BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deszczka Małgorzata (Warsaw University of Technology, Poland)
Tytuł
Credit Guarantee Funds in Small and Medium Enterprises
Fundusze poręczeń kredytowych a sektor MSP
Źródło
Economic and Regional Studies, 2014, vol. 7, nr 1, s. 75-86, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze poręczeń kredytowych, Instytucje otoczenia biznesu, Rozwój przedsiębiorczości, Finansowanie small businessu, Źródła finansowania, Analiza danych statystycznych, Przegląd literatury
Small business, Credit guarantee funds, Business environment institutions, Entrepreneurship development, Small business financing, Source of financing, Statistical data analysis, Literature review
Uwagi
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach., summ., streszcz.
Abstrakt
Fundusze poręczeń kredytowych, tworzące obok innych podmiotów instytucje otoczenia biznesu, kierują swoją ofertę do sektora MSP, celem wspierania rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Sektor MSP, z uwagi na specyficzne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, charakteryzuje utrudniony, bądź bardzo ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie problemu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania takich jak bankowe kredyty i pożyczki przez sektor MSP oraz przedstawienie roli funduszy poręczeń kredytowych w tym zagadnieniu. Teza artykułu została sformułowana następująco: działalność funduszy poręczeniowych przyczynia się w coraz większym stopniu do zaspokajania potrzeb pożyczkowych sektora MSP, co może sprzyjać podnoszeniu ich konkurencyjności oraz dalszemu rozwojowi. W artykule dokonano analizy literatury, opierając się na publikacjach poświęconych tematyce funkcjonowania sektora MSP oraz analizy danych opierając się na danych statystycznych, publikowanych w rocznych raportach. (abstrakt oryginalny)

Credit guarantee funds which, along with other subjects, constitute business environment institutions, target their offer at SME sector in order to support the development of local enterprises. SME sector has peculiar internal and external conditions that hinder or limit the access to the external financing. The aim of this article is to picture the issue of access to the external financing such as bank credits and loans by the SME sector and to present the role of credit guarantee funds in this scope. The thesis statement of this article is as follows: the activity of guarantee funds contributes to the increasing fulfillment of the SME sector loan demand which might increase its competitiveness and lead to its further development. The article includes an analysis of the subject literature and is based on the publications concerning functioning of SME sector and an analysis of the data on the basis of the statistic data publicized in annual reports.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H. G. [2010], Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 2. Arent A. [2010], Wpływ motywacji do podjęcia działalności gospodarczej na rozwój mikroprzedsiębiorstwa. W: A. Arent [red.], Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 57-61.
 3. Bartkowiak B. [2009], Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. CeDeWu, Warszawa.
 4. Bąkiewicz A. [2011], Małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się. W: R. Piasecki [red.], Ekonomia rozwoju. PWE, Warszawa.
 5. Dehnel G. [2010], Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 6. Duliniec A. [2011], Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. PWE, Warszawa.
 7. Drucker P.H. [2005], Praktyka zarządzania. MT Biznes, Warszawa.
 8. Grzywacz J. [2012], Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. Jaworski J. [2012], Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby-źródła-wykorzystanie. CeDeWu, Warszawa.
 10. Kiziukiewicz Т., Sawicki K. [2012], Rachunkowość małych przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 11. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2011.
 12. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 30.06.2007.
 13. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2004.
 14. Krawiec M. [2012], Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Mikołajczyk B. [2007], Infrastruktura finansowa MSP w krajach UE. Difin, Warszawa.
 16. PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Warszawa 2012.
 17. Skowronek - Mielczarek A. [2005], Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. C.H. Beck, Warszawa.
 18. Staszel A. [2009], Instytucje i programy wsparcia finansowego małych przedsiębiorstw. W: H. Zadora [red.], Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. C.H. Beck, Warszawa.
 19. Strona internetowa KSPF: www.ksfp.org.pl
 20. Ślązak E. [2010], Uwarunkowania wzrostu awersji banków wobec ryzyka kredytowego na przykładzie sektora bankowego w Polsce. W: B. Filipiak, D. Dylewski [red.], Ryzyko w finansach i bankowości. Studia Finansów i Bankowości. Difin, Warszawa.
 21. Tomczyk P. [2012], Klient jako źródło wartości przedsiębiorstwa. W: T. Pakulska [red.], Przedsiębiorstwo a otoczenie; oddziaływanie, skutki. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 22. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 24. Zadora H. [2009], Finansowe warunki bytu i działania małego przedsiębiorstwa. W: H. Zadora [red.], Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. C.H. Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu