BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lachytová Lenka
Tytuł
Kvalita života staršieho človeka
The Quality of the Eldest's Lif
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 2 (2), s. 73-83, bibliogr. 26 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Standard życia, Jakość życia, Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi
Standard of living, Quality of life, Ageing of the population, Elderly people
Uwagi
summ
Abstrakt
The artcile attempts to present the issue of the life's quality of older people. Author concerns material, economical, social and phisical circumstances of older people and tries to find general factors that characterise the life standards of regarded group. Unfortunately, the overtone of the review is rather sad and shows how miserable and grey is the existence of old people.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balogová, B.: Seniori. Prešov : Akcent Print, 2005, 158 s. ISBN 80 - 969274 - 9 - 3.
 2. Bužgová, R.: Respektování autonomie při dlouhodobé péči o seniory. In: Kontakt, 2007, č. 1, s. 65-69.DRAGONOVÁ, H.: Sociálna starostlivosť. Bratislava : Osveta, 2006, 196 s. ISBN 978 - 80 - 8063 - 240 - 3.
 3. Dancák, P.: Koncept slobody vo vybraných encyklikách Jána Pavla II. In : Theologos, 2005, roč. 7, č. 2, s. 5-23. ISSN 1335-5570
 4. Dancák, P.: Filozoficko-teologická reflexia lásky ako zdroja životnej orientácie v kontexte encykliky Deus caritas est. In : Theologos, 2006, roč. 8, č. 1, s. 76-87. ISSN 1335-5570
 5. Dancák, P.: dancák, M.: O fundamentálnych elementoch sociálnej komunikácie. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava : SAPIENTIA 2006, s. 41- 44. ISSN 1336-9326
 6. Gáborová, Ľ, gáborová, Z.: Človek v sociálnom kontexte. Prešov: Lana, 2005. 173 s. ISBN 80 - 969053 - 8 - 4.
 7. Halečka, T.: Kvalita života a jej ekologicko - enviromentálny rozmer. In : Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2. - 3. 2001 v Prešove. Ed.: A. Tokárová. Prešov : FFP U, 2002.
 8. Jarošová, D.: Péče o seniory. Ostrava : Zdravotne sociální fakulta, 2006. 110 s. ISBN 80 - 7368 - 110 - 2.
 9. Košč, M.: Základy psychológie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 111 s. ISBN 80 - 08 - 03201 - 4.
 10. Kováč, D.: Kvalita života - naliehavá výzva pre vedu nového storočia. In : Československá psychológia. roč. XLV, č. 1, 2003, s. 34 - 43 . ISSN 0009 - 062 X.
 11. Koval, Š.: Týranie starých ľudí. Košice: Pont, 2001. 148 s. ISBN 80 - 967611 - 2 - 9.
 12. Krúpa, S.: Kvalitné sociálne služby. Košice : Vienala, 2000, ISBN 80 - 88922 - 17 - 8.
 13. Litomerický, Š.: Geriatri pre sestry. Martin : Osveta, 274 s. ISBN 80 - 217 - 0499 - 3.
 14. Kiczko, L.: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SNP, 1997, 303 s. ISBN 80 - 08 - 01040 - 1.
 15. Křivohlavý, J.: Psychológie zdraví. Praha : Portál, 179 s. ISBN 80 - 7178 - 551 - 2.
 16. Matis, J.: Spôsob života a životný štýl. Liptovský Mikuláš : Lesnícka informačná agentúra, 46 s. ISBN 80 - 968719 - 8 - 6.
 17. Piršel, D.: Indikátory kvality života. In : Família. č. 1, s. 10, 2008.
 18. Roslawski, A.: Jak zústat fit ve stáří. Praha : Computer Press, a. s., 2005, 71 s. ISBN 80 - 251 - 0774 - 4.
 19. Strieženec, Š.: Úvod do sociálnej práce. trnava : AD, 1999, 215 s. ISBN 80 - 967589 - 6 - 9.
 20. Strieženec, Š.: Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava: Triptsoft, 2006. 296 s. ISBN 80 - 969390 - 4 - 1.
 21. Simová, E.: Kvalita života seniorov. http://www.pulib.sk//.
 22. Tokárová, A.: Sociálna práca. Prešov : Akcent Print, 2002, 573 s. ISBN 80 - 968367 - 5 - 7.
 23. Tomeš, I.: Sociálni politika. Praha : Socio klub, 2001. 262 s. ISBN 80 - 86484 - 00 - 9.
 24. Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha : Portál, 200. 522 s. ISBN 80 - 7178 - 308 - 0.
 25. Žiaková, E.: Psychosociálne aspekty sociálnej práce. Prešov : Akcent print, 232 s. ISBN 80 - 969274 - 2 - 6.
 26. Žilová, A. , novotná, A.:Výskumné reflexie uspokojovania potrieb starších osôb v Slovenskej republike. In Kredátus, J. , Balogová, B. (ed.). 2006. Psychosociálne a zdravotné aspekty nekvality života : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej 13.9.2005 v Prešove. Prešov: FF PU, s.83 - 87. ISBN 80-8068-453-7 .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu