BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kijanka Anita (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wizerunek miasta Kielce w Polsce i na świecie - studium przypadku
The Image of the City of Kielce in Poland and Abroad - a Case Study
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2011, t. 4, nr 2, s. 82-91, tab., bibliogr. 31 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Miasto, Wizerunek miasta, Promocja, Marketing terytorialny, Marketing miejski, Strategia promocji, Studium przypadku
City, City image, Promotion, Territorial marketing, City marketing, Promotion strategy, Case study
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Kielce
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę prezentacji wizerunku miasta Kielce. Autor zawarł w nim analizę dokumentacji związanej z działalnością promocyjną władz miasta. Zaprezentował podejmowane prace jak również reakcję Rady Miasta Kielce, mediów czy specjalistów zajmujących się marketingiem terytorialnym w tym względzie. Dodatkowym uzupełnieniem publikacji są wyniki badań przeprowadzonych w związku z realizacją w analizowanym przedziale czasowym kampanii promującej województwo świętokrzyskie, która w pewnym stopniu mogła wpłynąć na postrzeganie Kielc. Autor w swojej pracy bazował przede wszystkim na analizie dokumentów, wynikach badań, które przeprowadzone były za pomocą ankiet i grup fokusowych. Praca prezentuje mało efektywne i niespójne kreowanie wizerunku miasta Kielce. Brak realizacji założeń i celów strategii promocji miasta mimo przygotowanego opracowania, które zawierało dokładnie określone kierunki prac, sprawia, że o Kielcach w dalszym ciągu nie można powiedzieć, że cechuje się sprawnością działań marketingowych w kraju.(abstrakt oryginalny)

Article attempts to present the image of the city of Kielce. The author has concluded its analysis of the documentation related to the promotional activities of the city authorities. Presented the work undertaken as well as the City Council's response, media and marketing places professionals in that regard. Additionally completed the article by the publishing of the results of research conducted in connection with the execution of the analyzed time interval campaign promoting Świętokrzyskie Voivodeship, which to some extent able to influence the perception of Kielce. The authors' work was based primarily on an analysis of documents, the results of studies that were conducted through surveys and focus groups. The paper presents inefficient and inconsistent creation of the image the city of Kielce. Lack of aims and objectives of the strategy of promoting the development of the city, despite being prepared which contained well-defined lines of work, makes Kielce still at the tail end when it comes to efficiency of marketing activities in the country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J. (2002), Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków s. 5.
 2. Davidson R. R. Maitland R.(1997), Tourim Destination, Hodder & Stoughton, London.
 3. Glińska E., Florek M., Kowalewska A. Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia (2009), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 39.
 4. Kotler P., Haider D.H., Rein I. Marketing places (1993), The Free Press, New York 1993, s. 141.
 5. Łuczak A. (2002) Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej W: (red). T. Markowski, Marketing terytorialny, PAN, Warszawa 2002, s.190
 6. Olszewska J., Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, "Marketing i Rynek", nr 11, s.12-13
 7. Strategia promocji miasta Kielce na lata 2006- 2010, Public Profits, s. 7-39.
 8. Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku (2007), Wolters Kluwer, Warszawa, s.134.
 9. Tkaczyk J., Rachwalska J. (1997), Wszystko jest obrazem... Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek", nr 5, s.5-6.
 10. Województwo świętokrzyskie, raport z badania Regionalna Organizacja Turystyczna Wojewodztwa Świętokrzyskiego, 2009 rok, s. 4-9.
 11. www.polfair.com.pl/#, dostęp z dnia 18.01.2011r.
 12. www.targikielce.pl/index.html?k=main&s=inf ormacje dostęp z dnia 18.01.2011r.
 13. www.um.kielce.pl/pl/poznaj_miasto/ dostęp z dnia 18.01.2011r.
 14. www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID= /20100623/POWIAT0104/585796326 dostęp z dnia 18.01.2011r.
 15. /kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,4473109.ht ml dostęp z dnia 18.01.2011r.
 16. www.outdoordlamiast.pl/festiwal/pierwszae dycja/ dostęp z dnia 18.01.2011r.
 17. www.wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,399 8380.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 18. www.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,61 085,4982107.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 19. www.outdoordlamiast.pl/festiwal/drugaedyc ja/laureaci.asp dostęp z dnia 18.01.2011r.
 20. www.wici.info/News,Kielce_na_billboardach,1 0685.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 21. www.mediafm.net/reklama/16425,Wkrotceruszy- kampania-promocyjna-miasta- Kielce.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 22. www.billbordowy.blox.pl/2008/09/Piekielni e-wtorne-Kielce.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 23. www.rp.pl/artykul/142243.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 24. www.turystyka.gazeta.pl/Turystyka/1,83631, 4966755.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 25. www.turystyka.gazeta.pl/Turystyka/1,83631, 4966755.html
 26. www.kielce.gazeta.pl/kielce/1,88809,615325 6,Kielce_maja_plan_promocji_na_dwa_lata.htm l dostęp z dnia 18.01.2011r.
 27. www.drogowskaz.com.pl/2009/01/20/aktua lizacja-strategii-promocji-miasta-kielce/ dostęp z dnia 18.01.2011r.
 28. www.kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,562759 2.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 29. www.kielce.gazeta.pl/kielce/1,35253,567739 6,Promocja_Kielc__Najlepsza_przez_film.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 30. www.outdoordlamiast.pl/festiwal/laureaci.as p dostęp z dnia 18.01.2011r.
 31. www.kielce.gazeta.pl/kielce/1,88809,892878 9,Raport_o_promocji__Swietokrzyskie_zaczaro walo__ale.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu