BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Slivka Daniel
Tytuł
Od filozofickej hermeneutiky k biblickej hermeneutike
From the Philosophical Hermeneutic Towards Biblical Hermeneutic
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 2 (2), s. 35-45, bibliogr. 24 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Kościół katolicki, Filozofia, Religia
Roman Catholic Church, Philosophy, Religion
Uwagi
summ
Abstrakt
Author of the article considers the issue of the hermeneutic. History and developement of this scientific discipline has come a long way and it's still alive. The review shows the "path" of the hermeneutic from philosophical to biblical.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Pápežská Biblická Komisia: Interpretácia Biblie v Cirkvi, 1993, Spišská kapitula - Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 1995.
 2. Brugger, W.: Filozofický slovník. Praha : Naše vojsko, 1994.
 3. Coranič, J.: Sakrálne pamiatky Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v období baroka. In: Cnoty i wady. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Grckokatolícka teologická fakulta, 2008.
 4. Coreth, E., Ehlen, P., Haeffner, G., Ricken, F.: Filosofie 20. století. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2006.
 5. Dancák, P.: Komunikácia ako výchova k radikálnej otvorenosti. In : Orbis communicationis socialis 2002, GBF PU Prešov 2002, s. 21 - 29.
 6. Dancák, P.: Gaudium et spes - základ pokoncilovej obnovy. In : Disputationes quodlibetales 2002, GBF PU Prešov 2002, s. 25 - 27.
 7. Dancák, P.: Charakter numinózneho v kresťanstve. In: DRONDZEK, J. (Ed). M. ELIADE 100 rokov od narodenia : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Košice. Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007. s. 208 - 218, ISBN 978-80-8084-220-8.
 8. Dilthey, W.: Le origini della ermeneutica. 1900. In: Ermeneutica e religione. Bologna : Patron, 1970.
 9. Gadamer, H. G.: Wahrheit und Methode. Tubingen, 1960, 1972.
 10. Gibellini, R.: Teológia XX. storočia. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999.
 11. Grondin, J.: Úvod do hermeneutiky. Praha : Oikúmené, 1997.
 12. Heriban, J.: Príručný lexikón biblických vied. PSÚSCM : Rím, 1992.
 13. Kaľata, D.: Hermeneutika. Bratislava : Dobrá kniha, 2003.
 14. Kardis, M.: Apokryfná literatúra Starého zákona. In: Štúdie z biblistiky a systematickej teológie. Prešov : Pro Communio, 2006.
 15. Leščinský, J.: Konflikt interpretácií - Existencionalizmus a biblická interpretácia. In: Církev v české a slovenské historií. Olomouc : Společnost pro dialog Církve a Státu, 2004.
 16. Leščinský, J.: Súkromné prednášky z biblickej exegézy. 1999.
 17. Oeming, M.: Úvod do biblické hermeneutiky. Praha : Vyšehrad, 2001.
 18. Petro, M.: Kríza súčasného manželstva a cesty jej prekonania. Námestovo : Štúdio F, 2004.
 19. Ricouer, P.: Úkol hermeneutiky. Praha : Filozofický ústav AV ČR, 2004, s. 8.
 20. Schleiermacher, F.: Lo studio della teologia. Breve presentazione, 1811. Queriniana, Brescia 1978, § 133.
 21. Schleiermacher, F.: Hermeneutik. Preklad: KIMMERLE, H., WINTER, C.: Heidelberg, 1959. franc. prekl., Hermeneutique, Labor et Fide, Geneve, 1987.
 22. Stolárik, S.: Stručne o dejinách filozofie. Košice : Kňazský seminár sv. K. Boromejského, 1998.
 23. Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha : Zvon, 1995.
 24. Trstenský, F.: Úvod do knihy žalmov. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu