BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobylińska Urszula (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Perspektywy rozwoju administracji społecznie odpowiedzialnej w Polsce
Prospects for the Development of Socially Responsible Public Administration in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 85-95, bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Administracja publiczna
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Public administration
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule dokonano analizy koncepcji społecznej odpowiedzialności i jej uwarunkowań wdrażania w administracji publicznej. W szczególności uwagę zwrócono na przesłanki rozwoju tej koncepcji w organizacjach publicznych, zasady ich wdrażania oraz perspektywy rozwoju w krajowej administracji. (fragment tekstu)

In the twenty-first century, the public sector does not remain indifferent to the issues of corporate social responsibility. However, the degree of involvement of public authorities in the intensity of action to promote CSR in each country is different and depends on such factors as social and economic conditions of the country, the level of activity of enterprises in the field of CSR, pressure from various groups on import and issues linked with CSR at present, as well as other factors significantly affecting the specificity of the country [Institutional Analysis... 2011]. The idea of CSR in public administration is connected with the concept of New Public Management, where the public sector is subjected to the rules of the market, particularly in the responsibility for the efficient and effective delivery of public services. Although the concept of CSR in Poland is characterized by a slower rate than in Western Europe, a growing awareness of the need for the implementation of the CSR concept, and its use in a larger number of entities including public institutions, can be seen from year to year. Actions in this sector can and should support the implementation of CSR in business organizations, especially in the form of joint projects in the area of social responsibility. This article analyzes the concept of social responsibility and its modalities of implementation in public administration. In particular, attention was paid to the conditions of development, the rules for implementation and prospects of the concept in the public sector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik M., Nowicki E. (2012), Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Analiza instytucjonalna modeli promocji CSR w wybranych krajach (2011), analiza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki przez CSRinfo, dokument elektroniczny dostępny na www.mg.gov.pl/.../Analiza_instytucjonalna_modeli_promocji_CSR.pdf (02.02.2014).
 3. Błahuciak A., Społeczna odpowiedzialność w organizacjach samorządowych, materiały z konferencji Dobre praktyki doskonalenia organizacji zarządzania - społeczna odpowiedzialność organizacji, dokument elektroniczny dostępny na http://www. pcbc.gov.pl/doc/konferencja_2013.pdf (10.02.2014).
 4. Broniewska M.J. (2012), Społeczna odpowiedzialność w administracji publicznej, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 265.
 5. Broniewska M.J. (2013), Społeczna odpowiedzialność i zaufanie podstawą strategicznej współpracy międzysektorowej, "Management and Business Administration Central Europe" vol. 21, No 1 (120).
 6. CSR w Europie, artykuł dostępny na stronie http://www.csr.szczecin.pl/baza-wiedzy/ csr-w-europie (10.02.2014)
 7. CSR w nowej perspektywie, dokument elektroniczny dostępny na www.mg.gov.pl/files/upload/10901/CSR%20w%20NPF_RPO.pdf (15.02.2014)
 8. Green Paper. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility (2001), Commission of the European Communities.
 9. ISO 26000: nareszcie precyzyjna definicja CSR, artykuł dostępny na http://www. csrinfo.org/pl/component/content/article/2590-iso-26000-nareszcie-precyzyjna-definicja-csr (01.02.2014)
 10. ISO 26000, materiał dostępny na http://www.pkn.pl/iso-26000 (15.02.2014)
 11. Kakabadse N., Rozuel C., Lee Davis L. (2005), Corporate Social Responsibility and stakeholder approach: a conceptual review, "International Journal Business Governance and Ethics", Vol.1, No. 4.
 12. Kłusa R. (2010), Społeczna odpowiedzialność organizacji niekomercyjnych, "Ekonomia Menedżerska", nr 7.
 13. Kobylińska U. (2013), Socially responsible administration, [w:] A. Lulewicz-Sas (ed.), Corporate social (ir)responsibility, Wyd. PB, Białystok.
 14. Lustyk D. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w kreowaniu wizerunku miasta, [w:] Grzegorczyk A., Kochaniec A. (red.), Kreowanie wizerunku miasta, Wyd. WSP, Warszawa.
 15. Odnowiona Strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (2011), Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu regionów, Bruksela.
 16. Praktyki społecznej odpowiedzialności w urzędach wojewódzkich (2011), Analiza przygotowana dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez CSRinfo, Warszawa.
 17. Rekomendacje w zakresie wdrażania założeń koncepcji społecznie odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce (2009), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 18. Społecznie odpowiedzialna administracja. Sektor publiczny, (2009), Deloitte Polska.
 19. Tula M.V., Social responsibility as a value of the public administration in the context of sustainable development, dokument elektroniczny dostępny na http://doctorat.snspa.ro (01.02.2014)
 20. Ward H. (2004), Public sector roles in strengthening corporate social responsibility: taking stock, The World Bank.
 21. Wodecka-Hyjek A. (2008), Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu - w drodze ku doskonałości, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 22. Wodecka-Hyjek A. (2012), Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 265.
 23. Zapłata S., Kazimierczak M. (2011), Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu