BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Pomiar i ocena działalności innowacyjnej Polski na podstawie wskaźników pośrednich
Measurement and Assessment of Innovation Activity in Poland Basing on Indirect Indicators
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, nr 101, s. 15-28, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Badania i rozwój (B+R), Metody pomiarowe, Badania empiryczne
Innovative character, Research & Development (R+D), Measuring methods, Empirical researches
Uwagi
summ., Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę nr N N 115 180939
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie metod pomiaru innowacyjności z punktu widzenia gospodarki jako całości. Jego realizacja jest możliwa z wykorzystaniem dwóch głównych grup wskaźników, klasyfikowanych jako pośrednie i bezpośrednie wskaźniki innowacyjności. Wskaźniki pośrednie oparte są na wielkości nakładów i efektów związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Nazywane są wskaźnikami zastępczymi. Badanie z ich wykorzystaniem opiera się na analizie poziomu nakładów na działalność badawczo-rozwojową, intensywności technologicznej i statystyce patentowej. Za pomocą wskaźników bezpośrednich mierzone są rezultaty wprowadzonych innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych. Pomiar ich dokonywany jest na podstawie metodologii Oslo, w której obowiązuje podejście podmiotowe, koncentrujące się na aktywności innowacyjnej podmiotów, a nie na samych innowacjach. (fragment tekstu)

The author of this paper made an attempt to assess the innovativeness of economic activity in Poland, using indirect indicators. There are two categories of these indicators in the professional literature. The first category is statistics of inputs, where innovativeness is measured through the expenses on research and development. The second category is related to the measurement of the effects of research and development, and the assessment of their influence on national economy. In this case the indicators of international trade concerning products of high technology and statistics of patents are used. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BACZKO T. (red.) 2011: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 260-318.
 2. GOMUŁKA M. 2006: Indeks innowacyjności dla branż i przemysłu, [w:] Weresa M.A. (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, s. 183-184.
 3. GRZYBOWSKA B. 2012: Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce - ujęcie regionalne, Wydawnictwo Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 15.
 4. JASIŃSKI A.H. 2006: Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Warszawa, Difin, s. 52.
 5. KOZŁOWSKI J., http://kbn.icm.edu.pl/pub/kbn/sn/archiwum/9601/kozlow2.html, [dostęp: 30.01.2013].
 6. MARCINIAK S. 2010: Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 14.
 7. MATUSIAK K.B (red.) 2005: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydanie I, Warszawa, s. 74-77.
 8. Nauka i technika. Wydania za lata 1998-2011, GUS w Szczecinie, Warszawa.
 9. NIEDBALSKA G.: Statystyka nauki i techniki - nowe idee, projekty, wyzwania, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2008, nr 1 s. 166-169.
 10. NOWAK P. 2012: Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE, Prace Komisji Geografii Przemysłu Nr 19, Warszawa-Kraków, s. 153-157.
 11. REJN B.: Struktura nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R), "Wiadomości Statystyczne" 2002, nr 7, s. 68.
 12. WŁODARCZYK R.W. 2009: Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro, [w:] Innowacyjność w skali makro i mikro, Kryk B., Piech K. (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 16.
 13. Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 roku, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, 2004, s. 32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu