BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurowska Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Tytuł
Idea sprawozdawczości narracyjnej
The Concept of Narrative Reporting
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 91, cz.2, s. 241-257, tab., bibliogr. 26 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Sprawozdawczość finansowa
Financial statements, Accounting, Financial accounting, Financial reporting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty oraz dylematów związanych z koncepcją sprawozdawczości narracyjnej. Tak sformułowany cel wymaga przyjęcia adekwatnej metody badawczej, jaką w tym przypadku jest krytyczna analiza opisowa. Punktem wyjścia podjętych rozważań jest przybliżenie istoty rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Dalej uwagę skupiono na czynnikach determinujących ich współczesny kształt. Kolejna część opracowania została poświęcona istocie koncepcji sprawozdawczości narracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej zaawansowanej formy, jaką jest zintegrowana sprawozdawczość przedsiębiorstw. W ostatniej części artykułu uwypuklono zalety i krytykę omawianej koncepcji oraz przedstawiono wynikające z tej analizy wnioski. (fragment tekstu)

The process of improving financial reporting plays an extremely vital role in today's fast changing reality. The aim of the present article is to explore the essence and dilemmas associated with the concept of narrative reporting. Adopting such perspective requires selecting adequate research method, which, in this case, is the critical descriptive analysis. The fundament for present considerations will be the study of the essence of accounting and corporate financial reporting. Further analysis will focus on the factors determining the contemporary shape of these two concepts. The consecutive part of the article is devoted to the notion of narrative reporting, with particular attention given to its most advanced form, that is integrated reporting. The final part of the text highlights the strengths as well as critical voices regarding narrative reporting and shows the conclusions that can be drawn from the application of such analytic approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Artienwicz N., Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu, Zesz. Teoret. Rach. 2013/71 (127).
 2. Eccles R.G., Armbrester K., Integrated Reporting in the Cloud: Two Disruptive Ideas Combined, IESE Insight, First Quarter 2011/8.
 3. Gmytrasiewicz M., Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007.
 4. Gmytrasiewicz M., Wybrane problemy teoretyczne współczesnej rachunkowości, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
 5. Jajuga K., Enterprise Risk - Systematization and Implementation Issues, Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 2007/455.
 6. Kamela-Sowińska A., Dokąd zmierza rachunkowość?, Forum rachunkowości, maj-czerwiec 2007/3.
 7. Kamela-Sowińska A., Rachunkowość na zakręcie, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007.
 8. Kamela-Sowińska A., Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2009.
 9. Karmańska A., Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości - garść ustaleń i refleksji, Zesz. Teoret. Rach. 2013/71 (127).
 10. Karmańska A., Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw - tło dla zmian, Rachunkowość 2013/6.
 11. Kawa M., Autodynamizm rachunkowości, Zesz. Teoret. Rady Nauk. 1994/28.
 12. Kobiela-Pionnier K., Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku, Zesz. Teoret. Rach. 2012/66 (122).
 13. Krasodomska J., Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, Zesz. Teoret. Rach. 2012/66 (122).
 14. Kwiecień M., Ład korporacyjny a sprawozdawczość finansowa, [w:] Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo. Prace i Materiały Wydz. Zarządz. UG, Wyd. UG, Sopot 2009.
 15. Masztalerz M., Użyteczność sprawozdań finansowych w świetle finansów klasycznych i behawioralnych, Zesz. Teoret. Rach. 2010/57 (113).
 16. Mueller G., The Evolving (New) Model of Business Reporting, [in:] Börsig/Coenenberg: Controlling und Rechnungswesen im internationalen Wettbewerb, Stuttgart 1998.
 17. Mytlewski A., Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wyd. UG, Gdańsk 2007.
 18. Orłowska R., Żołądkiewicz K. (red), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012.
 19. Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wyd. Uniw. Ekon. w Poznaniu, Poznań 2013.
 20. Shermer M., Rynkowy umysł, Wyd. CIS, Warszawa 2009.
 21. Sedláček T., Orrel D., Zmierzch homo oeconomicus, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2012.
 22. Surdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 1999.
 23. Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, studium metodologiczne, Fund. Rozw. Rach. w Polsce, Warszawa 1996.
 24. Świderska G.K., Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2009.
 25. Szewc M., Czy inwestorzy doceniają sprawozdanie finansowe [w:] Rachunkowość 2009/9.
 26. Urbanek P., Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu