BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morawska Sylwia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Banasik Przemysław (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Czas, koszty i skuteczność jako parametry prawnych instrumentów windykacji
Time, Cost and Effectiveness as Legal Instruments for Recovery Parameters
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 27-52, tabl., bibliogr. 26 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Windykacja należności, Upadłość przedsiębiorstwa, Mediacje, Koszty
Value creation, Receivables vindication, Enterprise bankruptcy, Mediation, Costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wierzycielowi przysługują następujące możliwości dochodzenia przeterminowanej należności: po pierwsze, może skorzystać z windykacji polubownej, pozasądowej lub windykacji sądowej - windykacji z wykorzystaniem przymusu państwowego. Windykacja sądowa może przybrać formę egzekucji syngularnej lub egzekucji uniwersalnej - upadłości. Wybór egzekucji w obecnym stanie prawnym pozostawiony jest wierzycielowi. Wierzyciel może również skorzystać z alternatywnego sposobu dochodzenia należności atrakcyjnego tak ze względu na czas, jak i koszty, tj. mediacji. W artykule porównano wyżej opisane instrumenty prawne dochodzenia należności. Do analizy wybrano następujące parametry: czas, koszty i ich skuteczność. Czas i koszty mają bowiem wpływ na wartość odzyskanych należności. Skuteczność postępowań wyznacza zaś granice opłacalności dochodzenia należności. Czynnik czasu i kosztów dochodzenia należności ma wpływ na kreację wartości przedsiębiorstwa. Analiza wykazała niską skuteczność wyżej opisanych instrumentów prawnych. Najtańszym sposobem dochodzenia należności jest mediacja. Nie jest ona jednak wykorzystywana przez wierzycieli. Przyczyn takiego stanu należy upatrywać w niedostatecznym przygotowaniu mediatorów do uczestnictwa w rozstrzyganiu sporów gospodarczych oraz kulturze sporu dominującej w Polsce. W artykule zaprezentowano wyniki badań praktyki sądowej w obszarze postępowań egzekucyjnych przeprowadzonych na próbie 691 499 spraw z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz postępowań upadłościowych przeprowadzonych na próbie 513 akt sądowych w ramach grantu N N112180739 "Efektywność procedur upadłości". (abstrakt oryginalny)

The creditor shall have the following possibilities to early recovery of debts: first, there is a possibility to use amicable, non-judicial recovery or judicial recovery - recovery with the use of state coercion. Court vindication may take the form of execution or enforcement of universal - bankruptcy. The choice of execution in the current legal status is left to the creditor. The creditor may also use an alternative method of vindication attractive due to the time and cost of such mediation. The article compares the above described legal instruments of recoveries. The analysis consists of following parameters: the time, cost and effectiveness. Time and costs have an impact on the value of the recovered debt. The effectiveness of the proceedings sets the boundaries of the cost-effectiveness of recoveries. The time factor and recovery costs will affect the company's value creation. The analysis showed low efficiency of the above-mentioned instruments. The cheapest way of vindication is mediation. But it is not used by creditors. The reasons for this lie in inadequate preparation of mediators to participate in the resolution of business disputes and the culture dispute which is dominant in Poland. The article presents the results of judicial practice in the area of insolvency proceedings conducted on a sample of 513 court files under the grant N N112180739 Efficiency of bankruptcy procedures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.I., Hotchkiss E. (2007), Trudności finansowe a upadłość firm, CeDeWu, Warszawa.
 2. Banasik P. (2012) w: Ustawa o komornikach sadowych i egzekucji. Komentarz, Swieczkowski R. (red.), WoltersKluwer, Warszawa.
 3. Bobrowicz M. (2008), Mediacja, Jestem za, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 4. Cwynar A., Cwynar W. (2002), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje. Systemy. Narzędzia., Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 5. Dobiegała-Korona B. (2008), Budowa kapitału klienta w: Value Based Management, Szablewski A. i inni (red.), Poltext, Warszawa.
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w prawach cywilnych i handlowych, Dz. Urz. UE L136 z dnia 24 maja 2008 r., s. 3.
 7. Gottwald W. (2000), Alternative Streitbehandlungsformen: Erprobungsspielräume für gerichtsverbundene Modellvesuche, Anwaltsblatt Nr 5.
 8. Jakubecki A. i inni (2011), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Jeżak J. (2012), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.h. Beck, Warszawa.
 10. Kreczmańska-Gigol K. (2011), Istota windykacji, w: Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne, Kreczmańska-Gigol K. (red), Difin, Warszawa.
 11. Krysiak Z. (2006), Modelowanie i kreowanie wzrostu wartości firmy, w: współczesne źródła wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 12. Mączyńska E. (2012), Funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich bankructwa w warunkach globalnie naruszonej równowagi, w: Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Mączyńska E. i inni (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 13. Melich M. (2006), Wycena wartości firmy, w: Wycena i zarzadzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 14. Morawska S. (2009), Praktyka stosowania prawa upadłościowego a cele regulacji, w: Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa, Mączyńska E. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 15. Morawska S. (2010), Efektywność postępowań upadłościowych, w: Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, Morawska S. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 16. Pakulska T. (2012), Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie i skutki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 17. Pawłowicz L. (2006), Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa metodą podnoszenia jego wartości, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Herman A. (red.), Difin, Warszawa.
 18. Pieckowski S. (2011), Mediacja w sprawach gospodarczych, Rzeczpospolita, Warszawa.
 19. Prusak B. (2011), Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 20. Skibińska M. (2010), Zalety i wady mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów cywilnych, "ADR. Arbitraż i Mediacja", Nr 3(11), Warszawa.
 21. Slapper G., Kelly D. (2001), Sourcebook on the English Legal System, Rout- ledge.
 22. Szreniawski P. (2008), Filozoficzne aspekty mediacji, w: Sądy polubowne i mediacja, Olszewski J. (red.), Warszawa.
 23. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 z późn. zm.
 24. Wierzbicka E. (2013), Znaczenie ubezpieczeń w zarządzaniu wierzytelnościami handlowymi przedsiębiorstw, w: Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Mączyńska E. (red), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 25. Wędzki D. (2000), Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 26. Żądło K. (2010), Budowa kapitału zaufania, w: Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, Szablewski A. (red), Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu