BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajowiak Małgorzata (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Konkurencyjność MSP poprzez innowacyjność. Założenia badawcze
Chances for Growth of Competitiveness of SMEs from High-tech Sector in Wielkopolska Region. Research Assumptions
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 7-18, bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność, Innowacyjność, Kapitał ludzki, Kapitał społeczny
Small business, Competitiveness, Innovative character, Human capital, Social capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł obejmuje teoretyczne kwestie dotyczące konkurencyjności MSP. W szczególności zwrócona jest w nim uwaga na innowacyjność, która staje się podstawowym wyznacznikiem kształtowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Ponadto, w opracowaniu prezentowane są podstawowe założenia badawcze zawarte w projekcie realizowanym w latach 2013-2014 w województwie wielkopolskim nad MSP z branży wysokich technologii. Uzyskane wyniki stać się mogą źródłem istotnych wskazówek dla wszystkich MSP, które w obliczu turbulentnego otoczenia winny opierać swoją działalność innowacyjną o najnowocześniejsze czynniki wzrostu gospodarczego w postaci kapitału ludzkiego i społecznego. (fragment tekstu)

The article presents the basic matters connected with competitiveness of enterprises. Particularly, the author concentrates on the key factor as innovativeness shown in innovative behavior and activity. In the time of growing negative phenomena which are due to the internationalization and globalization processes, it is important to enhance the innovative potential by using not only human capital, but also social one. Moreover, in the article are presented basic assumptions made in the project concerning the role of immaterial resources in shaping the competitive advantage od SME from high-tech sector from Wielkopolska Region. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza zróżnicowania regionalnego aktywności inwestycyjnej sektora MSP, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej (2010), Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki ,Warszawa.
 2. Barney J., Ketchen D.J., Wright M. (2011), The Future of Resource-Based Theory: Revitalization or Decline?, "Journal of Management" nr 9.
 3. Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", No 17/1.
 4. Baruk J. (2010), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Adam Marszałek, Toruń.
 5. Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 6. Conner K. (1991), A historical comparison of resource-based theory and five schools of thought within industrial organization economics: do we have a new theory of the firm?, "Journal of Management", No. 17.
 7. GEM Polska (2013), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 8. Gruszecki T. (1996), Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedar, Warszawa.
 9. Hamel G., Prahald C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branża i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa.
 10. Hatch N.W., Dyer J. (2004), Human Capital and Learning as a Source of Sustainable Competitive Advantage, "Strategic Management Journal", No. 25.
 11. Innovation Union Scoreboard (2013), European Union.
 12. Janasz W. (2012), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy jako kategorie współczesnych organizacji, [w:] J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 13. Konkurencyjność sektora wysokiej techniki (2009), Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 14. Mahoney J.T., Pandian R. (1992), The resource-based view within the conversation of strategic management, "Strategic Management Journal", No. 13.
 15. Mizgajska H., Wściubiak Ł.(2008), Wpływ wybranych czynników na aktywność innowacyjną MSP sektora high-tech, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.), Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 16. Nauka i Technika w 2011 r. (2012), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 17. PARP (2013), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Warszawa.
 18. Petraf M. (1993), The cornerstone of competitive advantage: a resource-based view, "Strategic Management Journal" No. 13.
 19. Przedsiębiorstwa i przemysł. Arkusz informacyjny SBA 2013, Komisja Europejska http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2012/poland_pl.pdf, dostęp: 23 stycznia 2014.
 20. Ratajczak-Mrozek M. (2010), Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 21. Schumpeter J.A. (1995), Kapitalizm, Socjalizm, Demokracja, PWN, Warszawa.
 22. Szymański W. (2011), Niepewność i niestabilność gospodarcza, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 23. Śliwiński R. (2012), Kluczowe czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 24. Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.) (2013), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 25. Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 (2012), Price Waterhouse Coopers, Warszawa.
 26. Wojnicka E. (red.) (2006), Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, PARP, Warszawa.
 27. World Competitiveness Yearbook 2010 - International Institute for Management Development (IMD), https://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index. htm, dostęp: 23 stycznia 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu