BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ocena i Klasyfikowanie Przedsiębiorstw w Ujęciu Statystyczno-Dynamicznym Stopnia Zagrożenia Finansowego
The Assessment and Classification of Enterprises in Static and Dynamic Dimensions of Corporate Insolvency Threats
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 3, s. 39-55, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Benchmarking, Kondycja przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Upadłość przedsiębiorstwa
Benchmarking, Enterprises condition, Restructuring of enterprises, Enterprise bankruptcy
Uwagi
streszcz. summ
Abstrakt
Możliwa dysfunkcjonalność gospodarki w obliczu silnych i turbulentnych jej zmian, powoduje wzrost zagrożenia wystąpienia kryzysu w przedsiębiorstwach, a konsekwencją może być ich zagrożenie finansowe kontynuacji działalności i upadłość. Uzmysławia to potrzebę określonego reagowania na negatywne zjawiska w gospodarce, a tym samym skłania do tworzenia narzędzi stałej analizy kondycji przedsiębiorstw. Wynikiem uzyskanych ocen jest możliwe podejmowanie działań wspierających procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw. Celem podjętych badań jest analiza i ocena - z wykorzystaniem opracowanej metody - stopnia zagrożenia finansowego kontynuacji działalności i upadłości przedsiębiorstw. Weryfikowana jest hipoteza, iż estymowana miara stopnia zagrożenia jest podstawą ilościowej jego oceny w ujęciu statycznym i dynamicznym oraz umożliwia porównywanie, porządkowanie i klasyfikowanie przedsiębiorstw (obiektów) w ramach różnych ich grup (zbiorów) względem wzorca branżowego. (abstrakt oryginalny)

A probable dysfunction of economy in the face of strong and turbulent changes causes an increase in risk of a crisis emerging in an enterprise. That threat may result in endangering the financial standing and continuity of operations in the company, which eventually causes insolvency. That menace demonstrates the need to act in a specific way to negative occurrences in the economy. It also creates a demand for creation of tools, helpful in constant analysis of companies financial standing. The results of undertaken actions are assessments which enable to launch activities underpinning processes of restructuring of enterprises. The main aim of started examinations are analysis and assessment - with the use of elaborated method - of risk of financial standing of the company and its insolvency. The author is verifying the hypothesis that estimated measure of corporate insolvency threats is a base for its quantitative assessment in static and dynamic approach and that it enables to compare, order and classify enterprises (objects) to different groups (sets) against the benchmark standard. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 2. Fijorek K., Przedział ufności profile likelihood dla prawdopodobieństwa sukcesu w modelu regresji logistycznej Firtha, "Przegląd Statystyczny" 2012, nr 59.
 3. Fijorek K., Grotowski M., Bankruptcy Prediction: Some Results from a Large Sample of Polish Companies, "International Business Research" 2012, nr 5.
 4. Kaczmarek J., Counteracting the Crisis in the Economies of New EU Member States in the Context of the Development of Integration Processes, [in:] The Community Integration Process Between Eastern and Southern Europe, M. Lanfranchi, Edizioni Dr. Antonino Sfaneni (eds.), Messina 2010.
 5. Kaczmarek J., Estimation of the Logistic Regression Model for Company Bankruptcy, "Contemporary Management Quarterly - Współczesne Zarządzanie" 2012, nr 1.
 6. Kaczmarek J., Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność, Difin, Warszawa 2012.
 7. Kaczmarek J., The Identification and Measurement of Financial Threat Vs. The Cases of Insolvency in the Period of Poland's Economic Transformation, "The Business & Management Review" 2012, Vol. 2.
 8. Kaczmarek J., The Role of Structural Policies in Counteracting the Crisis, [in:] Moving from the Crisis to Sustainability. Emerging Issues in the International Context, G. Calabro, A. D'Amico, M. Lanfranchi, G. Moschella, L. Pulejo, R. Salomone, Edizioni Franco Angeli (eds.), Milano 2011.
 9. Kaczmarek T.T., Ryzyko kryzysu a ciągłość działania, Difin, Warszawa 2009.
 10. Koncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw dla potrzeb Instrumentu Szybkiego Reagowania. Założenia rozwiązania "System Wczesnego Ostrzegania" - Metody i narzędzia monitorowania gospodarki w komponencie mikroekonomicznym, J. Kaczmarek, autorzy: K. Fijorek, J. Kaczmarek, K. Kolegowicz, P. Krzemiński (red.), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011 (maszynopis powielony).
 11. Krzakiewicz K., Kryzys w cyklu rozwoju organizacji, [w:] Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, K. Krzakiewicz (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
 12. Lam J., Ten Predictions for Risk Management, "The RMA Journal" 2003, nr 5.
 13. Lichtarski J., O istocie, przejawach i przezwyciężaniu kryzysu w przedsiębiorstwie, [w:] Przedsiębiorstwo w warunkach zagrożenia kryzysem, J. Lichtarski (red.), SWSPiZ, Łodź 2005.
 14. Mączyńska E., Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością, [w:] Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, D. Appenzeller (red.), Zeszyty Naukowe nr 49, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
 15. Mączyńska E., Upadłość przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, S. Morawska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 16. Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2006, nr 2.
 17. Nogalski B., Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa 2004.
 18. Oldcorn R., Management: A fresh Approach, Palgrave MacMillan Publishers, London 1996.
 19. Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny, J. Kaczmarek (red.), autorzy: K. Fijorek, K. Kolegowicz, P. Krzemiński, MSAP UEK, Kraków 2011 (maszynopis powielony).
 20. Schumpeter J.A., Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 21. Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 22. Smart C.F., Thompson W.A., Vertinsky I., Diagnosing Corporate Effectiveness and Susceptibility to Crisis, "Journal of Business Administration" 1978, No. 9.
 23. Zavgren C., The Prediction of Corporate Failure: The State of the Art, "Journal of Accounting Literature" 1983, No. 2.
 24. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu