BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Demek Peter (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovakia)
Tytuł
Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov ako súčasť systému právnych záruk zmluvnej povahy
Safeguarding of the Rights and Duties of the Employment Relationship as Part of the Legal Quarantees of a Contractual Nature
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 445-466, bibliogr. 14 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Wynagrodzenie za pracę, Prawo pracy, Ochrona pracownika, Umowa o pracę
Remuneration for work, Labour law, Worker protection, Employment contract
Uwagi
summ.
Abstrakt
The respecting of rights and duties, as well as forced complying with the obligations within the labour law relationships is one of the most observed legal phenomenon of the contemporary labour law. In this paper author tries to provide the reader with a comprehensive view on the safeguarding measures in the sphere of Slovak labour law. In this context, author also wants to find out, if the changes of the legal rules can influence the stability of the labour relationship, or incorporate the unwanted elements into its structure. Primary focus is placed on analysing of Slovak legal regulations of three basic legal safeguarding instruments, namely: agreement on wage deductions, liability, agreement on lien, which are legaly regulated in the article 20 of the Labour Code. The second main aim of the submitted article is to find an optimal model, applicable in Slovak legal environment, while maintaining a balance between enforcement of employee's duties and security of employer's rights. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BARANCOVA,H.1994.Ustavnopravne problemy socialnych prav v pracovnopravnych vzťahoch. Bratislava: Vydavateľske oddelenie Pravnickej fakulty UK, 1994. ISBN 80-7160-068-7.
 2. BARANCOVA, H.: Zabezpečenie zavazkov v pracovnom prave Slovenskej republiky. In: Zabezpečenie pohľadavok a ich uspokojenie. VII. Lubyho pravnicke dni. Bratislava - Trnava, IURA EDITION 2002, s. 371.
 3. BARANCOVA, H. : Zakonnik prace. Komentar, 1. vydanie Praha : C.H.Beck, 2010, 693 str.
 4. BARANCOVA, H. : Zakonnik prace - Komentar, 5. vydanie Bratislava : Sprint, 2007, str. 83 - 92
 5. BARANCOVA, H.: Slovenske a europske pracovne pravo. Žilina: Poradca podnikateľa. 2004. ISBN 80-88931-32-0
 6. BARANCOVA, H. - SCHRONK, R.: Pracovne pravo. Bratislava: Sprint vfra. 2002. ISBN 80-88848-97-0
 7. DVOŘAK, J.: Aktualni otazky zajištěni prav v česke pravni teorii a praxi. In: Zabezpečenie pohľadavok a ich uspokojenie. VII. Lubyho pravnicke dni. Bratislava - Trnava, IURA EDITION , s. 58.
 8. FERANCOVA, M.: Zabezpečenie pohľadavok zriadenim založneho prava v historickom vyvoji. In: Zabezpečenie pohľadavok a ich uspokojenie. VII. Lubyho pravnicke dni. Bratislava - Trnava, IURA EDITION , s. 169.
 9. HENDRYCH, D. a kol.2003.Pravnicky slovnik. Praha: C. H. Beck, 2003.ISBN 80- 7179-740-5.
 10. LAZAR, J.: Prostriedky zabezpečenia pohľadavok a možnosti ich uspokojenia v slovenskom prave. In: Zabezpečenie pohľadavok a ich uspokojenie. VII. Lubyho pravnicke dni. Bratislava - Trnava, IURA EDITION , s. 33
 11. OLŠOVSKA, A.- ZAMOŽIK,J.: Zabezpečovacie prostriedky v pracovnom prave - uvahy de lege feenda. In: Quo vadis, pracovne pravo? Zbornik prispevkov z z online vedeckej konferencie konanej dňa 20. novembra 2009 s finančnou podporou Vedeckej grantovej agentury Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akademie vied - projekt: r. č. 1/4619/07 "Europeizacia a transnacionalizacia pracovnych vzťahov.Trnava, Trnavska univerzita v Trnave, Pravnicka fakulta.cdf
 12. Ustavny zakon č. 460/1992 Zb. Ustava Slovenskej republiky v zneni neskoršich ustavnych zakonov.
 13. Zakon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskoršich predpisov
 14. Zakon č. 65/1965 Zb. Zakonnik prace a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoršich predpisov
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu