BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie wartością a ład korporacyjny
Value Based Management and Corporate Governance
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 79-90, rys., bibliogr. 17 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Ład korporacyjny, Model 7-S McKinseya
Value Based Management (VBM), Corporate governance, McKinsey 7S Model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano dwie istotne kwestie, tj. koncepcję zarządzania wartością i pojęcie corporate gowernance - czyli nadzoru korporacyjnego. Podjęto próbę zwrócenia uwagi na powiązania pomiędzy tymi kategoriami. Wskazano, że, z jednej strony, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa to efektywne narzędzie sprawowania nadzoru właścicielskiego, pozwalające weryfikować wyniki pracy zarządu, poprzez ocenę wartości firmy, a z drugiej strony -dobre praktyki będące podstawą koncepcji nadzoru korporacyjnego stanowią podstawę dla kreowania wartości, gdyż przejrzystość i odpowiednia komunikacja z akcjonariuszami, które stanowią istotę dobrych praktyk, stały się jednymi z najważniejszych czynników sukcesu przedsiębiorstw na współczesnych, dynamicznych rynkach. Wykazanie związku VBM z ideą corporate governance jest koncepcją łączącą etyczny i ekonomiczny wymiar współczesnych organizacji. (abstrakt oryginalny)

This paper presents two important issues, namely the concept of value management and the concept of corporate governance. Attempted to draw attention to the links between these categories. It was pointed out that, on the one hand, value based management is an effective tool of supervision ownership, allowing to verify the performance of the board, evaluating the value of the company, on the other hand, good practices underlying the concept of corporate governance, are the basis for creating value, because transparency and adequate communication with shareholders, which are the essence of good practices, have become some of the most important factors in the success of companies in today's dynamic markets. Demonstration of VBM connection with the idea of corporate governance is a concept combining ethical and economic dimension of contemporary organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black A., Wright P. Bachman J.E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Bogacz-Miętka O. (2011), Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, CeDeWu, Warszawa.
 3. Chojecka I. (2008), Problematyka społeczna corporate governance, w: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków.
 4. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 5. Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
 6. Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Koładkiewicz I. (2002), Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 8. Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Mikołajek-Gocejna M. (2007), Kształtowanie wartości dla akcjonariuszy na podstawie koncepcji VBM, w: Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, Suszyński C. (red.), PWE, Warszawa.
 10. Mills R.W. (2005), Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Zasady i praktyka analizy wartości strategicznej, ODDK, Gdańsk.
 11. Peters T.J., Waterman R.H. (2000), Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
 12. Pawłowicz L. (2004), Alokacja kapitału w holdingach międzynarodowych, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, Bieliński J. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 13. Rok B. (2000), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 14. Stalmach R. (2005), Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa.
 15. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Świątek-Brylska I. (2005), Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez wartość, w: Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Błaszczyk W. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz. U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu