BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyląg Anna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Łącała Zofia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Innowacyjność a stres, wypalenie i zaangażowanie zawodowe
Innovativeness and Stress, Burnout and Work Engagement
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 243-261, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wypalenie zawodowe, Stres psychologiczny, Zaangażowanie pracowników, Praca w stresie
Questionnaire survey, Enterprise innovation, Professional burnout, Psychological stress, Employees' engagement, Work under pressure
Uwagi
summ.; badania realizowano w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N 114 214039;
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Opracowanie stanowi pogłębienie analizy psychospołecznych uwarunkowań innowacyjności w Polsce. Niniejsze studium stanowi eksplorację zmiennych typowo psychologicznych, takich jak: stres, wypalenie i zaangażowanie zawodowe oraz ich ewentualnych (hipotetycznych) związków z niskim stanem innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Przy czym, nie chodzi tu jedynie o firmy rodzime, ale także o przedsiębiorstwa zagraniczne czy korporacje międzynarodowe, które zatrudniają polskich pracowników i działają na polskim rynku. W części badawczej artykułu przedstawimy rezultaty własnych badań ankietowych, przeprowadzonych w województwie małopolskim w latach 2011-2013, w różnych sektorach gospodarki, t.j. w przedsiębiorstwach i instytucjach sektora bardziej i mniej tradycyjnego, firmach państwowych i prywatnych oraz w firmach innowacyjnych (z listy rankingowej najbardziej innowacyjnych firm w Małopolsce). Wyniki ogólnokrajowych badań nad stresem, z podziałem na województwa, zostaną przytoczone za autorami Diagnozy Społecznej 2011 oraz zestawione z rozkładem innowacyjności w regionach. (fragment tekstu)

This study examines potential relationship between Polish respondents' well-being and innovativeness. Well-being is considered as reported level of stress, burnout and work engagement. Indicators of innovativeness were calculated for each region of Poland. Differences and similarities in innovativeness and well-being between regions, countries and nations, are discussed theoretically and with the help of the questionnaire studies conducted in Malopolska region. The instruments used were: Maslach Burnout Inventory - General Survey / MBI-GS, for measuring burnout (N = 557), and Utrecht Work Engagement Scale / UWES, for measuring work engagement (N = 474). In addition, the most innovative firms of Malopolska region were interviewed with respect to perceived work stress and burnout. It can be concluded that the low level of innovativeness of Polish economy may also be related to the poor level of well-being reported by Polish respondents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Basińska B., Radzenie sobie ze stresem przez przedsiębiorców, [w:] Strzałecki A., Lizurej A. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie. Badania. Zastosowania Praktyczne, Wyd. SWPS Academica, Warszawa 2011, s. 284-303.
 2. Brojak-Trzaskowska M., Społeczno-kulturowe determinanty aktywności innowacyjnej przed-siębiorstw, [w:] Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (red.), Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, s. 169-183.
 3. Czapiński J., Stres życiowy, [w:] Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s. 211-214, 499.
 4. Demerouti E., Bakker A.B., Nachreiner F., Schaufeli W.B., The job demands resource mod-el of burnout, Journal of Applied Psychology 2001/86, s. 499-512.
 5. Dominiak J., Churski P., Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagnacji go-spodarczej w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne 2012/4/46, s. 54-77.
 6. Dyląg A., Jaworek M., Karwowski W., Kożusznik M., Marek T., Discrepancy between in-dividual and organizational values: Occupational burnout and work engagement among white-collar workers, International Journal of Industrial Ergonomics 2013/43, s. 225-231.
 7. Dyląg A., Łącała Z., Regionalne zróżnicowanie innowacyjności. Uwarunkowania psychospo-łeczne, [w:] Trojak M. (red.), Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski, Wyd. UJ, Kraków, w druku.
 8. Gonzáles-Romá V., Schafelli W.B., Bakker A.B., Lloret S., Burnout and work engagement: independent factors or opposite poles?, Journal of Vocational Behaviour 2006/68, s. 165-174.
 9. Hobfoll S., Stres, kultura i społeczność, Gdańskie Wyd. Psych., Gdańsk 2006.
 10. Huhtala H., Parzefall M.-R., A review of employee well-being and innovativeness: An oppor-tunity for a mutual benefit, Creativity and Innovation Management 2007/16/3, s. 299-306.
 11. Lazarus R.S., Folkman S., Stress. Appraisal and Coping, Springer, New York 1984.
 12. Maslach C., Schaufeli W.B., Leiter M.P., Job burnout, Annual Review of Psychology 2001/52, s. 397-422.
 13. Maslach C., Leiter M.P., Prawda o wypaleniu zawodowym. Co zrobić ze stresem w organizacji, PWN, Warszawa 2011.
 14. Mojsa J., Dyląg A., Pałczyńska E., Psychometric properties of a Polish version of the Maslach Burnout Inventory - General Survey (MBI-GS) in a group of Information and Communication Technology Specialists (ICT), Ergonomia - An International Journal of Ergonomics and Human Factors (IJE&HF) 2006/28 (4), s. 351-361.
 15. Mukherjee S.B., Ray A., Innovative work behavior of managers: Implications regarding stressful challenges of modernized public- and private-sector organizations, Industrial Psychiatry Journal 2009/18/2, s. 101-107.
 16. NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts), Innovation and Well-being. Working paper, London September 2008.
 17. Nowak P., Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2012/19, s. 142-152.
 18. Noworol C., Żarczyński Z., Fąfrowicz M., Marek T., Impact of Proffesional Burnout on Creativity and Innovation, [w:] Schaufeli W.B., Maslach C., Marek T. (red.), Professional Burnout. Recent Developments in Theory and Research, Taylor and Francis, Washington 1993, s. 163-175.
 19. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Osobowość, stres a zdrowie, Difin, Warszawa 2008.
 20. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, wyd. 3, Warszawa 2008.
 21. Porzak R., Sagan M., Zuba M., Kulturowe uwarunkowania rozwoju Polski Wschodniej - próba identyfikacji kulturowych węzłów gordyjskich, Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia 2011/3/1, Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej, s. 37-52.
 22. Schaufeli W.B., Bakker A.B., The Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Test manual, The Netherlands: Department of Social & Organizational Psychology, Utrecht 2003.
 23. Schutte N., Toppinen S., Kalimo R., Schaufeli W., The factorial validity of the Maslach Burnout Inventory - General Survey (MBI-GS) across occupational groups and nations, Journal of Occupational and Organizational Psychology 2000/73, s. 53-66.
 24. Singh M., Sarkar A., The Relationship Between Psychological Empowerment and Innovative Behavior A Dimensional Analysis With Job Involvement as Mediator, Journal of Personnel Psychology 2012/11/3, s. 127-137.
 25. Xanthopoulou D., Bakker A., Kantas A., Demerouti E., Measuring burnout and work engagement: Factor structure, invariance, and latent mean differences across Greece and the Netherlands, Int. Journal of Business Science and Applied Management 2012/7/2, s. 41-52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu