BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Paweł (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovakia)
Tytuł
Charakterystyka metod i działań w profilaktyce społecznej w pracy socjalnej
Characteristics and Methods of Prevention Activities in the Social in Social Work
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 135-154
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Praca socjalna, Pomoc społeczna, Instytucje, Patologie społeczne
Social work, Social assistance, Institutions, Social pathologies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy socjalnej jest zarówno rozwiązywanie już istniejących problemów społecznych, jak i podejmowanie działań prewencyjnych. Termin "profilaktyka społeczna", podobnie zresztą jak "praca socjalna", ma dwa podstawowe znaczenia. Po pierwsze, oznacza on ogół działań, w wyniku których nie powstają problemy wymagające interwencji ze strony instytucji pomocy społecznej1; po drugie, dziedzinę nauki (dyscyplinę w obrębie socjologii), której przedmiotem są owe działania, a celem znalezienie optymalnych metod i technik pozwalających zapobiegać powstawaniu patologii społecznych(fragment tekstu)

The purpose of social work is both solve existing social problems, and taking preventive action. The term "social prevention", just as "social work", has two Basic meanings. First, it means all activities, which resulted in no problems arisethat require intervention by the welfare institutions, and second, the scientific domain (within the discipline of sociology), which are the subject of these actions, and the aim to find optimal methods and techniques to prevent the formationsocial pathologies. Extract the research discipline, which would cover the causes of social problems and ways to eliminate poszukiwałaby these reasons, it follows from the fact thatthe field dealing with similar issues only capture some aspects of it. Relatively best study of the causes of social problems involved in social pedagogy andsocial work theory, but an effective prophylactic effect also requires the coherent interaction between these levels of society, which are not the domain of these twofields, such as education, health care, rehabilitation, mass media, etc . look for methods of prevention of negative social phenomena are also responsible forsuch areas of knowledge, as the theory of rehabilitation, psychology, sociology, etc. Each of these disciplines examine, however, as mentioned, only some aspects of these negative phenomena, while the social reality is not composed of the areas corresponding to objects of study of these various sciences, but aconsistent set of factors that affect individuals and social groups at the same time, mutually conditioning and modifying. set of factors that affect individuals and social groups at the same time, mutually conditioning and modifying.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Okoń, Słownik Pedagogiczny, PWN, Warszawa 1992, s. 228.
 2. J. Kwaśniewski, Profilaktyka społeczna: związki ze stylami polityki społecznej oraz implikacje dla nauki, "Prace IPSiR UW 1978. T. 3 Zachowania dewiacyjne i kierunki oddziaływania".
 3. S. Gorski, Profilaktyka społeczna, "Oświata i Wychowanie" 1986, nr 40, s. 14 i nast.
 4. Z. Gaś, Profilaktyka uzależnień, WSiP, Warszawa 1993, s. 14 i nast.
 5. M. Deptuła, Specyfika oddziaływań wspomagających rozwoj społeczny inspirowany psychologią humanistyczną, w: Opieka i wychowanie w rodzinie, pod red. Cz. Kępińskiego, UMSC, Lublin 2003, s. 39 i nast.
 6. M. Watson, Społeczno-gospodarcze uwarunkowania narkomanii w Polsce, "Alkoholizm i Narkomania" 1990, s 148 i nast.
 7. Profilaktyka w środowisku lokalnym, pod red. G. Witkiewicz, Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2002.
 8. Z. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993, s. 53 i nast.
 9. J. Koczurowska, Standardy jakości programow profilaktycznych, w: Profilaktyka w środowisku lokalnym, s. 115 i nast.
 10. M. Wojciechowski, Czy pedagogika ma coś wspolnego z profilaktyką uzależnień ?, "Remedium" 1994, nr 4, s. 8.
 11. L. Pytka, Klimat społeczny instytucjonalnych środowisk wychowawczych, "Studia Pedagogiczne" 1983, t. XLVI, s. 221
 12. B.Urban, Zachowania dewiacyjne młodzieży i podstawy profilaktyki, w: Zjawiska patologii społecznej, pod red. T.Sołtysiak, Bydgoszcz 1995, s. 109
 13. Z. Gaś, Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2000.
 14. Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, pod red. J. Grzelaka i M. Sochockiego, PPP Sumus, Warszawa 2001
 15. R. E. Vogler, W. R. Bartz, Nastolatki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie", Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1999.
 16. J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, CMPPP, Warszawa 2002
 17. K Ostaszewski, Nowe definicje poziomów profilaktyki, "Remedium" 2005, nr 7-8
 18. P. Stępniak, Praca i pracownicy socjalni w przeciwdziałaniu przestępczości. Propozycje modelowe, w: Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, pod red. W. Ambrozika i P. Stępniaka, Wydawnictwo UAM, Poznań 2004.
 19. A. Lipka, Zjawiska patologii społecznej wśrod młodzieży, Warszawa 1977, s. 12 i nast.
 20. P. Stępniak, Od resocjalizacji do pracy socjalnej; o konieczności zmiany postępowania, "Opieka - Wychowanie - Terapia" 1999, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu