BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lakis Juozas (Politechnika Białostocka), Vijeikis Juozas (Uniwersytet Michała Römera, Litwa)
Tytuł
Problemy nauczania przedsiębiorczości w systemie edukacji na Litwie
Training the Skills of Up-and-Doing in Educational System of Lithuania
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 69-83, bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Nauczanie, System edukacji
Entrepreneurship, Teaching, Educational system
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
Litewski system oświaty i szkolnictwa wyższego dopiero teraz zmierza się z jednym z najistotniejszych stawianych obecnie wyzwań - z potrzebą stworzenia kompleksowego programu nauczania młodzieży przedsiębiorczości i konsekwentnego wprowadzenia go w życie. Dziś w nauczaniu przedsiębiorczości brak jest ustalonych sekwencji i płynności w przejściu z jednego etapu edukacji na kolejny, jest ono również oderwane od praktyki. Jak wiadomo, placówki edukacyjne mają ograniczone możliwości kształtowania zdolności przedsiębiorczych młodzieży. Warto jednak zaznaczyć, że ich dorobek w zakresie przekazania praktycznych umiejętności jest minimalny. Proces edukacyjny jest tradycyjnie zdominowany mówieniem (przekazaniem wiedzy), bezpośredniej styczności z praktyką (czyli kształtowania umiejętności) jest niewiele. Dodajmy również, że młodzi ludzie mają możliwość systematycznie nauczać się zarządzania w biznesie dopiero na późniejszych etapach kształcenia po ukończeniu szkoły średniej. Poza tym są oni przygotowywani do pracy w już istniejących firmach (jako jeszcze jeden "trybik" funkcjonującego mechanizmu), a nie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

The article deals with the problem of teaching and exercising students business up-and-doing at all levels of the educational system of Lithuania. The educational system of Lithuania is preferebly based on teaching theoretical knowledge. Also practical knowledge and skills are assumed as very important, yet teaching them is still underdeveloped. The teachers are not professionally prepared for accomlishing this requirement, futhermore they need more class time to realise this goal. The students of pedagogical profile were investigated to evaluate their competence in the area of business and enterprise. The conclusions indicate that the gaps between theoretical knowledge and practical skills in the system of preparing future teachers are still evident. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo plėtotės centras (2003), Bendrosios programos ir išsiugdymo standartai: priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas, Spausdino UAB, Vilnius.
 2. Vidurinis ugdymas Socialinis ugdymas Ekonomika ir verslumas (2011) Bendrosios ugdymo programos. Vidurinis ugdymas. Socialinis ugdymas. Ekonomika ir verslumas [online], http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/vidurinis_ugdymas_socialinis_ ugdymas_ekonomika_ir_verslumas_bendrosios_nuostatos.aspx, dostęp 19 grudnia 2011.
 3. Dakaro veiksmų planas "Švietimas visiems". Lietuvos "Švietimo visiems" veiksmų planas 2003-2015 metams, Nacionalinis švietimo forumas [online], http://www.forumas.smm.lt/dok-sv_gaires.html [2008 08 19].
 4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (2004), Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo strategija [online], http://www.suaugusiujusvietimas.lt/modules/ document_manager/documents/3/Ekonominio_rastingumo_ir_verslumo_ugdymo_strategija.doc, dostęp 1 sierpnia 2006.
 5. Europos bendrijų komisijos Komunikatas Tarybai, Europos parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui įgyvendinant Bendrijos Lisabonos programą: Verslumu pagrįsto mąstymo puoselėjimas ugdant ir mokant (2006). Briuselis. - http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_ id=50210 [2006 12 12].
 6. Europos Sąjungos Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui veiksmų planas "Verslumas 2020" Verslumo dvasios atkūrimas Europoje (2012). Briuselis, 2013 01 09 COM 795 final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:LT:PDF
 7. Klaipėdos apskrities darbdavių asociacija (2012), Jaunimo darbo rinkos situacija šiandien, [online], http://www.slideshare.net/VerslasVakaraiLT/jaunimo-darbo-rinkos-situacija-iandien-2012-02-08, dostęp: 20 lutego 2012.
 8. Apklausos.LT (2007), Lietuvos pramonininkų konfederacijos narių (verslo savininkų) tyrimas verslumo mokymo poreikiui išaiškinti, UAB "Abrė", Vilnius [online] http:// www.i-manager.lt/upload/200705/Apklausos.LT-LPK-tyrimas-verslininku-ataskaita-200701.pdf, dostęp 28 lutego 2008.
 9. Lietuvos Respublikos Seimas (2011), Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo Įstatymas, "Valstybes Žinios", nr 38-1804 [online] http://www3.lrs.lt/pls/inter3/ dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105&p_query=&p_tr2=, dostęp 20 lutego 2012.
 10. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui VEIKSMŲ PLANAS "VERSLUMAS 2020" - Verslumo dvasios atkūrimas Europoje.COM(2012) 795 final.
 11. Navasaitienė S., Stankevičienė D., Markevičius P. (2008), Ekonominio raštingumo pamokų ir kišenpinigių įtaka mokinių verslumo kompetencijos plėtotei, "Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai", nr 2 (13) [online], http://baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/122.pdf, dostęp 21 października 2011.
 12. Okunis J. (2007), Studentų lūkesčių raida: karjera, lyderystė, verslumas, [w:] S. Damošiūnas, A. Dagys (red.) Lietuvos aukštųjų mokyklų ir verslo bendradarbiavimas - verslaus jaunimo ugdymui. Studija, Lietuvos studentų sąjunga, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija, Vilnius [online], http://www.lss.lt/ doc/Verslumo%20studija.pdf, dostęp 28 lutego 2008.
 13. Zaleskienė I., Žadeikaitė L.(2008), Mokytojų požiūris į verslumo ugdymo prielaidas. Pedagogika: mokslo darbai, t.89, s. 99-105.
 14. Žibėnienė G., (2012). Verslumą ugdančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimas: aktualūs aspektai ir tendencijos Europoje, Socialinis darbas. Mykolo Romerio universitetas, nr 11 (2).
 15. Župerka A.(2010), Moksleivių verslumo ugdymo tobulinimo kryptys Lietuvoje, Verslas, vadyba, studija, t.8, ss. 299-311.
 16. Valionienė E. (2012), "Valstiečių laikraštis", 6 czerwca.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu