BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tanajewska Renata (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Kontrola w merchandisingu jako warunek zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstwa
Control of the Merchandising, as aCondition of Competitive Management Company
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 131-143, bibliogr. 27 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Merchandising, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Kontrola
Merchandising, Enterprise competitiveness, Control
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Umowa merchandisingu, jako umowa handlowa, pozostawia stronom możliwość swobodnego kształtowania zobowiązania i warunków wykonania zobowiązania. Strony mogą dowolnie, w granicach prawa, stworzyć zasady odpowiedzialności, określić wysokość kar umownych i zasad ich funkcjonowania, obrać mierniki wykonania zobowiązania, tak aby najefektywniej odzwierciedlały przebieg procesu aktywizacji sprzedaży. Przy tym ważne jest, że odpowiednie dobranie mierników wykonalności zobowiązania jest także bieżącą kontrolą merchandisera. Kontrola w merchandisingu jest ważna ze względu na to, że pozwala w sposób ciągły analizować pozytywne, jak i negatywne skutki stosowania merchandisingu. Niniejsza praca ma na celu analizę wpływu kontroli w merchandisingu na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Szczegółowej analizie poddane zostaną sposoby wykonania kontroli merchandisingu, jak również wpływ tej kontroli na konkurencję. (abstrakt oryginalny)

The agreement merchandising, as a trade agreement, leaves the parties free to shape the commitments and conditions of the obligation. The parties may freely within the law, to create strict liability, determine the amount of liquidated damages and principles of their operation, take measures of performance of the obligation in order to most effectively reflect the process of activation of the sale. At the same time, it is important that appropriate selection of measures of the feasibility of undertaking is also the current control merchandiser. Control of the merchandising is important due to the fact that it allows continuously analyze the positive and negative effects of merchandising. This paper is intended to analyze the impact of control of the merchandising on the competitiveness of the company. The subject of detailed analysis is how to perform the control of merchandising, as well as the impact of the controls on the competition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Denzin N. (2009), The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, Transaction Publishers Piscataway.
 2. Drzazga M. (2001), Promocja w działalności marketingowej przedsiębiorstw handlowych, Katowice.
 3. Fischer R.G. (1978), The Delphi Method: A Description, Review, and Criticism, "Journal of Academic Librarianship", Vol. 4, No. 2.
 4. http://cbmtest.pl/e4u.php/ModPages/ShowPage/25/?p=4, dostęp dnia 24.06.2014.
 5. http://www.fokusownia.com.pl/efektywnosc-i-wyniki-badania/#mo-re-33, dostęp dnia 17.10.2014.
 6. http://www.fokusownia.com.pl/typy-badan-fokusowych/, dostęp dnia 17.10.2014.
 7. http://icse.us.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/Raport_studenci_focusy.pdf, dostęp dnia 17.10.2014.
 8. http://mfiles.pl/pl/index.php/Benchmarking, dostęp dnia 24.06.2014.
 9. http://think.wsiz.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2010/07/THINK-04-Tkacz-Zbierak-Metody-zarzadzania-jakoscia.pdf, dostęp dnia 24.06.2014.
 10. http://www.ankietki.com/mysteryshopper_tajemniczyklient.htm, dostęp dnia 24.06.2014.
 11. http://www.cbmtest.pl/x.php/94/Badania-cenowe-store-check.html, dostęp dnia 24.06.2014.
 12. http://www.daymaker.pl/store-check, dostęp dnia 24.06.2014.
 13. http://www.instytut-outsourcingu.pl/?q=node/178, dostęp dnia 24.06.2014.
 14. http://www.kape.gov.pl/PL/Dzialalnosc/Cieplownictwo/, dostęp dnia 24.06.2014.
 15. http://www.pentor.pl/64764.xml, dostęp dnia 24.06.2014.
 16. Kłosiewicz-Górecka U. (2002), Zarządzanie kategoriami produktów jako obszar współpracy producenta i detalisty, "Handel Wewnętrzny", nr 6.
 17. Krajewska M. (1999), Marketing w handlu detalicznym, Poznań.
 18. Malarewicz A. (2009), Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa.
 19. Matejun M. (2012), Metoda delficka w naukach o zarządzaniu, w: Kucz-mera-Ludwiczyńska E. (red.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, Warszawa.
 20. Meder M. (2005), Zastosowanie metody mystery shopping w bankowości detalicznej, "Marketing i Rynek", nr 5.
 21. Merton R.K. (1987), The Focussed Interview and Focus Groups, w: "Public Opinion Quarterly", Vol. 51, No. 4.
 22. Morgan T. (2008), Merchandising. Projektowanie przestrzeni sklepu, Warszawa.
 23. Śledański A. (2001), Ekspozycja - recepta na sprzedaż, "Marketing w Praktyce", nr 11.
 24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503.
 25. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331.
 26. Wiśniewski W. (1963), Wpływ sposobu stawiania pytań w ankiecie na rodzaj odpowiedzi, "Studia Socjologiczne", nr 4.
 27. Witek L. (2007), Merchandising w małych i dużych firmach handlowych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu