulujących system własności. Pojęcie "system własności" jest interpretowane szeroko i obejmuje między innymi przepisy konstytucyjne odnoszące się do własności prywatnej, wywłaszczenia oraz ograniczeń wykorzystania gruntu. Można więc stwierdzić, iż obrót nieruchomościami jest niejako wyłączony spod regulacji traktatowych. Nie oznacza to jednak, że kwestie własnościowe pozostają poza zakresem prawa wspólnotowego. Przedmiotem niniejszego opracowania będzie prawo do własności, rozumiane jako faktyczna możliwość nabycia własności (bycia właścicielem). (fragment tekstu)

The purpose of this article is to determine regulations concerning the acquisition of real estate in the light of the treaty establishing the European Community. The acquisition of real estate was taken under particular consideration from the perspective of the freedom of the common market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieśliński A., 2009. Wspólnotowe prawo gospodarcze T.1, Wyd. C. H. Beck, Warszawa, s. 307-999.
 2. Dąbek J., 1998. Wolność przedsiębiorczości w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. (w:) M. Seweryński (red.), Studia prawno - europejskie T. 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 142-165.
 3. Emmert F., Morawiecki M., 1999. Prawo Europejskie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 373-375.
 4. Gasler J., Mik C., 1995. Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego, Comer, Toruń, s. 250.
 5. Hykawy I., 2002. Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki w rozumieniu art. 43 Traktatu o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej. (w:) M. Safian (red.), współpraca I. Hykawy, Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo Gospodarcze. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, s. 33-33.
 6. Kruczalak-Jankowska J., 2003. Swoboda przedsiębiorczości. (w:) Z. Brodecki (red.), Wolność gospodarcza. Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa, s. 125-130.
 7. Major T., 2004. Swoboda zakładania przedsiębiorstw w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Radca 1, s. 91-93.
 8. Michoński A., 2006. The accession of Poland to the Europen Union. The accession negotiations a selection of documents, Prawo i praktyka gospodarcza, Warszawa, s. 162-163.
 9. Michoński A., 2009. Warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. (w:) J. Barcz (red.). Pięć lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe., Instytut Wydawniczy Euro Prawo, Warszawa 2009.
 10. Mik C., 1996. Ochrona prawa własności we Wspólnotach Europejskich. (w:) T. Jasudowicz i C. Mik (red.), O prawach człowieka. W podwójną rocznicę paktów. Księga pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń, s. 222-231.
 11. Poździk R., Dudzic. A., 2002. Nabywanie nieruchomości w Polsce przez osoby fizyczne i prawne z Unii Europejskiej (uwagi na tle stanowiska negocjacyjnego), Rejent 12.
 12. Rudden B., Wyatt. D., 1993. Basic comunnity laws, Clarendon Press, Oxford, s. 110-113.
 13. Roth W.H., 1999. Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług. (w:) Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, M.A. Dauses (red.), red. wyd. polskiego R. Skubisz, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 1999, s. 427-431.
 14. Sobczak K., 2002. Wolność gospodarcza a funkcje regulacyjne państwa. (w:) Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw. K. Sobczak (red.), Wyd. Difin, Warszawa.
 15. Forsthoff U., Randlzhofer A., Komentarz do art. 48 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. (w:) E. Grabitz, M. Hilf (red.). Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 16. Wierzowska D., 2001. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Kwartalnik Prawa Publicznego 4, s. 127-129.
 17. Wróbel. A., Pojęcie wspólnego rynku i rynku wewnętrznego a swobody wspólnotowe. (w:) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. J. Barcz (red.), Prawo i praktyka gospodarcza, Warszawa, s. II 9-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu