BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszkowski Jerzy (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Przedsiębiorstwo średniej wielkości - problemy zarządzania i uwarunkowania rozwoju
Medium-sized Enterprise - Managerial Problems and Development Considerations
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 19-31, bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Small business, Development, Enterprise development, Management, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł koncentruje się na przedsiębiorstwach średniej wielkości jako celowo wybranej grupie przedsiębiorstw. Jego przedmiotem jest analiza zachowań rynkowych i procesu zarządzania przedsiębiorstw średniej wielkości na współczesnym rynku. Analizy ograniczone są do statystyk polskiego rynku przedsiębiorstw i odwołań do wyników badań z ostatnich kilku lat w Polsce oraz z dokonywanych w tym samym czasie przez autora w Polsce północno-wschodniej. W artykule postawiono dwie główne tezy: 1.Teza badawcza związana z naukami o zarządzaniu. 2.Przedsiębiorstwo średniej wielkości ze względu na swoją specyfikę i cechy odróżniające od innych grup przedsiębiorstw powinno być przedmiotem odrębnych badań, a nie najczęściej tylko zestawianych z firmami małymi (tzw. sektor MŚP). 3.Teza badawcza związana z możliwościami aplikacyjnymi. 4. Niepełna profesjonalizacja zarządzania w fazie wzrostu przedsiębiorstwa średniej wielkości oraz trudności w identyfikacji ryzyk i zagrożeń w tej fazie wzrostu prowadzi do zahamowania wzrostu i niemożności przejścia do faz wzrostu dużej firmy. (fragment tekstu)

This article includes an analysis of a group of medium-size enterprises in Poland. The objective is to analyse market behaviours and the management process in this group of enterprises on the contemporary market. The following two main theses have been presented and verified in the article: 1. Due to its specific nature and features distinguishing them from other groups of enterprises, the medium-size enterprises should be a subject of separate research and not only analysed along with small enterprises as the sector of small and medium-size enterprises (SME). 2. Not fully professional way of managing a medium-size enterprise and failure to spot risks and threats in the growth phase, inhibits growth and makes it impossible to move to the growth phase of a large enterprise. The final part of the article includes comments concerning management in medium-size enterprises and recommendations on the suggested changes in management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks, dostęp 31.03.2010.
  2. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., (2009), Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Warszawa.
  3. Brussa A., Tarnawa A. (red.) (2011), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
  4. Kotler Ph., Caslione J.A. (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes.
  5. Paszkowski J., (2010), Kapitał ludzki a skuteczność restrukturyzacji przedsiębiorstw średniej wielkości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  6. Rocznik Statystyczny GUS (2010, 2011, 2012), Warszawa.
  7. Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.) (2013), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, PARP, Warszawa.
  8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807).
  9. Zalecenia Komisji Europejskiej z 03.04.1996 r. (Nr 96/280/WE) i zalecenia KE z 06.05.2003r. (Nr 2003/361/WE).
  10. Żołnierski A. (red.) (2009), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Radom.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu