BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzysztofek Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ład korporacyjny - współczesne kierunki rozwoju
Corporate Governance - Contemporary Development Trends
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 65-78, rys., bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Zielona Księga, Rynek kapitałowy
Corporate governance, Green paper, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polski rynek giełdowy rozwija się bardzo dynamicznie. Niedawne skandale dotyczące sprawozdawczości finansowej wielkich korporacji, takich jak Enron, WorldCom czy Parmalat, wskazują na nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Wzrost znaczenia rynku kapitałowego w Polsce doprowadził do konieczności wykształcenia jednolitych zasad komunikowania się spółek z inwestorami. Jednym z rozwiązań mającym zapewnić lepsze funkcjonowanie podmiotów gospodarczych jest efektywny nadzór korporacyjny. Fakt obserwowanego zwiększania się zainteresowania wskazanym zagadnieniem i zmianami zachodzącymi w tym obszarze stał się inspiracją do głębszego zbadania tego problemu na gruncie nadal zmieniającej się sytuacji gospodarczej państwa oraz postępującej globalizacji. Celem artykułu jest identyfikacja wyzwań stojących przed korporacjami oraz pokazanie nowych trendów w zakresie ładu korporacyjnego. (abstrakt oryginalny)

Polish stock market is developing very dynamically. Last financial reporting scandals of large corporations such as Enron, WorldCom and Parmalat indicate a failure of economic operators. The growing importance of the capital market in Poland has led to the need for education of the uniform principles of communication between companies and investors. One of the solutions intended to ensure better functioning of traders to effective corporate governance. The fact that that observed of increasing interests indicated topic and developments in this area, became the inspiration for a thorough examination of the problem on the grounds is still changing economic situation of the state and of increasing globalization. The purpose of the article is identify the challenges facing corporations and to show new trends in corporate governance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baysinger B., Hoskisson R.E. (1990), The Composition of Boards of Directors and Strategie Control: Effects on Corporate Strategy, "Academy of Management Review", Vol. 15, No 1.
 2. Bogacz-Miętka O., (2011), Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, CeDeWu, Warszawa.
 3. Bruksela konsultuje Zieloną księgę ws. ram ładu korporacyjnego, http:// www.lex.pl/czytaj/-/artykul/bruksela-konsultuje-zielona-ksiege-ws-ram -ladu-korporacyjnego, dostęp dnia 1.09.2013.
 4. Gierszewska G., Wawrzyniak B. (2001), Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa.
 5. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0 164:FIN:PL:PDF.
 6. Jerzemowska M. (2002), Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 7. Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Krzysztofek A. (2012), Teoretyczne aspekty funkcjonowania nadzoru korporacyjnego, w: "Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance", Vol. 10, No. 4/1, Gdańsk.
 9. Krzysztofek A., (2013), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście nadzoru korporacyjnego, w: Wiedza i gospodarka rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności regionalnej, Caban W. (red.), Część 2, UJK, Kielce.
 10. Lis K.A., Sterniczuk H. (2005), Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Mesjasz C. (2004), Teorie nadzoru korporacyjnego, w: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Rudolf S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 13. Wawrzyniak B. (2000), Nadzór korporacyjny: perspektywa badań, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 14. Zalega K. (2003), Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu