BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smyk Grzegorz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Sylwetki generał-gubernatorów warszawskich w Królestwie Polskim w latach 1874-1915
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003, t. 1, s. 77-96, bibliogr. 47 poz
Tytuł własny numeru
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne
Słowa kluczowe
Historia, Prawo
History, Law
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Autor opisuje historię generał-gubernatorów Królestwa Polskiego.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Smyk G., Likwidacja odrębności administracyjnej Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym, Zamojskie Studia i Materiały, Zamość 1999, z. 2, s. 189-212.
 2. Korobowicz A., W. Witkowski, Ustrój i prawo na ziemiach polskich. Od rozbiorów do odzyskania niepodległości, Lublin 1994, s. 79-80;.
 3. Grzybowski K., Historia państwa i prawa Polski, t. IV, Od uwłaszczenia do odrodzenia Państwa, Warszawa 1982, s. 62-67.
 4. Kutrzeba S., Historia ustroju Polski w zarysie, Lwów 1920, t. III, s. 139-142.
 5. Winiarski B., Ustrój polityczny ziem polskich w XIX w., Poznań 1923, s. 135-139.
 6. Chmielewski Z., Przejawy upolitycznienia administracji polskiej w XIX i XX wieku. Zarys problemu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (dalej ZN Uszcz.) 1992, nr 98..
 7. Narodziny i rozwój biuralizmu na ziemiach polskich w okresie zaborów, ZN Uszcz 1993, nr 113, s. 26-27.
 8. Jaslciewicz L., Administracja carska a samon.ąd terytorialny vr epoce Aleksandra III, Kwartalnik Historyczny 1978, nr 2, s. 288-290.
 9. Izdebsk H., Kolegialność i jednoosobowość w zarządzie centralnym państwa nowożytnego, Warszawa 1975. s. 66-68.
 10. Zajonczkowskij. P.A., Prawi- tielstwiennyj apparat samodierżawnoj Rossiji w XIX w. Moskwa 1978, s. 192 217.
 11. Koberdowa I., Wielki Książę Konstanty w Warszawie, Warszawa 1962.
 12. Dziennik Praw (dalej DPKP). t. 68. s. 19, art. 2.
 13. Przegląd Humanistyczny (dalej P. Hum) 1990, nr 1, s. 99-123.
 14. Kucharzewski J., Od białego do czerwonego caratu. Warszawa 1990, s. 386-390.
 15. Smyk G., Rusyfikacja obsady personalnej organów zarządu gubernialnego Królestwa Polskiego w latach 1867-1915, Czasopismo Prawno-Historyczne 1999, t. LI, z. 1-2, s. 239-26.
 16. Groniowski K., , Walka Milutina z Bergiem. Spór o reorganizację Królestwa Polskiego po roku 1863, Kwartalnik Historyczny (dalej KH) 1962, r. LXIX. nr 4, s. 892-899.
 17. Krzemiński S., . Dwadzieścia pięć lat Rosji w Polsce (1863- 1888). Lwów 1892. s. 118-124.
 18. Targowski J., Komitet Urządzający i jego ludzie. Przegląd Historyczny (dalej PH) 1937, t. XIV, z. 1, s. 11-18.
 19. Śliwowska W., Petersburg i społeczeństwo rosyjskie wobec kwestii polskiej w przededniu i w czasie powstania styczniowego, [w;] Powstanie Styczniowe, Warszawa 1990. s. 541-566;.
 20. Wandycz P., Pod zaborami. Warszawa 1994, s. 217.
 21. Feldman J., Sprawa polska w latach 1864- 1894. [w:] Pamiętnik V powszechnego zjazdu historyków polskich w Warszawie, Lwów 1930 t.1, s. 440-441.
 22. Zbiór Praw Królestwa Polskiego (dalej ZPKP), t. 4, s. 91.
 23. Askenazy S., Sto lat zarządu w Królestwie Polskim (1800-1900), Lwów 1901.
 24. Zbiór Praw Cesarstwa Rosyjskiego (dalej Zbiór Praw) 1876, t. II, cz. 1, s. 232, art. 416.
 25. Amburger E., Geschichte der Behordenorgani- sation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917, Leiden 1966.
 26. Imienny Ukaz Najwyższy o utworzeniu posady Pomocnika Generał-Gubernatora Warszawskiego do Spraw Policyjnych, ZPKP, t. 53, s. 5-9.
 27. Kaczyńska E.,Drewniak D., Ochrana, Warszawa 1994.
 28. Próchnik A., Z dziejów "ochrany" warszawskiej. Szkic ustrojowy i organizacyjno-historyczny, [w:] Studia i szkice 1864- 1918, Warszawa 1962.
 29. Najwyższy Rozkaz objawiony Rządzącemu Senatowi przez Ministra Spraw Wewnętrznych o utworzeniu posady Pomocnika Generał-Gubernatora Warszawskiego, ZPKP, t. 45, s. 242-251.
 30. Najwyżej Zatwierdzone Zdanie Rady Państwa o określeniu położenia służbowego Pomocnika Generał-Gubematora Warszawskiego, ZPKP, t. 53, s. 913 - 915.
 31. Chimiak Ł., Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863 - 1915. Szkic do portretu zbiorowego, Wrocław 1999, s. 318.
 32. Ihnatowicz I., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku. Warszawa 1971, t. II, s. 170.
 33. Lewandowski J., Likwidacja obrządku greckokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1874-1875, Annales UMCS 1960, sectio F, vol. XXI, s. 220-223;.
 34. Zaleski A., Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez baronową XYZ, Warszawa 1971, s. 88.
 35. Encyklopedia Powszechna Ultima Thule, Warszawa 1931, t. IV, s. 662-663.
 36. Bazylow L., Historia Rosji, Warszawa 1985, t. II, s. 385-391.
 37. Serczyk W., Poczet władców Rosji (Romanowowie), Londyn 1992, s. 214-221.
 38. Czernucha W. G., Aleksander III, [w:] Dynastia Romanowów, Warszawa 1993, s. 375-379.
 39. Zaleski M A., Towarzystwo warszawskie, Warszawa 1971.
 40. Tuszyńska M A. , Rosjanie w Warszawie, Warszawa 1992.
 41. Ihnatowicz, Społeczeństwo polskie w latach 1864-1914, [w:] Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 1988, s. 31-36 i 46-52; P. Wandycz, Pod zaborami. Warszawa 1994, s. 292-300.
 42. Czubiński A. , Topolski J., Historia Polski, Wrocław 1988, s. 353-355.
 43. Buszko J., Historia Polski 1864-1948, Warszawa 1984, s. 72-74.
 44. Encyklopedia Powszechna Ultima Thule, Warszawa 1939, t. X, z. 6, s. 356.
 45. Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski, Okres 1864- 1914, Gdańsk 1991.
 46. Groniowski K.,Skowronek J. , Historia Polski 1795-1914, Warszawa 198.
 47. Kalabiński S., Carat i klasy posiadające w walce z rewolucją 1905-1907 w Królestwie Polskim, Warszawa 1956.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu