BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biczkowski Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Przestrzenna alokacja wsparcia finansowego z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich
The Spatial Allocation of Financial Support from the Instruments of the Common Agricultural Policy and Its Impact on Socio-Economic Development of Rural Areas
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 13, s. 93-114, rys,. bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Wspólna Polityka Rolna, Instrumenty wspierające rozwój regionalny, Wspieranie rolnictwa, Fundusze unijne, Wsparcie finansowe, Obszary wiejskie, Rozwój społeczno-gospodarczy
Rural development, Common Agricultural Policy (CAP), Instruments supporting regional development, Agriculture support, EU funds, Financial support, Rural areas, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba oceny oddziaływania instrumentów wdrażanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Analizę przeprowadzono w ujęciu regionalnym w oparciu o wszystkie dotychczas wdrażane działania skierowane bezpośrednio na obszary wiejskie, które podzielono według obszarów (moduły) oddziaływania. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article was to evaluate the impact of the implemented financial instruments under the Common Agricultural Policy on the socio-economic development of rural areas. The analysis was conducted on a regional basis based on all previously implemented actions directed to rural areas, which were divided by areas (modules) impact. Summarizing the results of the analysis of the impact of EU funds on changing socio-economic situation of rural areas it can be said that their role is relatively higher in regions with lower economic power, while often a significant position of agriculture in the economic structure of the region (Podlaskie, Lubelskie). The second group of provinces, which draws most of the benefits of the CAP instruments are regions with greater economic power, which, however, the agricultural sector continues to play a leading role (Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie). The lowest impact on changes in macroeconomic indicators in EU funds are economically strong provinces, which have both a diversified structure of the regional economy (Mazowieckie, Śląskie). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biczkowski M., 2008, Absorpcja funduszy unijnych szansą rozwoju obszarów wiejskich [w:] Ilnicki D., Janc K. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych - Europa bez granic - nowe wyzwania, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 277-286.
 2. Biczkowski M., 2009, Wpływ środków unijnych na przeobrażenia i rozwój obszarów wiejskich [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 4, Warszawa-Poznań-Olsztyn, s. 25-31.
 3. Biczkowski M., 2010, Wybrane aspekty oceny wdrażania SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich" w województwie kujawsko-pomorskim [w:] Rudnicki R. (red.), Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, nr 7, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 113-125.
 4. Ewaluacja ex-post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, 2009, IERiGŻ, IRWiR PAN, IUNiG, Warszawa.
 5. Ginter A., 2005, Wykorzystanie programu SAPARD w powiecie siedleckim, Akademia Podlaska, Siedlce, s. 275-285.
 6. Kowalski S., 2008, Wykorzystanie środków pomocowych UE do modernizacji gospodarstw rolnych, Inżynieria Rolnicza, nr 5 (103), Warszawa, s. 15-20.
 7. Raport Instytutu Badań Strukturalnych, 2011, Ocena wpływu realizacji PROW 2007- 2013 na gospodarkę Polski, Warszawa.
 8. Rosner A., 1999, Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia rozwoju gospodarczego [w:] Rosner A. (red.), Typologia wiejskich obszarów problemowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN, Warszawa.
 9. Rowiński J., 2007, Wpływ funduszy UE na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w pierwszych latach członkostwa, IERiGŻ, Warszawa.
 10. Wigier M., 2005, Ocena realizacji Programu SAPARD w Polsce. Opinie i ekspertyzy. Senat RP, Warszawa.
 11. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich, 2012, raport końcowy, FundEko, Warszawa.
 12. Zawalińska K., 2008, Fundusze unijne: skuteczność i efektywność wspierania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce [w:] Drygas M., Rosner A. (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa, s. 59-91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu