BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seweryn Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej
Tourism of Polish Seniors on the Background of Selected Countries of Western Europe
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 627-641, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Konsument, Emeryci, Zachowania konsumenta, Turystyka
Consumer, Pensioners, Consumer behaviour, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie występujące zmiany demograficzne pozwalają prognozować, że liczba osób w starszych kategoriach wiekowych gwałtownie się zwiększy. Seniorzy będą zdrowsi i będą dysponować wyższym dochodem do dyspozycji niż dotychczas. Wielu z nich skorzysta z wcześniejszych emerytur. W związku z tym wzrastać będzie też liczba bardziej doświadczonych turystów w starszym wieku. Celem artykułu jest porównanie stopnia uczestnictwa w turystyce seniorów w Polsce i wysoko rozwiniętych krajach Starego Kontynentu na początku XXI wieku. Wyjaśniono przyczyny i określono skutki starzenia się społeczeństwa europejskiego. Ukazano seniorów jako konsumentów na rynku turystycznym, identyfikując ekonomiczne i społeczno-kulturowe determinanty tej konsumpcji. Na koniec przeanalizowano wielkość ruchu turystycznego osób starszych w Polsce, zestawiając ją z turystyką seniorów w wybranych państwach Europy Zachodniej.(abstrakt autora)

Contemporary demographic changes, which are occurring, allow predicting that the number of people in the older age categories will increase rapidly. Seniors will be healthier and they will have a higher disposable income than ever before. Many of them will benefit from early retirement. Therefore the number of more experienced tourists in old age will also increase. The purpose of the paper is to compare the level of participation in tourism of seniors in Poland and highly-developed countries of the Old Continent in the early the 21st century. The causes and the effects of the ageing of European society were specified. The senior citizens were shown as the consumers in the tourist market. The economic and social-cultural determinants of that consumption were identified. At the end, the volume of tourist traffic of elderly persons in Poland was analyzed, comparing it with the tourism of seniors in nine selected countries of Western Europe.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Szukalski, Polscy seniorzy w przyszłości, w: Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działania, Kancelaria PAN, Warszawa 2008, s. 33.
 2. M. Januszewska, Wyzwania turystyki zdrowotnej w świetle przemian demograficznych w Polsce, w: Turystyka i sport dla wszystkich. W promocji zdrowego trybu życia, red. W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 104.
 3. J. Wrona, Geografia ludności świata i Polski. Podstawowe procesy ruchu naturalnego oraz cechy demograficzne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe populacji ludzkich, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2009.
 4. G. Orzechowska, Aktualne problemy gerontologii społecznej, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1999.
 5. J. Śniadek, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, "Gerontologia Polska" 2007, nr 1-2, s. 21.
 6. J. Łoboda, Niektóre uwarunkowania społeczne i dylematy współczesności a turystyka uzdrowiskowa, w: Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, red. T. Iwanek, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacją, Wrocław 2006, s. 14.
 7. W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999.
 8. W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2009.
 9. M. Awedyk, Wiek turysty jako czynnik rozwoju pozaeuropejskiej turystyki poznawczej, w: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, red. M. Grzywacz, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 12.
 10. E. Erazmus, Rekreacja i turystyka - remedium na starość, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998, nr 2, s. 147.
 11. A. Schröder, T. Widmann, Demographic Change and Its Impact on the Travel Industry: Oldies - Nothing but Goldies?, w: Trends and Issues in Global Tourism 2007, red. R. Conrady, M. Buck, Springer, Heidelberg 2007, s. 9.
 12. W. Sidorowicz, Starość a sprawność, Sport i Turystyka, Warszawa 1974.
 13. H. Szwarc, T. Wolańska, T. Łobożewicz, Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu