BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Ireneusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wpływ ambicji zawodowych młodzieży gimnazjalnej na zmiany struktury szkolnictwa zawodowego na podstawie danych z województwa opolskiego
The Impact of Career Aspirations of Lower Secondary School Students on Changes in the Structure of Vocational Education, Based on Data from Opolskie Voivodeship
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 197, s. 160-172, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy: wybrane problemy
Słowa kluczowe
Młodzież, Szkolnictwo średnie, Edukacja
Youth, Secondary education, Education
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
Początek XXI w. charakteryzuje się spadkiem liczby ludności zarówno na Opolszczyźnie, jak i w całej Polsce. Problemy związane z procesami demograficznymi okazały się jednymi z najpilniejszych, z którymi muszą się zmierzyć rządzący. Warunkują one wiele dziedzin życia - począwszy od edukacji, rynku pracy aż po systemy emerytalne. Tematem niniejszego artykułu jest kształcenie zawodowe, którego realizacja w wielu przypadkach została zdeterminowana przez spadek liczby uczniów. Organizowanie kształcenia zawodowego, zgodnego z zapotrzebowaniem pracodawców, charakteryzującego się efektywnością w postaci przygotowania dobrze wykwalifikowanej, gotowej do podjęcia zatrudnienia grupy absolwentów, jest tematem wielu publikacji. Niestety stan kształcenia nie jest dobrze oceniany przez fachowców. Wśród przedsiębiorców-potencjalnych pracodawców panuje przekonanie o zbyt małym nacisku na kształcenie praktyczne, w tym na pielęgnowanie tzw. kultury pracy, którą uczeń może nabyć głównie przez czynny udział w procesach produkcyjnych, usługowych lub innych charakteryzujących daną branżę zawodową, do której są przygotowywani młodzi ludzie. (fragment tekstu)

The change of career aspirations among students who have just started secondary education is a determinant of changes in the network of secondary schools. That is mostly apparent when we analyse the intake of students during the successive school years. While basic vocational schools are less and less common in school complexes, technical schools gain more popularity among the young. Many questions that arise with respect to the future of the Polish labour market reflect the most important concern: will the market provide any qualified craftsmen? The author of the article tries to find out what the cause of the situation might be - whether educational background in a primary school and "gimnazjum" (lower secondary school) is so high, or whether the level of education in a "technikum" (technical secondary school) had been adjusted (lowered) to students' expectations. The objective of this paper is to highlight this trend and look for the reasons of the phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Górniak J.: Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, http://bkl.parp.gov.pl/
 2. Informacja. Kształcenie w województwie opolskim a potrzeby rynku pracy. Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego, Opole, październik 2013 (tekst niewydany - maszynopis, w dyspozycji autora artykułu).
 3. Informator o publicznych szkołach ponadgimnazjalnych oraz o kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez placówki województwa opolskiego na rok szkolny 2013/2014, http://www.kuratorium.opole.pl/informator/informator_2013_2014_2.pdf [24.08.2013].
 4. Jończy R., Rokita-Poskart D.: Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na sytuację społeczno-demograficzną województwa opolskiego. ROPS, Opole 2012.
 5. Kotlorz D., Skórska A.: Kształcenie zawodowe kształcenie dorosłych jako determinanta zwiększenia zatrudnialności i zmniejszenia bezrobocia absolwentów. W: Współczesny rynek pracy. Red. D. Kotlorz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 6. Mandrzejewska-Smól I.: Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010.
 7. Podział zawodów godny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dz.U. 2010, nr 82, poz. 537.
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnie 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dz.U. 2010, nr 82, poz. 537.
 11. Sprawozdanie. Wyniki krajowe egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku, http://www.cke. edu.pl/index.php/egzamin-gimnazjalny-left/informacje-o-wynikach [22.08.2013].
 12. Szymański M.J.: Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001.
 13. Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2013.
 14. Zarządzenie nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013 w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2013/2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu